Openbare Basisschool De Hoge Raven

Wijnesteinlaan 6 3525 AL Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De laatste jaren heeft de Hoge Raven hard gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. De resultaten hiervan zijn nu zichtbaar. Wij zijn tevreden over de stijgende lijn en zien die terug in de groepen 1 t/m 8, waarbij de resultaten in bijna alle gevallen bovengemiddeld of ver boven gemiddeld zijn.

Over schooljaar 2019-2020 zijn er geen eindtoetsgegevens beschikbaar. Dit i.v.m. de Corona pandemie.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerkrachten houden de vorderingen van de kinderen nauwgezet bij. Dit doen ze door middel van observaties, het nakijken van werk en toetsing. In de kleutergroepen maken we de ontwikkeling van het kind inzichtelijk m.b.v. het kindvolgsysteem KIJK. Leerkrachten vullen twee keer per jaar KIJK in en op het rapport van februari en juni kunt u zien hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt.

Vier keer per jaar evalueren leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van rekenen, taal en fonemisch bewustzijn aan de hand van eigen observaties en toetsen . Drie keer per jaar wordt de ontwikkeling van alle kinderen tijdens de clusterbespreking met de clusterleerkrachten en intern begeleider besproken. Tijdens de rapportgesprekken daarna met u als ouder. Indien nodig gebeurt dit eerder en wordt u door de leerkracht uitgenodigd. Ouders kunnen ook zelf een verzoek doen aan de leerkracht om in gesprek te gaan over hun kind.

Vanaf groep 3 betrekken we ook de kinderen bij de gesprekken.

In de groepen 3 t/m 8 volgen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen met Zien! Eén keer per jaar brengen leerkrachten met behulp van diverse stellingen hun hele groep in kaart. In de groepsbespreking van november wordt dit met de intern begeleider besproken en eventuele acties ingezet. Op het rapport van februari komen de belangrijkste stellingen terug.

Daarnaast nemen wij gedurende het jaar diverse methodegebonden taal-, reken- en leestoetsen af.

In januari en juni nemen we de Cito-toetsen van het LOVS (Leerling- en OnderwijsVolgSysteem) af. Tijdens iedere ronde clusterbesprekingen stellen we onze groepsoverzichten bij. De groepsoverzichten zijn het startpunt van de nieuwe kwaliteitscyclus. De data vanuit de toetsen alsmede onze observaties geven ons input voor het stellen van onze leerdoelen voor elk kind. Door tussentijdse wekelijkse evaluatie van de groepsoverzichten houden wij deze overzichten dynamisch.

Het spreekt vanzelf dat wij u regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen van uw kind. Dat kan tijdens de voortgangs- en rapportgesprekken, in informele contacten of, als wij of ouders dat nodig vinden, in een gesprek waarvoor wij tussentijds een afspraak met elkaar maken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. 

Het POVO traject wordt op onze school vanaf groep 6 opgestart. Ouders krijgen vanaf groep 6 een uitnodiging voor de POVO informatie avond. Op deze avond wordt het Utrechtse POVO traject toegelicht en nemen de leerkrachten van groep 8 het jaarplan stapsgewijs door.

In groep 7 krijgen kinderen na de meivakantie een voorlopig schooladvies. Kindkenmerken (zoals zelfstandig kunnen werken en kunnen reflecteren) en toetsgegevens worden hierin meegenomen. Bij het opstellen van het advies zijn de IB-er, leerkrachten van de bovenbouw en de directeur betrokken.

In november worden in groep 8 de begintoetsen van groep 8 afgenomen en bekijken we het sociaal welbevinden van de leerlingen. Het definitief advies wordt afgegeven in december aan groep 8.

Voor zowel het voorlopig advies in groep 7 als het definitieve advies in groep 8 worden ouders en leerlingen samen uitgenodigd.

Er is een warme overdracht met de VO school.  

Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de IEP toets.

Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze bestuursorganisatie SPO Utrecht heeft in schooljaar 2017-2018 vanuit de inspectie een zogenaamd bestuurstoezicht ondergaan. Hierbij zijn een aantal scholen van de stichting bezocht. Van de overige scholen van de stichting worden een aantal bezocht voor een themaonderzoek. De inspectie geeft na afloop van deze bezoeken mondeling aanbevelingen maar geen oordeel. In schooljaar 2018-2019 is onze school bezocht door de onderwijsinspectie voor een thema onderzoek.

Bespreekonderwerp was de overgang van PO naar VO.

Vooraf zijn een aantal relevante beleidsstukken gedeeld. De inspecteur heeft daarna gesproken met collegae van de bovenbouw, met leerlingen en met het management team. Het waren prettige, open gesprekken waarin we intensief met elkaar hebben gesproken over de doorgaande leerlijnen, de povo procedure die we volgen vanaf groep 6 en de uitstroom van de kinderen richting VO.

Terug naar boven