Openbare Basisschool De Hoge Raven

Wijnesteinlaan 6 3525 AL Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem.  

De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling een landelijk genormeerde toets. Per schooljaar 2023-2024 betreft dit de IEP-toets. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.  Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 7 en 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad 'ouders'. 

Het POVO traject wordt op onze school vanaf groep 6 opgestart. Ouders krijgen vanaf groep 6 een uitnodiging voor de POVO informatie-avond die aan het begin van het schooljaar wordt georganiseerd. Op deze avond wordt het Utrechtse POVO traject toegelicht en nemen de leerkrachten van groep 8 het proces behorende bij het POVO traject stapsgewijs door.

In groep 7 krijgen kinderen voor de zomervakantie een indicatief schooladvies. Kindkenmerken (zoals zelfstandig kunnen werken en kunnen reflecteren) en toetsgegevens (methode gebonden en niet-methode gebonden toetsen) worden hierin meegenomen. Bij het opstellen van het advies zijn de IB-er, leerkrachten van de bovenbouw en de directeur betrokken.

In november worden in groep 8 de begintoetsen van groep 8 afgenomen en bekijken we het sociaal welbevinden van de leerlingen. Vervolgens wordt in de periode 10-31 januari een voorlopig schooladvies gegeven (op basis van kindkenmerken en toetsgegevens). In de eerste twee weken van februari wordt vervolgens de Doorstroomtoets afgenomen (vervanger van de Eindtoets) waarna op 15 maart de uitslag van de Doorstroomtoets bekend zal zijn. In de periode van 16 - 24 maart vindt heroverwegen en eventueel bijstellen van het voorlopig schooladvies plaats. Uiterlijk 24 maart zal dan het definitief schooladvies gegeven zijn. 

Voor zowel het indicatief schooladvies in groep 7 als het voorlopig en definitieve schooladvies in groep 8 worden ouders en leerlingen samen uitgenodigd.

Er is een warme overdracht met de VO school.  

Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte Doorstroomtoets. Op onze school is dat de IEP-toets.

Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op De Hoge Raven omarmen wij de visie van Vreedzaam (voorheen De Vreedzame school). 

Vreedzaam is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Jaarlijks wordt door de kinderen van de hoogste groepen (6-8) een vragenlijst sociale veiligheid ingevuld. Wij kunnen als school reflecteren op de opbrengsten hiervan en daar waar nodig accenten leggen in de lessen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect voor elkaar
  • verantwoordelijkheid
  • zorg voor elkaar en omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze bestuursorganisatie SPO Utrecht heeft in schooljaar 2017-2018 vanuit de inspectie een zogenaamd bestuurstoezicht ondergaan. Hierbij zijn een aantal scholen van de stichting bezocht. Van de overige scholen van de stichting worden een aantal bezocht voor een themaonderzoek. De inspectie geeft na afloop van deze bezoeken mondeling aanbevelingen maar geen oordeel. In schooljaar 2018-2019 is onze school bezocht door de onderwijsinspectie voor een thema onderzoek.

Bespreekonderwerp was de overgang van PO naar VO.

Vooraf zijn een aantal relevante beleidsstukken gedeeld. De inspecteur heeft daarna gesproken met collegae van de bovenbouw, met leerlingen en met het management team. Het waren prettige, open gesprekken waarin we intensief met elkaar hebben gesproken over de doorgaande leerlijnen, de povo procedure die we volgen vanaf groep 6 en de uitstroom van de kinderen richting VO.

Terug naar boven