OBS Maaspleinschool

Maasplein 1 3522 BV Utrecht

  • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool
  • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool
  • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool
  • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool
  • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen hebben in het schooljaar 2018-2019 mooie resultaten behaald op de eindtoets en zijn uitgestroomd naar de niveaus die bij ze passen. We hbehaalden een score flink boven het landelijk gemiddelde met 536,9 t.o.v. het landelijk gemiddelde van 535,7. In 2019-2020 vond er vanwege COVID-19 geen eindtoets plaats. Afgelopen jaar was de impact van het vele thuisonderwijs groot in onze bovenbouw. Dat is terug te zien in de eindtoetsresultaten. We verwachten komend schooljaar weer op of boven het landelijk gemiddelde te scoren. 

We volgen de resultaten van leerlingen jaarlijks om daarin een mogelijke lijn te ontdekken. We doen dat om alert te blijven; sterke punten willen we vasthouden en minder sterke punten verbeteren. Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten op de eindtoets van de laatste drie jaar. 

2017-2018 - 537,7 (landelijk gemiddelde - 534,9)

2018-2019 - 536,9 (landelijk gemiddelde - 535,7)

2019-2020 - geen uitslag

2020-2021 - 531,7 (landelijk gemiddelde - 534,5)

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Dit zijn de Cito-toetsen. We gebruiken de gegevens uit deze toetsen om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.

Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.

Tussentijdse resultaten

Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methode-onafhankelijke toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau. Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het zijn de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen:

  • in de groepen drie en vier dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs;
  • in groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal;
  • in groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken;- verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken.

Technisch lezen groep 3: 

Midden: I Eind: I

Technisch lezen groep 4:

Midden: I Eind: III

Rekenen en wiskunde groep 4:

Midden: IV Eind: V

Rekenen en wiskunde groep 6:

Midden: III Eind: IV

Begrijpend lezen groep 6:

Midden: V Eind: I

In de school zagen we de laatste jaren een sterke onderbouwwerking, met erna een dalende trend richting bovenbouw. In de afgelopen jaren is daarom gekozen om te werken met Snappet tabletonderwijs voor rekenen, waarbij leerkrachten direct inzichtelijk hebben of leerlingen de doelen behalen. Ook is er een nieuwe werkwijze uitgerold voor begrijpend lezen en leesmotivatie in de hele school. Deze interventies zorgden ervoor dat de resultaten van de eindtoets in groep 8 afgelopen schooljaar weer boven het landelijk gemiddelde lagen. 

Gegevens kwaliteitsvragenlijsten

Jaarlijks nemen we de kwaliteitsvragenlijst van Vensters af. De resultaten vind je in Scholen op de Kaart. 

Eindtoets

Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten op de eindtoets van de laatste drie jaar. In de beoordeling is rekening gehouden met specifieke schoolkenmerken (de leerlingpopulatie).   

2016-2017

531,1

2017-2018

529,5

2018-2019

537,5

2019-2020

I.v.m. COVID-19 geen eindtoets

2020-2021

531,7

We zijn tevreden dat na een aantal interventies om de dalende trend in de bovenbouwresultaten te keren, de eindCITO weer boven het landelijk gemiddelde lag. In onze school zien we dat de afgelopen 3 jaar ongeveer 95% van de leerlingen uitstroomde met niveau 1F, het fundamentele niveau dat alle leerlingen moeten behalen. Daarnaast zien we dat ongeveer 60% van de leerlingen niveau 2F haalt, het daaropvolgende niveau. Dat is zeker iets om trots op te zijn, maar bovenal te waarborgen. 

Schooladviezen

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de CITO Eindtoets. Basis voor het advies zijn de resultaten die de leerling behaalde vanaf groep 6. De CITO Eindtoets bevestigt meestal de bevindingen van de school. In het uitzonderlijke geval dit niet zo is, wordt er een overleg gepland tussen (voormalig) leerkrachten, de intern begeleider, directeur en ouders om samen tot het juiste advies te komen. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.  

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs

In 2020-2021 stroomde 40% uit naar havo/vwo, 22% naar VMBO-TL, 34% naar VMBO basis/kader en 4% naar praktijkonderwijs. 

Sociale ontwikkeling

Visie op sociale opbrengsten

Onze school sluit aan bij de behoeftes van een uiteenlopend publiek. Onze school herbergt zowel kinderen die Nederlands als tweede taal leren, als kinderen die Nederlands als moedertaal spreken. Daarnaast waarborgt de school dat we aandacht hebben voor een breed scala aan culturen en tegelijkertijd eenduidige normen en waarden uitdragen. Dit doen we middels Vreedzame School. De school heeft extra aandacht voor cultuureducatie, taal- en talentontwikkeling.

Werkwijze t.a.v. sociale opbrengsten

De school biedt kinderen in groep 1-2 vroegschoolse educatie. Leerlingen die daar nood aan hebben krijgen extra taalaanbod van een VVE-geschoolde ondersteuner. Na schooltijd biedt de school een programma voor talentontwikkeling. Voor een klein bedrag kunnen kinderen deelnemen aan uiteenlopende workshops. Ook in de klas wordt een breed scala aan cultuuruitstappen gewaarborgd. 

Registratievormen om sociale opbrengsten in kaart te brengen

Middels ouderparticipatie en -bevragingen wordt in kaart gebracht wat het rendement is van bovenstaande activiteiten. Daarnaast wordt in de kleuterschool CITO Taal afgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de Centrale eindtoets van Cito. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Wij gebruiken de resultaten van de eindcito voornamelijk voor interne kwaliteitscontrole en als toets of we een juist schooladvies gaven. De resultaten van de landelijk genormeerde toetsen geven informatie over de individuele leerlingen, maar ook de mogelijkheid om de resultaten van de school te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Natuurlijk verschillen de resultaten jaarlijks, maar toch kan de school de gegevens goed gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs binnen de verschillende leerstofgebieden te analyseren.  Wat zijn sterke en zwakke kanten van onze school? Soms zijn de resultaten een directe aanleiding tot onderwijsverandering/verbetering in een leerstofgebied.  

Als het gaat over de resultaten van een school, wordt vaak alleen aan de toetsresultaten gedacht. Echter, leren is meer dan alleen meetbare gegevens. Wij hechten veel waarde aan de manier waarop kinderen samenwerken, taakgericht zijn, zelfsturend vermogen hebben, onderzoekend kunnen werken, creatief zijn enzovoort. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Dit schooljaar werd ons bestuur, SPO Utrecht, bezocht door de onderwijsinspectie. Hierbij werd van de stichting een flink aantal scholen bezocht om een goed beeld van het onderwijs te krijgen. Onze school werd gedurende dit bestuursonderzoek niet bezocht. De onderwijsinspectie is positief over de kwaliteit van SPO Utrecht en ook over de kwaliteit van de SPO-scholen. Het rapport van het onderzoek leest u op de site van de inspectie.  Meer informatie over het bestuursonderzoek vindt u op de site van SPO Utrecht: www.spoutrecht.nl

Terug naar boven