OBS Maaspleinschool

Maasplein 1 3522 BV Utrecht

 • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool
 • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool
 • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool
 • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool
 • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool

Het team

Toelichting van de school

De Maaspleinschool heeft een team van 15 medewerkers. De grafieken op deze pagina laten ook het personeelsbestand van OBS De Cirkel zien, omdat wij aan elkaar gekoppeld zijn. Dat geeft een vertekend beeld, dus hieronder een verdere toelichting.

We hebben een mooi gebalanceerd team met: 

 • Een mix van leerkrachten met meer of minder ervaring (60-40%)
 • Een mix van mannen en vrouwen (50-50%)
 • Een mix van leerkrachten en ondersteuners (60-40%)
 • Personeel met verschillende expertises. 

Verder hebben we een vakleerkracht gym, een vakleerkracht muziek en een vakleerkracht techniek. Ook werken we nauw samen met een team van vrijwilligers. Kees organiseert in groep 7-8 een boekenclub en Pieter heeft op vrijdagochtend een tuinclub met ouders en kinderen op het plein. Ook zij vormen een verrijking voor het aanbod aan kinderen. 

Begeleiding en inzet van stagiair(e)s en collega’s in opleiding

In onze school begeleiden we regelmatig stagiair(e)s van dePABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is fijn als alle leerkrachten er altijd zijn. Het kan helaas voorkomen dat een leerkracht ziek of afwezig is. Soms heeft een leerkracht nascholing onder schooltijd of zijn er omstandigheden waarvoor verlof wordt verleend. We richten ons op een gezonde en goede werkomgeving, zodat er een laag ziekteverzuim is. Mocht er toch inval nodig zijn, maken we gebruik van de invalpool van onze stichting SPO Utrecht.

Er is een invaller beschikbaar

Wanneer er een invaller beschikbaar is, wordt hij/zij opgevangen en wegwijs gemaakt door aanwezige teamleden. Samen zorgen zij voor een passend onderwijsaanbod. 

Er is geen invaller beschikbaar

Er wordt aan collega's die deeltijd werken gevraagd of zij een extra dag aanwezig kunnen zijn. Ook kunnen ambulante leerkrachten of ondersteuners worden ingezet. Is dit niet mogelijk blijft de klas thuis en wordt er afstandsonderwijs georganiseerd. Dat is geen prettige maatregel, dus deze maatregel wordt alleen in noodgevallen genomen. Er is altijd noodopvang in de school voor kinderen wiens ouders een cruciaal beroep hebben. 

Noodopvang

Mocht er geen invaller zijn en geen ambulante collega/ondersteuner de groep kunnen overnemen, worden kinderen die niet thuis kunnen blijven verdeeld over de bestaande groepen. De reden dat dan niet alle kinderen op school kunnen komen, is dat wij werken met een beperkt aantal basisgroepen. Het is niet wenselijk om een gehele klas over deze basisgroepen te verdelen. 

_____________________________________________________________________________________

Hieronder beschrijven we situaties die weinig voorkomen, maar waar we wel vooraf over hebben nagedacht.

Twee leerkrachten ziek, geen inval

In de situatie dat er twee leerkrachten op dezelfde dag ziek zijn en er geen inval is in de vorm van ambulante mensen of inval van buiten, wordt de ouders van één groep gevraagd hun kinderen een dag thuis op te vangen. Het is niet mogelijk twee klassen te verdelen over de andere groepen. Hierbij hopen we op de medewerking van ouders, want een prettige maatregel is dit niet. Het verloopt volgens een roulatie, zodat elke klas een keer ‘aan de beurt komt’. De directeur registreert dit en stuurt dit aan.

Langdurig verzuim

Helaas kan het voorkomen dat een leerkracht voor langere tijd niet kan werken voor zijn of haar groep. In dat geval is het noodzakelijk dat er vervanging komt voor een langere periode. Met het huidige lerarentekort is het niet altijd mogelijk direct een invaller in te zetten en kan er een periode sprake zijn van wisselende invallers en verdelen.

Er is langdurige inval

Indien het duidelijk is dat er sprake is van langdurige afwezigheid van de vaste leerkracht, is worden de ouders van de groep door de directeur geïnformeerd. 

Er is inval, maar niet voor de juiste groep

In het geval er wel een invaller is voor een onder-/middenbouwgroep en niet voor een bovenbouwgroep, zal de situatie beschouwd worden en zal er intern geschoven gaan worden met leerkrachten om wel alle groepen bemand te hebben. Dit is een zware maatregel waarbij er ook voor deze groep een informatiemoment voor ouders zal zijn. De directeur leidt deze bijeenkomsten.

Er is geen zicht op inval

Mocht er überhaupt geen zicht zijn op een invaller voor langere tijd, zullen we de organisatie moeten aanpassen. Dit zal in overleg met de MR gebeuren. De directeur is degene die dit aanstuurt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Maaspleinschool heeft een team van 15 medewerkers. De grafieken op deze pagina laten ook het personeelsbestand van OBS De Cirkel zien, omdat wij aan elkaar gekoppeld zijn. Dat geeft een vertekend beeld, dus hieronder een verdere toelichting.

We hebben een mooi gebalanceerd team met: 

 • Een mix van leerkrachten met meer of minder ervaring (60-40%)
 • Een mix van mannen en vrouwen (50-50%)
 • Een mix van leerkrachten en ondersteuners (60-40%)
 • Personeel met verschillende expertises.

Vakleerkrachten

Verder hebben we een vakleerkracht

 • gym
 • muziek
 • techniek met eigen techniek- en crea-atelier

Vrijwilligers

Ook werken we nauw samen met een team van vrijwilligers. Kees (voormalig rechter) organiseert in groep 7-8 een boeken- en debatclub en Pieter (biologisch tuinman) heeft op vrijdagochtend een tuinclub met ouders en kinderen op het plein. Marie-Anne (voormalig logopediste) en Lia (bedrijfsleven) werken in de onder- en middenbouw met kinderen aan taalontwikkeling. Ook zij vormen een verrijking voor het aanbod aan kinderen.  

Specialisten

We hebben in school een intern begeleider, een gedragsspecialist, onderwijskundige, rekenspecialist, leesspecialist, schoolopleider en twee leerkrachten met master educational needs. 

Stagiaires en startende leerkrachten

Beginnende leerkrachten en leerkrachten in opleiding krijgen op de Maaspleinschool een kans om ervaring op te doen. Wij hebben op school een geschoolde schoolopleider die de stagiaires, de beginnende leerkrachten en de praktijkopleiders begeleidt. Ook kunnen meer ervaren leerkrachten begeleid worden bij hun persoonlijke ontwikkeling in school. De schoolopleider is tevens mede-verantwoordelijk voor het borgen van de doorgaande lijn in de kwaliteit van het geboden onderwijs. 

Professionalisering team

Er is continu aandacht voor het geven van goed onderwijs en teamontwikkeling. Het schoolteam werkt elke woensdagmiddag gezamenlijk aan onderwijsontwikkeling.

Studiedagen en persoonlijke ontwikkeling

Elke maandag na een vakantie is een studiedag waarop leerkrachten de periode tot de volgende vakantie voorbereiden. Daarnaast zijn er nog enkele andere studiedagen waarop we onszelf professionaliseren. 

Teamoverleg

We vergaderen niet in school. Wel komen we elke woensdag samen om ons onderwijs gezamenlijk voor te bereiden of ons samen te professionaliseren.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroep staat spel rondom het schoolthema centraal. Er zijn op gezette tijden kringen passend bij vakgebieden als taal en rekenen. Daarnaast werken kinderen door middel van een kiesbord aan ontwikkelactiviteiten waar taal, rekenen en motorische vaardigheden onder andere onder vallen. Denk hierbij aan leerspellen, bouwen in de bouwhoek, spelen in de huishoek, letters en cijfers leren op de iPad en schrijfdans.

De kleuters gaan elke dag twee keer per dag bewegen. Dit is minimaal één keer buiten en vaak ook in de speelzaal. Een keer per week krijgen ook zij les van een vakleerkracht gym. Daarnaast krijgen zij dansles. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We vinden het voor alle leerlingen belangrijk dat ze goed onderlegd zijn in de basisvakken, zoals taal, rekenen en kennis van de wereld. Daaraan besteden we dus voldoende tijd om goede resultaten te behalen.

Maar je ontwikkelen is meer dan alleen 'leren weten'. Daarom gaan we langer dan gemiddeld naar school en besteden we daarnaast veel aandacht aan 'leren doen' en 'leren samenleven'.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt.

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen in de school

Onze ambitie is dat ieder kind op zijn of haar niveau een optimale groei doormaakt. Hiertoe kijken leerkrachten dagelijks naar de (onderwijs)behoeften en resultaten van onze leerlingen en sluiten daar zo goed mogelijk bij aan. Leerkrachten observeren en begeleiden en leggen halfjaarlijks voortgang vast in het leerlingdossier. Het leerlingdossier is voor ouders op afspraak in te zien. Daarnaast hebben alle leerkrachten elk kwartaal overleg met de intern begeleider. Indien de leerkracht, groep of een leerling dat vraagt gebeurt dat vaker. In dat overleg staat centraal of we voldoende tegemoet komen aan de noden van onze leerlingen. Daarbij hebben we hoge verwachtingen van onze kinderen én leerkrachten en is samenwerking tussen ouders en school van essentieel belang. Twee keer per jaar ontvangen de kinderen vanaf groep 2 hun portfolio. Drie keer per jaar vinden er gesprekken plaats tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Daarnaast vinden er twee keer per jaar kindgesprekken plaats. We werken als school samen met de schoolarts, Tand-Wiel tandartsen, het buurtteam en jeugdzorg. Ook heeft de school een vertrouwenspersoon, waar kinderen, ouders en leerkrachten terecht kunnen. 

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.

Ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

De ondersteuning binnen onze school

Voor leerlingen op onze school met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften kijken wij steeds per individuele leerling wat er nodig is en of wij dat (nog) kunnen bieden. Hierbij werken wij samen met externe partners zoals het Samenwerkingsverband Utrecht PO, het Buurtteam, de Taalschool en Auris (spraak-taalspecialisten). Wij kunnen bij deze ketenpartners samen met ouders extra ondersteuning aanvragen als dat nodig is en als onze aanvraag aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als een kind wordt aangemeld bij onze school wordt altijd onderzocht wat zijn/haar extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn voordat het kind ingeschreven wordt. Bij leerlingen met extra onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de voorschoolse voorziening of de vorige school. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een kind, wordt samen met ouders, bestuur en samenwerkingsverband gezocht naar een andere oplossing.

Buurtteam

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen. Een buurtteammedewerker is 1x per 2 weken aanwezig op school.

Samenwerkingsverband Utrecht PO

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) zet expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg) om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een Advies & Ondersteuning traject (kortdurende en preventieve ondersteuning) of een arrangement voor interne of externe ondersteuning.  Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Voor meer informatie over het SWV en haar werkwijze verwijzen we naar de website http://www.swvutrechtpo.nl.

Medisch handelen

Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt altijd na overleg met ouders. Wanneer het toedienen van medicijnen nodig is, zal dat ook in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen. Ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

Instanties

Samenwerkingsverband Utrecht PO

www.swvutrechtpo.nl

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht 

030 303 6420 - info@swvutrecht.nl 

Leerplicht gemeente Utrecht

www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht

030-2862660 - leerplicht@utrecht.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Gezien de resultaten van de school en het succes in de basisvakken, zal de komende jaren de aandacht zich meer verschuiven naar de minder meetbare vakken. 

Volgend schooljaar zet het team zich in om leren inzichtelijk te maken voor leerlingen en leerlingen daarmee meer eigenaar te maken van hun leerproces. 

Het thematisch en onderzoekend leren wordt verder uitgewerkt en er is een vakleerkracht techniek aangesteld.

Verder willen we het kleuteronderwijs naar een hoger niveau tillen door ons te specialiseren in spelend leren en thematiseren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat alle kinderen met voldoende Nederlandse taalvaardigheid kunnen starten op de basisschool. Daarom werken we nauw samen met Peutercentrum De Blokkendoos. Zij bieden in onze school voorschoolse educatie en leren kinderen uit de wijk al de benodigde taal om te kunnen starten op onze school. 

Terug naar boven