Montessori Kind Centrum LEF

Weerdsingel WZ 22 3513 BB Utrecht

Schoolfoto van Montessori Kind Centrum LEF

Het team

Toelichting van de school

Het team van LEF bestaat uit leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ondersteuners.

Ondersteuners zijn; Onze directeur, de intern begeleider, de administratieve kracht, vakdocenten die hun bijdrage leveren aan ons inhoudelijk jaarplan kunst en cultuur, stagiaires van de PABO maar ook onderwijsambassadeurs die vanuit een eigen werkomgeving vrijgesteld van werk een dag per week helpen binnen LEF.

Met elkaar dragen zij zorg voor de speelleergroep (0-2 jr) twee onderbouwgroepen (4-6 jr) een middenbouwgroep (7-9 jr) een bovenbouwgroep (9-12 jr) en de buitenschoolse opvang.

Door flexibel te organiseren wisselen wij personeel uit tussen opvang en onderwijs waardoor het hele team vertrouwde gezichten zijn voor de kinderen van LEF.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht afwezig is, wordt eerst gekeken naar een interne oplossing. Wanneer een interne oplossing niet mogelijk is, wordt de vervangingspool Transvita ingeschakeld. Als blijkt dat ook daar niemand beschikbaar is, worden kinderen verdeeld over de andere groepen. In het uiterste geval wordt aan ouders gevraagd hun kind thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De hieronder beschreven manier van werken start al bij de onderbouw. Onder begeleiding van de leerkrachten leren we de kinderen keuzes te maken. Samen te werken en te spelen. Zorg te dragen voor de omgeving, voor elkaar en voor zichzelf. Stap voor stap, binnen duidelijke kaders. Zoals Maria Montessori al zei; Leer mij het zelf te doen! 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op LEF werken we individueel, samen, in thema's en in verbinding met diverse vakken. Dat betekent dat er geen vaste tijden voor de verschillende vakgebieden apart in het rooster gepland staan. We werken leerdoelgericht en stellen passende, uitdagende  eisen aan de kinderen, zowel kwantitatief als kwalitatief, zodat elk kind op zijn eigen niveau en tempo werkt. We monitoren het werk van de kinderen door gebruik te maken van software waarin het gehele curriculum in leerdoelen uiteengezet is. Door dit wekelijks te checken houden we zicht op de ontwikkeling en voortgang van de kinderen en op ons eigen aanbod en planning.

Leerkrachten geven dagelijks instructies. De dagplanning is gevuld met 'iedere dag werk' en 'iedere week werk'. De leerkrachten begeleiden de kinderen in het maken van goede keuzes. Heeft een kind meer begeleiding nodig dan is dit er. Kan het kind meer zelfstandigheid aan dan krijgen ze de ruimte om het zelf te plannen.

We werken met een planning vanuit de leerdoelen verdeeld over de 5 periodes van een schooljaar. Per periode plannen de leerkrachten de nieuwe leerdoelen die aangeboden gaan worden in lessen. De leerstof is verdeeld over de 8 jaren dat de kinderen op de basisschool zitten.Op LEF werken we met een ononderbroken werkperiode in de ochtend. Naast hun werk plannen de kinderen zelf hun ochtend pauze moment. In de middagpauze wordt gezamenlijk geluncht met de eigen leerkracht. Daarna spelen de kinderen een half uur buiten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Na een aantal jaren opbouwen op alle fronten hebben wij een duidelijke kwaliteitsstructuur en zorgcyclus neergezet door het beleid weg te schrijven in kwaliteitskaarten.

We hebben een duidelijke jaarplanning waarin we cyclisch alle werkzaamheden horend bij het hebben en houden van zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen hebben opgenomen.

Het schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks bijgesteld.

(Het schoolondersteuningsprofiel kunt u ook vinden op onze website/documenten)

Wij bieden onderwijs aan alle leerlingen. Bij de intake bekijken we met ouders en evt. vorige school heel zorgvuldig wat de leerling nodig heeft om te floreren op LEF. Tevens bekijken wij of wij kunnen bieden wat er nodig is. 

Wij hebben een nauwe samenwerking met het buurtteam NoordWest en het samenwerkingsverband Utrecht.

Wij bieden ouders de mogelijkheid om hun kind te laten begeleiden door Kind en Motoriek. Kind en motoriek kijkt met ons mee in de groepen en waar nodig kan een leerling worden ondersteund. Dit vanzelfsprekend in overleg met de ouders.

Door de samenwerking met SKA binnen Kindcentrum LEF hebben wij mogelijkheden voor instroom vanaf 2 jaar. De peuters starten in de speelleergroep (SLG) waar onze onderbouwleerkracht en jonge kind specialist samen werkt met pedagogisch medewerkers. Vanuit de SLG stromen de kinderen heel makkelijk door naar de onderbouw.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zullen bij iedere leerling die zich aanmeldt, desgewenst samen met de kernpartners, bekijken wat er nodig is om een goede begeleiding te kunnen bieden. Wij zijn een groeiende school. De komende jaren zullen wij per jaar een inschatting maken welke zorg wij kunnen bieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven