Montessori Kind Centrum LEF

Weerdsingel WZ 22 3513 BB Utrecht

Schoolfoto van Montessori Kind Centrum LEF

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Kindcentrum LEF is een jong kindcentrum. Hierdoor zijn er nog weinig groep 8 leerlingen uitgestroomd. Dit maakt dat het lastig is een duidelijke conclusie te trekken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op LEF nemen we vanaf groep 3 halfjaarlijks toetsen af voor rekenen/wiskunde, begrijpend lezen, spelling, DMT(drie minuten leestoets) en Avi (technisch leestoets). Dit is ons meetinstrument op kwalificatie waarmee we de opbrengsten monitoren. 

De leerstof van het jaar is op LEF ingedeeld in 5 periodes (van vakantie tot vakantie) Per periode werken we met een periodeboekje om met de kinderen zicht te houden op de voortgang van alle kinderen individueel en in de groep. Gedurende de periode checkt de leerkracht of de aangeboden leerdoelen van die periode worden beheerst. Dit kan door middel van een bewijswerk, een gesprek of een toets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de bovenbouw gaan we met ouders en leerling bekijken wat het meest passende uitstroomniveau is. Op grond van observaties in de groep, de bewijs- en check momenten hebben we daar met elkaar in het begin van de bovenbouw (groep6) al een goed beeld van. In groep 7 volgt in de loop van het schooljaar een voorlopig schooladvies. We kijken daarbij naar inzet, motivatie, doorzettingsvermogen en resultaten. Met de aandachtspunten gaan we het tweede halfjaar groep 7 en de start van groep 8 aan het werk. Naast het advies vinden we het belangrijk wat de leerling zichzelf ziet doen. Dit beeld en de uitslag van de toetsen nemen we mee in het vormgeven van het uiteindelijke schooladvies.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze leerlingen hebben nodig van ons dat er

- Plezier in leren is

- Ze onderzoekend kunnen leren.

- Er vaste groepen zijn met flexibele werkplekken in de school;

- Veel ruimte om te bewegen, binnen en buiten;

- Keuzemogelijkheden in leerstof, leertijd, leerstijl en leertempo;     

- Brede ontwikkeling: kennisvakken, ICT & technologie én creativiteit;

- Eigenaarschap van kinderen stimuleren;

- Samenwerking met ouders en kinderen:

- Veiligheid door duidelijke grondwaarden;

- Educatief partnerschap met ouders, vakdocenten en omgeving.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Eigen verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Montessori Kind Centrum LEF heeft in mei 2022 een voldoende beoordeling ontvangen van de onderwijsinspectie.

Omdat wij ons BRIN nummer delen met Montessorischool Arcade, onze zusterschool, komt u via de link uit bij het rapport van Arcade. 

Terug naar boven