Johan de Witt

Beethovenplein 2 3533 EW Utrecht

  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ook in het afgelopen jaar hebben we de eindtoets voor het basisonderwijs (Route 8) afgenomen.

Onze kanjers hebben laten zien wat ze kunnen! We zijn met elkaar trots op de resultaten. 

We wensen jullie veel plezier toe op het voorgezet onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkelingen van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). 

De leerlingen worden regelmatig getoetst met methode gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.

De resultaten van de tussentijdse methodeonafhankelijke toetsen worden meegenomen in het portfolio en komen ook altijd aan de orde bij de groepsbespreking van de leerkracht met de Intern Begeleider.

In 2022 en 2023 hebben we letterlijk en figuurlijk geïnvesteerd (vanuit NPO gelden) in het leesonderwijs door de aanschaf van honderden extra leesboeken. We zien de leesresultaten significant verbeterd. Daar zijn we trots op. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 7 en 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad "ouders". 

Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat in 2023 Route 8.

Het schooladvies is leidend voor de schoolkeuze. Wanneer deze keuze is gemaakt (uiterlijk maart in het schooljaar) wordt in mei de eindtoets Route 8 gemaakt. Deze toets kan alleen een heroverweging ten gunste van het kind maken. Het advies kan nooit naar beneden toe bijgesteld worden. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Warmte
  • Kleurrijk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Johan de Wittschool bestaat sinds 1 augustus 2018 weer als zelfstandige school. Er is daardoor geen actueel inspectieverslag. Uiteraard is de inspectie in het verleden wel op de Johan de Wittschool geweest en is de kwaliteit op orde.

In 2018 is het schoolbestuur, SPO Utrecht, bezocht door de inspectie. Hier is een verslag van dat u hier kunt vinden.


Terug naar boven