Johan de Witt

Beethovenplein 2 3533 EW Utrecht

  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Johan de Witt volgen wij voor het cognitieve aspect de Cito toetsen voor

  • rekenen
  • spelling
  • technisch lezen
  • begrijpend lezen

Deze toetsen geven een indicatie v.w.b. de prestaties van de leerlingen.

Met de reguliere, methode gebonden toetsen en de ervaring van de leerkracht vormt dit een beeld van de tussenresultaten.

Deze resultaten worden verwoord in de rapportage en worden met de ouders besproken.

De resultaten van de Cito toetsen komen ook altijd aan de orde bij de groepsbespreking van de leerkracht met de Intern Begeleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ieder jaar gaan de leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Er zijn hier geen automatisch gepubliceerde gegevens omdat onze school pas sinds 1 augustus 2018 weer een zelfstandige school is. Uiteraard hebben we wel zelf gegevens bijgehouden van de resultaten van de afgelopen schooljaren.

In de bijlage vindt u een overzicht met de uitstroompercentages van de afgelopen jaren.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Terug naar boven