Johan de Witt

Beethovenplein 2 3533 EW Utrecht

  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt

Het team

Toelichting van de school

Schooljaar 2020-2021 zijn de onderstaande leerkrachten ingezet in de volgende groepen:

Groep 1-2 : juf Jeanne en juf Lieke

Groep 1-2 : juf Ineke en juf Sandra

Groep 3    : juf Amy en juf Mirette

Groep 3-4 : juf Ella en juf Maureen

Groep 4    : juf Karen en juf Lieke

Groep 5    : juf Irma en juf Maaike

Groep 6    : juf Else

Groep 7    : juf Karin

Groep 8    : meester Rutger en juf Maaike

Juf Itske is de Intern Begeleider en werkt op maandag, dinsdag en donderdag.

Juf Karen is de Schoolopleider en is ambulant op donderdag.

Meester Tjepko is de directeur en werkt op maandag tot en met donderdag.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof opneemt, wordt een beroep gedaan op de FLEX pool om iemand in te zetten voor de groep.

Mocht dat niet lukken, dan wordt intern gekeken naar een oplossing.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 ziet de groepsindeling er als volgt uit.

Groep 1-2   - juf Jeanne en juf Claire

Groep 1-2   - juf Ineke en juf Janneke

groep 3       - juf Amy en juf Mirette

groep 3-4    - juf Ella en juf Marueen

groep 4       - juf Karen en juf Lieke

groep 5       - juf Irma en juf Maaike

groep 6       - juf Else

groep 7       - juf Karin

groep 8       - meester Rutger en juf Maaike

In januari 2021 wordt een derde kleutergroep gestart.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt op spelende wijze uitgebreid aandacht gegeven aan talige en rekenkundige opdrachten. We werken vanuit thema's.

Vanuit de thema's komen alle voorwaarden om tot goed lezen en rekenen aan bod. Daarnaast staan op het programma de creatieve en sociaal-emotionele opdrachten.

De opdrachten, werklessen, kringgesprekken; alle activiteiten staan in de kleutergroepen staan in dit brede kader.

Uitgangspunt daarbij zijn de doelen zoals aangegeven door Stichting Leerplan Ontwikkeling.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijden die hierboven staan afgedrukt zijn gemiddelden.

Op de Johan de Witt werken we veel met projecten. We combineren taalopdrachten met wereldoriëntatie en creatieve opdrachten. Juist om de samenhang en de essentie uit de leerstof te halen.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ontwikkeling van het kind

Kinderen bij ons op school maken een individuele leergang door. Het is daarom van groot belang dat de ontwikkeling van het kind op alle leergebieden goed in de gaten gehouden wordt. Dit gebeurt door nauwkeurig observeren van het kind, waardoor de leerkracht goed weet wat er nodig is om de kinderen in hun ontwikkeling te ondersteunen en te stimuleren. Leerkrachten houden een gedegen administratie bij van wat de kinderen doen.  Alle gegevens over de kinderen worden bewaard in het (digitale) leerlingdossier, dat door de leerkracht beheerd wordt. De intern begeleider en de directeur hebben inzage in het dossier. Ook de ouders van het desbetreffende kind kunnen, op verzoek, het dossier opvragen.  

Naast de dagelijkse administratie van het werk, toetsen wij de kinderen twee keer per jaar met het Cito-leerlingvolgsysteem. Deze toetsen helpen ons om de voortgang van het kind, de groep en school in kaart te brengen en hebben een signaalfunctie. De toetsresultaten worden nauwkeurig bijgehouden door de leerkracht en zullen een gespreksonderwerp zijn tijdens de rapportgesprekken. Mocht blijken dat een leerling in zijn ontwikkeling stagneert, of onder zijn niveau werkt, dan gaan wij op zoek naar een manier om de leerling verder te helpen.   

Rapport

Drie keer paar jaar krijgen de leerlingen een rapport mee. In het eerst rapport in november ligt de nadruk op de sociaal-emotionele ontwikkeling, het welbevinden op school en het welbevinden in de klas. In het tweede en derde rapport is er meer aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. 

Specialisme

Op school hebben we voor rekenen en voor taal een leerkracht die gespecialiseerd is in dit onderwerp. Er is ook een leerkracht gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafde leerlingen. Om alle kinderen gelijke kansen te geven werken we met een Vaardighedenklas. Hier komen niet alleen de meer- en hoogbegaafde leerlingen voor in aanmerking, maar ook kinderen met andere vaardigheden (bijvoorbeeld op creatief vlak).

Wanneer wij expertise nodig hebben, doen wij een beroep op externen. Daarnaast werken we nauw samen met Jeugdhulp.

Onze school staat open voor alle kinderen. Wanneer er zorgen zijn omtrent de vorderingen van een leerling, gaan we in gesprek met de ouders van het kind. We gaan kijken welke ondersteuningsbehoefte nodig is. Aan de hand van deze behoeften wordt een handelingsplan opgesteld en zo veel mogelijk in de groep van het kind uitgevoerd. De groepsleerkracht is samen met de Intern Begeleider betrokken bij dit proces.

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs waarbij zij worden uitgedaagd en waarbij rekening wordt gehouden met hun behoeften. Veel kinderen zullen binnen onze reguliere onderwijs kunnen floreren. Indien blijkt dat dat niet het geval is, kan speciaal onderwijs in beeld komen. In goed overleg met alle betrokkenen kan het proces van overplaatsing plaats gaan vinden.

Medische zorg 

Het kan voorkomen dat uw kind (extra), medische zorg nodig heeft.  Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren.  Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen schriftelijk vast, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Wij mogen alleen medicijnen toedienen als er een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.  Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of door u aangewezen anderen tijdens schooltijden bij ons op school komt doen.  Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht. 

Naar het Voortgezet Onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat Route 8. De advisering naar het VO doet de leerkracht van groep 8. In groep 7 geeft de leerkracht ook al een voorlopig advies. Het advies wordt gegeven op basis van leerkracht observaties, methode toetsen en de cito toetsen. De intern begeleider wordt ook door de leerkrachten nauw betrokken bij de advisering. De eindtoets is meestal een bevestiging van het advies. Soms stellen we het advies bij als de eindtoets een duidelijk ander beeld laat zien dan het gegeven advies.  Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’. 

Zie voor meer informatie het Schoolondersteuningsprofiel op onze site en op Scholen Op De Kaart.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven