Johan de Witt

Beethovenplein 2 3533 EW Utrecht

  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt

Het team

Toelichting van de school

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

De Johan de Witt is een gecertificeerde opleidingsschool. Een speciaal opgeleide schoolopleider is aanwezig om de studenten te begeleiden. In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de  PABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof opneemt, wordt een beroep gedaan op de FLEX pool om iemand in te zetten voor de groep.

Wanneer een leerkracht ziek is, wordt eveneens een beroep gedaan op de FLEX pool. Wanneer niemand beschikbaar is uit de pool, wordt er intern gekeken. Wanneer dat niet mogelijk is, wordt er gekeken of binnen het eigen team iemand is die extra wil komen werken of dat iemand die die dag ambulant is voor de groep kan gaan.

Wanneer er geen vervanging beschikbaar is, wordt er voor 7.20 uur een Parro app verstuurd naar de betrokken ouders. Hierin staat vermeld dat de kinderen die dag geen les zullen krijgen. In deze mail staat altijd een mailadres genoemd. De ouders kunnen naar dit mailadres een bericht sturen wanneer opvang thuis niet te realiseren is. Het kind wordt dan opgevangen op school.

Mocht het bericht van de absentie van de leerkracht na 7.20 uur binnenkomen, dan wordt er geen Parro app verstuurd. De kinderen zullen op school worden opgevangen en zullen over de groepen worden verdeeld. Op school liggen bakken klaar met werk voor de kinderen die verdeeld moeten worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt op spelende wijze uitgebreid aandacht gegeven aan talige en rekenkundige opdrachten. We werken vanuit thema's.

Vanuit de thema's komen alle voorwaarden om tot goed lezen en rekenen aan bod. Daarnaast staan op het programma de creatieve en sociaal-emotionele opdrachten.

De opdrachten, werklessen, kringgesprekken; alle activiteiten staan in de kleutergroepen staan in dit brede kader.

Uitgangspunt daarbij zijn de doelen zoals aangegeven door Stichting Leerplan Ontwikkeling.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijden die hierboven staan afgedrukt zijn gemiddelden.

Op de Johan de Witt werken we veel met projecten. We combineren taalopdrachten met wereldoriëntatie en creatieve opdrachten. Juist om de samenhang en de essentie uit de leerstof te halen.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ontwikkeling van het kind

Kinderen bij ons op school maken een individuele leergang door. Het is daarom van groot belang dat de ontwikkeling van het kind op alle leergebieden goed in de gaten gehouden wordt. Dit gebeurt door nauwkeurig observeren van het kind, waardoor de leerkracht goed weet wat er nodig is om de kinderen in hun ontwikkeling te ondersteunen en te stimuleren. Leerkrachten houden een gedegen administratie bij van wat de kinderen doen.  Alle gegevens over de kinderen worden bewaard in het (digitale) leerlingdossier, dat door de leerkracht beheerd wordt. De intern begeleider en de directeur hebben inzage in het dossier. Ook de ouders van het desbetreffende kind kunnen, op verzoek, het dossier opvragen.  

Naast de dagelijkse administratie van het werk, toetsen wij de kinderen twee keer per jaar met het Cito-leerlingvolgsysteem. Deze toetsen helpen ons om de voortgang van het kind, de groep en school in kaart te brengen en hebben een signaalfunctie. De toetsresultaten worden nauwkeurig bijgehouden door de leerkracht en zullen een gespreksonderwerp zijn tijdens de rapportgesprekken. Mocht blijken dat een leerling in zijn ontwikkeling stagneert, of onder zijn niveau werkt, dan gaan wij op zoek naar een manier om de leerling verder te helpen.   

Rapport / Portfolio.

Drie keer paar jaar krijgen de leerlingen een rapport mee. In het eerst rapport in november ligt de nadruk op de sociaal-emotionele ontwikkeling, het welbevinden op school en het welbevinden in de klas. In het tweede en derde rapport is er meer aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met het portfolio. Dit portfolio komt in plaats van het rapport. Het portfolio geeft meer dan het rapport een beeld van het kind op dat moment, juist omdat het kind zelf meeschrijft en meewerkt aan dit portfolio. In dit portfolio staan ook de executieve functies centraal. Dit zijn bijvoorbeeld de werkhouding en de zelfstandigheid.

Specialisme

Om de specifieke doelen op de basisschool te halen is het belangrijk om specialisme in "huis" te hebben. Op school hebben we voor rekenen en voor taal een leerkracht die gespecialiseerd is in dit onderwerp. Er is ook een leerkracht gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast werken we met een Dalton specialist die het team meeneemt in de ontwikkelingen van het Dalton onderwijs. Ook zijn op school een gedragsspecialist en een (uiteraard) een intern begeleider aanwezig. Deze laatste persoon is verantwoordelijk voor de zorg op onze school.

Om alle kinderen gelijke kansen te geven werken we met een Vaardighedenklas. Hier komen niet alleen de meer- en hoogbegaafde leerlingen voor in aanmerking, maar ook kinderen met andere vaardigheden (bijvoorbeeld op creatief vlak).

Onze school staat open voor alle kinderen. Wanneer er zorgen zijn omtrent de vorderingen van een leerling, gaan we in gesprek met de ouders van het kind. We gaan kijken welke ondersteuningsbehoefte nodig is. Aan de hand van deze behoeften wordt een handelingsplan opgesteld en zo veel mogelijk in de groep van het kind uitgevoerd. De groepsleerkracht is samen met de Intern Begeleider betrokken bij dit proces.

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs waarbij zij worden uitgedaagd en waarbij rekening wordt gehouden met hun behoeften. Veel kinderen zullen binnen onze reguliere onderwijs kunnen floreren. Indien blijkt dat dat niet het geval is, kan speciaal onderwijs in beeld komen. In goed overleg met alle betrokkenen kan het proces van overplaatsing plaats gaan vinden.

Naar het Voortgezet Onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat Route 8. De advisering naar het VO doet de leerkracht van groep 8. In groep 7 geeft de leerkracht ook al een voorlopig advies. Het advies wordt gegeven op basis van leerkracht observaties, methode toetsen en de cito toetsen. De intern begeleider wordt ook door de leerkrachten nauw betrokken bij de advisering. De eindtoets is meestal een bevestiging van het advies. Soms stellen we het advies bij als de eindtoets een duidelijk ander beeld laat zien dan het gegeven advies.  Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’. 

Zie voor meer informatie het Schoolondersteuningsprofiel op onze site en op Scholen Op De Kaart.

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website.  

De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) zet expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg) om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een Advies & Ondersteuning traject (kortdurende en preventieve ondersteuning) of een arrangement voor interne of externe ondersteuning.  Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Voor meer informatie over het SWV en haar werkwijze verwijzen we naar de website www.swvutrechtpo.nl. Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht 030 303 6420 (info)  info@swvutrecht.nl 

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO   

www.swvutrechtpo.nl 

Churchilllaan 11,

3527 GV Utrecht 030 303 6420 

(info)  info@swvutrecht.nl

 

Buurtteam

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen. Voor de recente contactgegevens kunt u terecht op school.

Meldcode huiselijk geweld 

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig. 

 

Medisch handelen  

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft.  Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.  Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt. 

Corona

Mochten er beperkende maatregelen volgen t.a.v. corona dan volgt onze school altijd de richtlijnen van het RIVM.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2021-2022 is extra geïnvesteerd in de aanwezigheid van een gedragsspecialist.

Voor schooljaar 2022-2023 is het de bedoeling om de inzet van de gedragsspecialist uit te bouwen en te bestendigen.

De taal- en rekenspecialisten zullen (net als de intern begeleider) de voortgang en kwaliteit van het onderwijs blijven bewaken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school is een collega gespecialiseerd in "het jonge kind".

Op onze school kennen we geen 0-4 jarigen groep. De kinderen die bij ons starten zijn 4 jaar oud.

Terug naar boven