Johan de Witt

Beethovenplein 2 3533 EW Utrecht

  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt

Het team

Toelichting van de school

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

Onze school is een gecertificeerde opleidingsschool. Een speciaal opgeleide schoolopleider is aanwezig om de stagiaires te begeleiden. In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof opneemt, wordt een beroep gedaan op de FLEX pool om iemand in te zetten voor de groep.

Wanneer een leerkracht ziek is, wordt eveneens een beroep gedaan op de FLEX pool. Wanneer niemand beschikbaar is uit de pool, wordt er intern gekeken. Wanneer dat niet mogelijk is, wordt er gekeken of binnen het eigen team iemand is die extra wil komen werken of dat iemand die die dag ambulant is voor de groep kan gaan.

Wanneer er geen vervanging beschikbaar is, wordt er voor 7.20 uur een Parro app verstuurd naar de betrokken ouders. Hierin staat vermeld dat de kinderen die dag geen les zullen krijgen. In deze mail staat altijd een mailadres genoemd. De ouders kunnen naar dit mailadres een bericht sturen wanneer opvang thuis niet te realiseren is. Het kind wordt dan opgevangen op school.

Mocht het bericht van de absentie van de leerkracht na 7.20 uur binnenkomen, dan wordt er geen Parro app verstuurd. De kinderen zullen op school worden opgevangen en zullen over de groepen worden verdeeld. Op school liggen bakken klaar met werk voor de kinderen die verdeeld moeten worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt op spelende wijze uitgebreid aandacht gegeven aan talige en rekenkundige opdrachten. We werken vanuit thema's.

Vanuit de thema's komen alle voorwaarden om tot goed lezen en rekenen aan bod. Daarnaast staan op het programma de creatieve en sociaal-emotionele opdrachten.

De opdrachten, werklessen, kringgesprekken; alle activiteiten staan in de kleutergroepen staan in dit brede kader.

Uitgangspunt daarbij zijn de doelen zoals aangegeven door Stichting Leerplan Ontwikkeling.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijden die hierboven staan afgedrukt zijn gemiddelden.

Op de Johan de Witt werken we met projecten. We combineren taalopdrachten met wereldoriëntatie en creatieve opdrachten. Juist om de samenhang en de essentie uit de leerstof te halen.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ontwikkeling van het kind

Kinderen bij ons op school maken een individuele leergang door. Het is daarom van groot belang dat de ontwikkeling van het kind op alle leergebieden goed in de gaten gehouden wordt. Dit gebeurt door nauwkeurig observeren van het kind, waardoor de leerkracht goed weet wat er nodig is om de kinderen in hun ontwikkeling te ondersteunen en te stimuleren. Leerkrachten houden een gedegen administratie bij van wat de kinderen doen.  Alle gegevens over de kinderen worden bewaard in het (digitale) leerlingdossier, dat door de leerkracht beheerd wordt. De intern begeleider en de directeur hebben inzage in het dossier. Ook de ouders van het desbetreffende kind kunnen, op verzoek, het dossier inzien.  

Naast de dagelijkse administratie van het werk, toetsen wij de kinderen twee keer per jaar met het IEP-leerlingvolgsysteem. Deze toetsen helpen ons om de voortgang van het kind, de groep en school in kaart te brengen en hebben een signaalfunctie. De resultaten worden nauwkeurig bijgehouden door de leerkracht en zullen een gespreksonderwerp zijn tijdens de ouder-kind-leerkracht-gesprekken


Portfolio.

Drie keer paar jaar krijgen de ouders met de leerlingen de gelegenheid voor een tienminutengesprek. In november ligt de nadruk op de sociaal-emotionele ontwikkeling, het welbevinden op school en het welbevinden in de klas. In februari en in juli is er ruime aandacht voor de cognitieve ontwikkeling. In het portfolio houd de leerling samen met de leerkracht de ontwikkelingen bij. Naast werken waar de leerling "trots" op is, wordt het portfolio gevuld met uitslagen van toetsen, feedback van de leerling en de leerkracht op de prestaties en komen ook de executieve functies aan bod. Dit zijn bijvoorbeeld de werkhouding en de zelfstandigheid.


Ontwikkeling

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs waarbij zij worden uitgedaagd en waarbij rekening wordt gehouden met hun behoeften. Veel kinderen zullen binnen onze reguliere onderwijs kunnen floreren. Indien blijkt dat dat niet het geval is, kan speciaal onderwijs in beeld komen. In goed overleg met alle betrokkenen kan het proces van overplaatsing plaats gaan vinden.

Naar het Voortgezet Onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat Route 8. De advisering naar het VO doet de leerkracht van groep 8. In groep 7 geeft de leerkracht ook al een voorlopig advies. Het advies wordt gegeven op basis van leerkracht observaties, methode toetsen en de cito toetsen. De intern begeleider wordt ook door de leerkrachten nauw betrokken bij de advisering. De eindtoets is meestal een bevestiging van het advies. Soms stellen we het advies bij als de eindtoets een duidelijk ander beeld laat zien dan het gegeven advies.  Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’. 

Zie voor meer informatie het Schoolondersteuningsprofiel op onze site en op Scholen Op De Kaart.

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn.

De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) zet expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg) om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een Advies & Ondersteuning traject (kortdurende en preventieve ondersteuning) of een arrangement voor interne of externe ondersteuning. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Voor meer informatie over het SWV en haar werkwijze verwijzen we naar de website www.swvutrechtpo.nl, telefoon: 030 303 6420 


Buurtteam

Het Buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. Op de website vindt u meer informatie: https://www.buurtteamsutrecht.nl/west/ 


Meldcode huiselijk geweld 

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig. 

 

Medisch handelen  

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft.  Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd in overleg met ouders. Het toedienen van medicijnen zal altijd (vooraf) in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.  Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt. 


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2023-2024 wordt extra geïnvesteerd in de aanwezigheid van de gedragsspecialist.

De taal-, reken-, jonge kind- en Daltonspecialist zullen (net als de intern begeleider) de voortgang en kwaliteit van het onderwijs blijven bewaken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school is een collega gespecialiseerd in "het jonge kind".

Op onze school kennen we geen 0-4 jarigen groep. De kinderen die bij ons starten zijn 4 jaar oud.

Terug naar boven