KBS Ludger

St.-Bonifaciusstraat 8 3553 SR Utrecht

Schoolfoto van KBS Ludger

Het team

Toelichting van de school

Ons team is een mengeling van ervaren en startende leerkrachten. Een aantal van hen zijn specialist in de school. Zij ondersteunen leerkrachten en leerlingen. Gedurende het schooljaar werken er ook stagiaires van de Marnix Academie bij ons in de school. Het opleiden van nieuwe leerkrachten vinden wij een belangrijk aspect van ons vak.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als de leerkracht ziek is, doen we ons best vervanging te vinden. Steeds vaker lukt dit niet. De kinderen worden dan verdeeld over de andere groepen. Het streven is om dit niet langer dan één dag te laten duren. Het kan gebeuren dat we vragen de kinderen thuis te houden. Zo vroeg als mogelijk stellen we ouders hiervan op de hoogte.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben 5 kleutergroepen. Vanaf groep 3 werken we zo veel mogelijk met parallelgroepen. Samenwerken is een belangrijk onderdeel van onze werkwijze. Voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben is er vanaf groep 5 een plusklas. 

We streven ernaar de samenstelling van groepen zoveel mogelijk ongewijzigd te laten gedurende de basisschooltijd. Toch kan het voorkomen dat we ervoor kiezen groepssamenstellingen te wijzigen.

Elk schooljaar bekijken we of de groepssamenstelling nog steeds optimaal is voor de leerprestaties van alle leerlingen. Bij een groepssamenstelling houden we rekening met de volgende factoren:

  • Het juist wel of niet bij elkaar plaatsen van broer(s) / zus(sen)?
  • Hoeveel jongens en meisjes zitten er in de groep?
  • Hoe zijn de sociale contacten?
  • Welke kinderen kunnen goed samenwerken?
  • Welke kinderen hebben extra hulp nodig?

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op de Ludgerschool maken we effectief gebruik van onze onderwijstijd. De leerkrachten zijn de professional in de groep. Zij kunnen aanpassingen maken in het rooster om een specifieke lesdoel te behalen met de kinderen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Ludgerschool maken we effectief gebruik van onze onderwijstijd. De leerkrachten zijn de professional in de groep. Zij kunnen aanpassingen maken in het rooster om een specifieke lesdoel te behalen met de kinderen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel is terug te vinden op onze website (https://www.ksu-ludgerschool.nl) in de downloads onder praktische info.

De Ludgerschool is een buurtschool voor regulier basisonderwijs in de wijk Zuilen. Onze leerlingpopulatie is een afspiegeling van 'ons' deel van de wijk.

De leerkrachten bieden daarom in de groep meer dan de basisondersteuning. De leerkrachten werken met het directe instructie model, door middel van handelingsgericht werken wordt er gedifferentieerd. Er wordt gewerkt vanuit data en met een planmatige aanpak wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het kind.

De intern begeleiders ondersteunen de leerkrachten als het gaat om zorgleerlingen; de kinderen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning. Zij verdelen de aanwezige ondersteuning naar behoefte over de groepen.

De plusklas biedt uitkomst voor kinderen voor wie de lesstof niet voldoende uitdagend meer is. In de plusklas krijgen deze leerlingen de uitdagingen die zij nodig hebben. De leerlingen werken samen met de gespecialiseerde leerkracht 2 dagdelen in de week aan projecten op allerlei gebieden; bv. techniek, kunst en cultuur en andere landen. Ook is er veel aandacht voor leren leren en de ontwikkeling van de executieve functies.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Schooljaar 2022-2023 gaan twee collega's de opleiding tot Kanjercoördinator volgen. Ook hebben we in dit schooljaar de gedragsspecialist ambulant gemaakt. Op die manier kan zij leerkrachten en leerlingen beter ondersteunen in de groep.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voorschool Zuilen zit in ons gebouw aan de Bonifaciusstraat. Dat is prettig voor een warme overdracht. Ook met het Kinderdagverblijf waar de nieuwe leerling vandaan komt houden we een warme overdracht. 

Terug naar boven