KBS Ludger

St.-Bonifaciusstraat 8 3553 SR Utrecht

Schoolfoto van KBS Ludger

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We herkennen ons in de uitslagen over de afgelopen 3 jaar. We zien dit schooljaar een lichte stijging in de resultaten. We verwachten dat deze stijging met de inzet van de NPO middelen doorzet, zodat onze resultaten komende schooljaren weer op of boven het landelijk gemiddelde komen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We werken volgens de cyclus van Handelingsgericht werken (HGW) op schoolniveau, groepsniveau en leerling niveau.

Concreet betekent dit, dat wij ons onderwijs zo goed mogelijk aanpassen aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. Zorg is dus niet alleen gericht op kinderen met leerproblemen, maar ook op kinderen die meer aankunnen. De leerkracht observeert alle kinderen in zijn/haar groep om een beeld te krijgen van alle stimulerende en belemmerende factoren voor het leerproces van alle leerlingen. Ook voert de leerkracht gesprekken met ouders en kinderen. Om het beeld van het kind compleet te maken toetsen we 2 keer per jaar alle kinderen op de hoofdvakken middels de toetsen van CITO. Op basis van de observaties, gesprekken en toetsen worden onderwijsbehoeften voor alle kinderen geformuleerd.

Met deze gegevens maakt de leerkracht voor de hoofdvakken een groepsplan waarin de zorg voor de hele groep beschreven staat. Er worden verschillende niveaus gehanteerd, kinderen met dezelfde onderwijsbehoeften worden geclusterd en voor elk niveau wordt een passend aanbod beschreven in het groepsplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Al onze leerlingen zijn volgens verwachting uitgestroomd. Na 3 jaar zien we een kleine afstroom in het voorgezet onderwijs. We hebben onvoldoende gegevens om een uitspraak te doen over de reden van afstroom.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De missie van ons team is om onze leerlingen voor te bereiden op hun deelname aan de maatschappij. Dit doen we door eigenaarschap te stimuleren en de leerling verantwoordelijk te maken voor zijn eigen leerproces.

We streven ernaar dat leerlingen zich ontplooien als waardevolle burgers in onze multiculturele samenleving. Zij voelen zich verantwoordelijk voor het welbevinden van zichzelf en van anderen.

De Kanjertraining ondersteunt deze visie. Met Kanvas meten we de ontwikkeling en stellen we ons onderwijs bij waar nodig.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • wederzijds respect
  • veiligheid en rust

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen. Daarom begint en eindigt het toezicht door de inspectie bij het bestuur. Elke vier jaar worden het bestuur en een aantal scholen van het bestuur onderzocht en beoordeeld, of vaker wanneer daar aanleiding toe is. In januari 2021 heeft de Katholieke Scholenstichting Utrecht een voldoende ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs.

Wij herkennen ons en ons bestuur in het rapport.

Terug naar boven