KBS Ludger

St.-Bonifaciusstraat 8 3553 SR Utrecht

Schoolfoto van KBS Ludger

In het kort

Toelichting van de school

Samen leer je meer

De Ludgerschool is een basisschool midden in de wijk Zuilen in Utrecht met twee locaties: Bonifaciusstraat en Van Hoornekade.   

Typerend voor de Ludgerschool is dat er gedegen, gestructureerd onderwijs gegeven wordt in een goede sfeer. We steunen de kinderen om zelfstandig te worden, actief en creatief te zijn. We willen alle kinderen prikkelen om hun talenten te ontdekken, te waarderen en verder te ontwikkelen. We gebruiken de Kanjertraining voor sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap. En voor kinderen die meer kunnen is er een Plusklas.    

We geloven dat we samen met de ouders de kinderen kunnen begeleiden op hun reis naar volwassenheid. Met onze didactische aanpak realiseren we prima resultaten (qua uitstroom en eindscores), maar bovenal komen kinderen met plezier naar school om veel te leren.

Ons motto: Samen leer je meer!

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.ludgerschool.nl    

Hartelijke groet,   

Kristie de Jong (directeur Ludgerschool)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Betrokkenheid
  • Aandacht
  • Waardering
  • Toewijding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Ludgerschool staat open voor iedereen. Soms is er niet voor iedereen een plek. Wij willen de klassen niet te groot laten zijn. We streven naar maximaal 28 leerlingen per groep.

Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de basisschool. Het aanmelden op onze basisschool kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt op een centrale manier. Voor meer informatie kunt u terecht op: https://naardebasisschool.utrecht.nl  

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over een nieuwe manier van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.  

Aanmelden

In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze school via het formulier op: https://naardebasisschool.utrecht.nl. De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit.     

We verwachten dat er voldoende plaats is op onze school om alle kinderen een plek aan te bieden. Na afloop van het kwartaal krijgt u via de gemeente een aanbod voor een plaats. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt aan ons binnen de opgegeven termijn. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. Bijvoorbeeld omdat al een ouder broertje of zusje naar onze school gaat. De regels voor voorrang vindt u op de website https://naardebasisschool.utrecht.nl. Zijn er daarna nog plaatsen over? Dan wordt er gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is, komt er een loting. Deze loting wordt stedelijk geregeld in Utrecht. Heeft uw kind geen plaats gekregen op onze school? Dan plaatst het stedelijke aanmeldproces uw kind automatisch op de 2e, 3e of volgende school van uw voorkeur die wél plaats heeft. Na afloop van het kwartaal hoort u via het stedelijk aanmeldproces of onze school plaats voor u heeft. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt binnen de opgegeven termijn.   

Uw kind toelaten en inschrijven

Als u de plaats voor uw kind bevestigt vragen we u extra informatie over uw kind zodat we het beste kunnen aansluiten bij zijn/haar onderwijsbehoeften. Het kan zijn dat we verder onderzoek doen. Indien nodig worden gegevens opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. De directeur besluit hierna over de toelating. U krijgt hierover binnen 6 weken bericht. Onze school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoeften onderzoeken we of passende ondersteuning mogelijk is. Als dat niet mogelijk is dan zoeken we met u een geschikte plek op een andere school.   

Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij/zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan we daarover met u in gesprek. Het is van belang om zeker te weten of onze school de benodigde hulp kan bieden. Op grond van onze bevindingen besluit de directeur over toelating. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij samen met u naar passend onderwijs voor uw kind. De directeur bepaalt in alle gevallen in welke groep uw kind geplaatst wordt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar groepsgrootte, de verdeling jongens-meisjes en het aantal zorgleerlingen. Uitgangspunt is het hebben van een goede werksfeer in de klas. Broers en zussen, neefjes en nichtjes worden in principe niet bij elkaar geplaatst. Ook kan de directeur besluiten om niet tot plaatsing van een leerling over te gaan. Dat heeft te maken hebben met de onderwijsbehoeften van de nieuwe leerling, de groepsgrootte, de belastbaarheid van de groep en de leerkracht.

Is uw kind al ouder dan 4 jaar en wilt u uw kind bij ons inschrijven?

U kunt hiervoor contact opnemen met de directeur. Wij maken dan een afspraak voor een kennismaking. Daarna nemen wij contact op met de huidige school om te onderzoeken of wij aan de onderwijsbehoeften van uw kind kunnen voldoen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
372
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussen de middag blijven alle kinderen op school. De kinderen van groep 1-2 eten en drinken een half uur in de groep met de TSO-vrijwilliger. Vanaf groep 3 eet de leerkracht een kwartier met de kinderen in de klas. Ouders hebben pleinwacht als de kinderen een half uur buiten spelen.De school blijft eindverantwoordelijk.

Ouders betalen een bijdrage van 40 euro per jaar per kind. Hiervan krijgen ouders, die helpen bij de Tussenschoolse Opvang, een geringe vergoeding. Daarnaast wordt er van de bijdrage speelmateriaal gekocht, schoonmaakspullen en administratiekosten betaald.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ga naar de contact- of vertrouwenspersoon

Als u er niet in slaagt het probleem alleen op te lossen, kunt u altijd terecht bij de vertrouwenspersoon die iedere KSU school heeft. Hij of zij is verbonden aan school en kan u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan. De interne vertrouwenspersoon kan u ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school. Bij beiden kunt u vertrouwelijk uw verhaal kwijt. Als u wilt, kan de vertrouwenspersoon ook bemiddelen bij een conflict. Mocht u besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, dan kan de vertrouwenspersoon u daarbij ondersteunen.

De interne vertrouwenspersonen voor onze school zijn Marijke van Bijlevelt en Inge Deijns. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer van de school en via social schools.

De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn:

Mevrouw Rietveld- van Santvoord en de heer Jeroen Meijboom:

CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam. T.: 010-4071599 evp@cedgroep.nl

Terug naar boven