Waterrijk

Musicallaan 102 3543 BT Utrecht

  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers,  

Met deze schoolgids willen we u informeren over een aantal praktische schoolzaken die van belang zijn voor u en uw kind(eren). Deze schoolgids is daarnaast een informatiebron voor de ouders die een school aan het zoeken zijn voor hun kind. Voor hen is het wellicht een eerste kennismaking met obs Waterrijk. Wij hopen dat het hier niet bij blijft. Graag nodigen wij u uit voor een nadere kennismaking.   

Obs Waterrijk is een openbare basisschool. Behalve een openbare school willen wij ook een open school zijn. Open voor kinderen en ouders, maar ook open voor vragen, opmerkingen, suggesties, adviezen en gezelligheid. Wij zijn een school zonder drempels. De deur staat voor u open. Wij vinden het belangrijk om te horen hoe u de school ervaart. Wat u prettig vindt en ook de dingen waarvan u denkt dat ze voor verbetering vatbaar zijn. Aarzel niet en laat het ons weten! Ons team is voortdurend bezig om te kijken waar we nog verder kunnen verbeteren en in beweging blijven. Daarbij staat onze eigen ontwikkeling ook voortdurend in de schijnwerpers. Want niet alleen de kinderen leren elke dag bij, dat geldt ook voor ons!  

Samen met alle ouders die steeds voor ons klaar staan maken we er een prachtig jaar van!  

Als u meer wilt weten over onze school bent u altijd welkom met uw vragen. Mede namens mijn collega's wens ik u en uw kind een goede tijd op obs Waterrijk.   

Met vriendelijke groeten

Namens het team,  

Kirsten Lammers directeur obs Waterrijk

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezien en gewaardeerd worden
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Uitdagend leerklimaat
  • Onderwijsontwikkeling
  • Democratisch burgerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kleuterbouw bestaat uit een groep 1, een combigroep 1/2 en een groep 2. De nieuwe vierjarigen stromen in groep 1 in. 

De middenbouw bestaat uit een groep 3, een combigroep 3/4, een groep 4 en 2 groepen 5.

De bovenbouw bestaat uit 1 groep 6, 2 groepen 7 en 2 groepen 8.

Wij hanteren een gemiddelde groepsgrootte van 22 kinderen. Op die manier kunnen wij de kinderen de aandacht geven die ze nodig hebben. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
252
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Obs Waterrijk werkt met een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen tussen de middag op school eten, samen met hun leerkracht en/of stagiaire. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De kinderen nemen zelf een lunchpakketje mee.

In totaal geven we 25 uur per week onderwijs aan de kinderen. De lestijden zijn ingeroosterd volgens het zgn. 'Hoornsmodel', waarbij alle jaargroepen binnen een school dezelfde onderwijstijden ontvangen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op obs Waterrijk is het uitgangspunt om preventief om te gaan met gedrag. Hiervoor is de preventiepiramide ontwikkeld. Binnen het reguliere basisonderwijs kan ondersteuning gegeven worden op drie niveaus. Opbouwend van basisondersteuning naar intensieve ondersteuning voor enkele leerlingen. In de preventiepiramide staat per ondersteuningsniveau omschreven welke aanpassingen gedaan worden binnen de school. Hierbij kan gedacht worden aan afspraken omtrent klassenmanagement, leerkrachtgedrag, contact met kinderen/ouders, inzet vreedzame school, zorg, beloningssystemen etc). 

Daarnaast is op Waterrijk een handelingskader grensoverschrijdend gedrag beschikbaar. Op obs Waterrijk wordt de nadruk gelegd op een veilige schoolomgeving, middels de Vreedzame school, de zorg en begeleiding van leerlingen en het continu volgen van de voortgang van hun ontwikkeling.  We willen dat alle kinderen zich tijdens hun basisschoolperiode veilig voelen en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen. Iedereen die betrokken is bij Waterrijk is daarvoor verantwoordelijk.  Bij grensoverschrijdend gedrag wordt de veiligheid van anderen aangetast. Om die reden is dit handelingskader opgesteld waarin wordt beschreven hoe grensoverschrijdend gedrag op Waterrijk zoveel mogelijk voorkomen wordt en hoe er wordt gehandeld wanneer er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt.    

Terug naar boven