Waterrijk

Musicallaan 102 3543 BT Utrecht

 • Schoolfoto van Waterrijk
 • Schoolfoto van Waterrijk
 • Schoolfoto van Waterrijk
 • Schoolfoto van Waterrijk
 • Schoolfoto van Waterrijk

Het team

Toelichting van de school

Op obs Waterrijk werkt een jong, enthousiast en professioneel team. Mensen werken hier graag, zijn met elkaar in staat om nieuwe collega’s en invallers goed op te vangen en te begeleiden. Het onderwijshart klopt hier stevig, het kost geen enkele moeite om het kind centraal te stellen en met elkaar te gaan voor de optimale ontwikkeling van deze jonge mensen.   

Onze medewerkers staan dagelijks voor uitdagingen. In een maatschappij die razendsnel verandert, mogen zij kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling. Binnen obs Waterrijk is het van belang om scherpe keuzes te maken, met welke ontwikkelingen gaan wij wel mee en wat doen wij niet. Gelet op onze ambities en de enorm diverse ondersteuningsvragen van onze kinderen geloven wij erin dat het team vooral vakmanschap moet hebben om de kinderen daadwerkelijk te zien en vervolgens op individueel niveau aan te kunnen sluiten bij hun onderwijsbehoefte. Meer en meer wordt de leerkracht de begeleider tijdens het ontwikkelingsproces van een kind.

Dit vraagt van onze medewerkers een onderzoekende houding om op die manier het juiste aanbod te kunnen bieden, aansluitend bij de ondersteuningsvraag van het kind. Dit vraagt van onze medewerkers een grote flexibiliteit omdat ze altijd moeten kunnen afwijken van het uitgestippelde plan, van de methode, van dat wat houvast biedt.  

Begeleiding en inzet van stagiaires 

In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ALPO van de HU Pabo, van MBO opleidingen of andere beroepsopleidingen. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof wordt allereerst aangevraagd bij directie.

Vervolgens wordt door directie vervanging aangevraagd bij de stichting (SPO Utrecht).

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van obs Waterrijk komt voort uit onze visie en speerpunten.   

Wij organiseren onze school op basis van onze visie en vanuit de ondersteuningsvraag van de kinderen. Wij werken in alle leerjaren met homogene groepen, wat betekent dat kinderen van eenzelfde leerjaar bij elkaar zitten. Daarnaast hebben we vanaf schooljaar 2023-2024 een tweetal combinatieklassen (groep 1/2 en groep 3/4). 

Wij werken met vaste leerkrachten per groep (maximaal 2 per groep), zodat er duidelijkheid is voor de kinderen en we goed overzicht kunnen bewaren over hoe het gaat met individuele kinderen en het groepsproces.  Vanuit de jaargroepen stimuleren wij het samenwerken tussen de kinderen. Je kan hierbij denken aan samen lezen van bovenbouw- met onderbouw leerlingen. Projecten waarbij meerdere klassen samenwerken aan een eindopdracht. Plusleerlingen die werk voorbereiden wat ze aan andere leerlingen/groepen kunnen overdragen. Ook wordt er groepsdoorbroken gewerkt bij onder andere begrijpend lezen (in de bovenbouw).   

Op obs Waterrijk staat de leerkracht centraal. Zij zijn ten slotte de hele dag bezig met het in de praktijk brengen van onze missie. De leerkracht wordt hierbij ondersteund door alle andere collega’s, of rollen die collega’s hebben in de organisatie. We houden het simpel, net als onze missie. Omdat de werkelijke uitvoering al moeilijk genoeg is.  

In het kader van ‘meer handen in de klas’ maken wij graag gebruik van stagiaires, bij voorkeur van de PABO/ALPO van de HU Pabo of van het ROC/MBO (onderwijsassistenten). De studenten variëren van eerstejaars tot vierdejaars stagiaires. De vierdejaars stagiaires worden lio-stagiaires genoemd: leraar in opleiding. Deze studenten komen vaak voor een langere periode in een groep en nemen dan een aantal dagen per week de groep over. De groepsleerkracht is op dat moment de mentor en behoudt de eindverantwoordelijkheid. Ook biedt de school aan administratieve medewerkers, systeembeheerders en klassenassistenten de mogelijkheid om op onze school stage te lopen en ervaring op te doen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de leeftijd van 4 tot 6 jaar krijgt de ontwikkeling van een kind met name vorm door spel en spelend leren. Er is het afgelopen jaar veel in de media geweest over de oneigenlijke druk op het kleuteronderwijs en de duidelijke roep om meer ruimte voor de behoefte van het jonge kind. Op obs Waterrijk zijn we hier ook mee bezig en op zoek naar een goede manier om het jonge kind zich op een natuurlijke en spelende manier te laten ontwikkelen. Hierbij letten we op de ontwikkeling van de auditieve waarneming, visuele waarneming, ruimtelijke oriëntatie, taal-denken, taal-communicatie, voorbereidend rekenen, fijne motoriek, grove motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, spel- en werkhouding. In een uitdagende leeromgeving komen al deze facetten aan bod.  

Vreedzame school

We streven ernaar om de klas en de school tot een democratische gemeenschap te maken, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt aan de hand van de 6 doelen van De Vreedzame School:

 1. We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)
 2. We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)
 3. We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
 4. We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)
 5. We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
 6. We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten)

Directie, team, ouders en kinderen dragen ten aanzien van het bovenstaande een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Respect, verantwoordelijkheid en samenwerken zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. In school is een grondwet met een aantal basisregels waar we regelmatig aandacht aan besteden. Deze zijn voor leerlingen, personeel en ouders van kracht. In iedere groep wordt aan het begin van het schooljaar het Vreedzame School Protocol gemaakt, waarin de afspraken in de klas vastgesteld worden. Dit protocol wordt ondertekend door alle kinderen en de leerkracht. Het mag duidelijk zijn dat bij ons op school iedere vorm van geweld niet wordt getolereerd. Dit geldt voor alle partijen; kinderen, leerkrachten én ouders.

Kringactiviteiten

Iedere dag komen de kinderen bijeen in de kring. De kring is een centrale ontmoetingsplek. Hierin vinden allerlei activiteiten plaats. De taal en de sociale ontwikkeling staan hierbij centraal. Dit in een gevarieerd, afwisselend aanbod. ’s Morgens starten we met een kringgesprek, wat gevolgd wordt door een speel-/werkles. Door het kringgesprek leren kinderen gedachten onder woorden te brengen en te luisteren naar elkaar. Andere taal- en rekenactiviteiten die in de kring plaatsvinden zijn voornamelijk activiteiten die met behulp van de ‘Klankkast’ en de ‘Rekenkast’ worden vormgegeven. Deze activiteiten staan in directe verbinding met de einddoelen die voor de kleutergroepen worden nagestreefd. Daarnaast bieden we in de kring ook nieuwe muzikale activiteiten, nieuwe ontwikkelingsmaterialen en creatieve technieken aan. Veelal aangevuld met een korte verwerking via coöperatieve werkvormen. Om extra aandacht te kunnen besteden aan de verschillende niveaus werken we dagelijks met kleine kringen. In deze kleine kring heeft de leerkracht specifieke aandacht voor kinderen die extra zorg nodig hebben.  

De speelwerktijd

De speelwerktijd is een periode waarin de kinderen individueel of in kleine groepjes werken in de hoeken en/of met ontwikkelingsmateriaal. De leerkracht heeft het aanbod van activiteiten afgestemd op het onderhanden thema. Tijdens de speelwerktijd zijn er activiteiten die door de leerkracht wordt gestuurd en activiteiten die de leerlingen gekozen worden. De leerkracht observeert en neemt zo nodig initiatief om het kind verder te helpen.

Zelfstandig werken

In de kleutergroepen leren de kinderen spelenderwijs om zelfstandig te werken. Aan de hand van een vast aantal werkjes per week bereiden we de kleuters zo goed mogelijk voor op de overgang naar groep 3. De leerkrachten bieden de leerlingen een drietal werkjes per week aan die zij af moeten ronden. De diverse werkjes worden op drie verschillende ontwikkelingsniveaus aangeboden, aansluitend bij de manier van werken in de groepen 3 tot en met 8.  

Bewegingsactiviteiten, spel binnen en/of buiten

De kinderen in groep 1/2 hebben tweemaal per dag een bewegingsactiviteit, in de ochtend en in de middag. Afhankelijk van het weer is dit buiten met veel buitenmateriaal of binnen in de speelzaal. Daar biedt de groepsleerkracht een gymles of een spelles aan. Of een bewegingsles op basis van ritme/muziek.

Lentekriebels

In het basisonderwijs is het sinds 2012 verplicht om aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit, dit is onderdeel van de landelijke leerdoelen. De meeste scholen kiezen voor het lespakket van de Week van de Lentekriebels. Op Waterrijk doen we dat ook al jaren. Niet alleen is het lespakket erkend, ook is er een relatie met de Rutgers Stichting, die veel expertise op dit vlak heeft. De lessen zijn gemoderniseerd, goed toegankelijk en houden rekening met de diversiteit in een klas.  Tijdens de Week van de Lentekriebels worden er in de groepen 1 t/m 8 lessen gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluiten bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen. De Week van de Lentekriebels brengt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht bij kinderen. Op Waterrijk maken leerkrachten zelf de afweging welke lessen worden gegeven aan kinderen, en waar dieper op in wordt gegaan. Hierbij wordt vooral gekozen voor lessen op het gebied van relaties, omgangsvormen en weerbaarheid. Ook is er altijd ruimte voor vragen van kinderen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vreedzame school

We streven ernaar om de klas en de school tot een democratische gemeenschap te maken, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt aan de hand van de 6 doelen van De Vreedzame School:

 1. We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)
 2. We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)
 3. We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
 4. We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)
 5. We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
 6. We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten)

Directie, team, ouders en kinderen dragen ten aanzien van het bovenstaande een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Respect, verantwoordelijkheid en samenwerken zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. In school is een grondwet met een aantal basisregels waar we regelmatig aandacht aan besteden. Deze zijn voor leerlingen, personeel en ouders van kracht. In iedere groep wordt aan het begin van het schooljaar het Vreedzame School Protocol gemaakt, waarin de afspraken in de klas vastgesteld worden. Dit protocol wordt ondertekend door alle kinderen en de leerkracht. Het mag duidelijk zijn dat bij ons op school iedere vorm van geweld niet wordt getolereerd. Dit geldt voor alle partijen; kinderen, leerkrachten én ouders

Kring

De kring krijgt, naarmate de kinderen ouder worden, een andere invulling. Naast de groepsgesprekken wordt de kring ook gebruikt voor De Vreedzame school, spreekbeurten, boekbesprekingen en presentaties.  

Lezen

Lezen neemt een prominente plaats in op obs Waterrijk. Goed kunnen lezen vormt de basis voor het goed kunnen begrijpen van teksten. Kinderen die op de basisschool goed leren lezen ondervinden hier in hun vervolgopleiding veel profijt van. In groep 3 leren de kinderen lezen met de methode Veilig leren lezen. Vanaf groep 4 werken we met de methode Flits. Dit is een nieuwe methode die beter aansluit bij de belevingswereld van het kind. We gebruiken de boekjes van de methode ook in het door ons zelf vormgegeven leescircuit.  Elk groepje is dan bezig met een andere leesactiviteit. De variatie van opdrachten bevordert het leesplezier. De leerkracht heeft tijdens dit circuit de tijd om zwakkere lezers te begeleiden. Indien een kind gedurende het schooljaar minder instructie nodig heeft kan op meerdere momenten in een schooljaar de overstap naar de hogere leerlijn worden gemaakt. Ook in de bovenbouw besteden we nog veel aandacht aan lezen. We starten elke ochtend met een kwartier stillezen in een leesboek naar keuze.  

Taal

Om tegemoet te komen aan de verschillende aspecten van taalonderwijs, hebben we voor de methode Taal Actief gekozen. In deze methode komen alle taalaspecten aan bod, zoals spreken, luisteren, spellen, woordenschat, taalbeschouwing, stellen en grammatica. De methode gaat uit van de taalervaringen van het kind en sluit daarbij aan. Kinderen leren zichzelf taal. Dat is een aangeboren eigenschap. Ze hebben daarbij echter wel hun omgeving nodig. Het taalonderwijs moet een systematische en geplande ondersteuning zijn van de spontane taalontwikkeling. De oefenstof is gekozen uit de directe taalomgeving van de kinderen en sluit aan bij hun belevingswereld. Ook binnen het taalonderwijs wordt de kinderen een zelfstandige werkhouding aangeleerd. Het krijgen en aankunnen van eigen verantwoordelijkheden geeft het kind een groter zelfvertrouwen en inzicht in de effecten van het eigen gedrag. Voor spelling is er een aparte leerlijn binnen de methode.  

De kinderen krijgen drie keer in de week les in woordspelling en in de bovenbouwgroepen ook in werkwoordspelling. In een taalrijke omgeving leren kinderen voortdurend nieuwe woorden. Naast deze indirecte manier van woordenschatonderwijs, bieden we kinderen ook een directe manier aan. We gebruiken hiervoor de woordenschat methode van Taal Actief. Ook is er in de school een taalcoördinator die de leerkrachten begeleidt bij het geven van goede lessen voor woordenschat, taal en begrijpend lezen.  

Rekenen

Obs Waterrijk werkt met de methode Wereld in Getallen in de groepen 3 t/m 8. Onze leerkrachten worden jaarlijks geschoold op het gebied van rekenonderwijs. Wij werken met het zogenaamde directe instructie model. Concreet houdt dit in dat er bij aanvang van de instructie, eerst samen met de leerlingen naar oplossingen gezocht wordt voor een wiskundig en rekenkundig vraagstuk. Vervolgens leert de leerkracht de kinderen iets nieuws tijdens de instructie. Daarna gaan de kinderen aan de slag. Op basis van het groepsplan wordt aan een aantal leerlingen nog een verlengde instructie gegeven. Terwijl de andere kinderen aan het werk gaan, heeft de leerkracht tijd om deze kinderen verder te helpen en naar niveau te differentiëren. In de methode zijn de drie basisniveaus verwerkt. Hiermee kunnen alle kinderen gericht en zelfstandig werken op hun eigen niveau. Na een aantal weken worden de leerlingen getoetst. Afhankelijk van de toets resultaten wordt herhaling- of uitbreidingsstof gegeven en wordt een nieuw groepsplan opgesteld voor het volgende blok. Voor de kinderen die het bovengemiddeld rekenniveau goed aankunnen, is er vanaf groep 4 een zogenaamde pluslijn beschikbaar, zodat ook voor deze leerlingen passend aanbod gegenereerd kan worden binnen het onderwijs.  

Begrijpend lezen

Vanaf groep 4 werken we met de methode Nieuwsbegrip. Deze begrijpend lezen methode gaat uit van de actualiteit. Een onderwerp dat die week veelvuldig in het nieuws is, staat centraal in de teksten die de kinderen lezen. De kinderen lezen de tekst zelfstandig of met de leerkracht. Vervolgens wordt er uitgebreid gesproken over de tekst en gaan kinderen aan de slag met de verschillende opdrachten. De teksten zijn opgedeeld in vier niveaus zodat elk kind op zijn/haar eigen niveau kan werken. Met Nieuwsbegrip XL is het aanbod verbreed zodat kinderen op verschillende manieren met begrijpend lezen in aanraking komen. Extra zijn onder andere de andere tekstsoorten, zoals verhalen, instructies én de algemene strategielessen om van kinderen goede lezers te maken.    

Schrijven

Als schrijfmethode gebruiken wij Pennenstreken2. Pennenstreken2 concentreert zich op de essentie van leren schrijven: het leren schrijven van letters in een goed leesbaar handschrift dat ook leesbaar blijft in een hoger schrijftempo. Bij deze schrijfdidactiek is veel aandacht voor het automatiseren van de vorm en het traject van de letter. Pas dan gaan kinderen de letter op de lijn schrijven om te ervaren hoe de letter op de lijn wordt geplaatst. Schrijven is met Pennenstreken een functionele, ondersteunende activiteit bij het leren lezen, maar ook bij andere schoolvakken. Er wordt geschreven met woorden die ‘toch’ geoefend moeten worden bij bijvoorbeeld spelling of topografie.

Engels

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen Engels aan de hand van de methode Groove me. Groove me is een digibord lesmethode Engels voor het basisonderwijs waarbij muziek de basis is van alle lessen. De muziek die gebruikt wordt is ‘echte’ muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits in hun oorspronkelijke uitvoering. In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema. Muziek helpt kinderen om Engels beter te onthouden. Tijdens het luisteren naar deze muziek, ontstaat er bij kinderen emotie. Wetenschappers hebben vastgesteld dat door deze emotie er een stof en werking in de hersenen ontstaat waardoor kinderen het geleerde makkelijker kunnen onthouden. Bijna alle kinderen houden van muziek en volgen de hits uit de top 40. Ze zijn heel nieuwsgierig naar ‘hun’ helden en willen van alles weten over de muziek en het Engels kunnen begrijpen. Hun motivatie om Engels te willen leren is en blijft door de keuze voor deze muziek enorm groot. Muziek geeft zelfvertrouwen. Kinderen zijn zo enthousiast over deze muziek, dat ze ongemerkt meteen over de moeilijke drempel stappen om zelf Engels te durven zingen en praten. Met muziek leer je Engels via zoveel mogelijk intelligenties: zien, kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen, voelen en bewegen. Ook via het digibord en de opdrachten speelt de lesmethode Groove.me steeds in op diverse zintuigen en leerstijlen met opnieuw als gevolg dat kinderen sneller Engels leren. Door het aanspreken van de taalgevoeligheid geeft het daarbij meer inzicht in de eigen taal. Bij het vak Engels staat het ‘durven’ vooral centraal. De rol van de leerkracht is de betrokkenheid te vergroten waardoor durven spreken makkelijker wordt.  

Wereldoriëntatie

De wereld oriënterende vakken - geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek geven we aan de hand van thema’s en projecten. We gebruiken hiervoor de methode Blink, en daarbij verschillende bronnen en werken gericht aan het behalen van vooraf bepaalde kerndoelen. Topografie wordt apart aangeboden. Om de topografische kennis van de kinderen te bevorderen, zorgen de leerkrachten vanaf groep 5 voor het geschikte onderwijsaanbod.  

Lentekriebels

In het basisonderwijs is het sinds 2012 verplicht om aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit, dit is onderdeel van de landelijke leerdoelen. De meeste scholen kiezen voor het lespakket van de Week van de Lentekriebels. Op Waterrijk doen we dat ook al jaren. Niet alleen is het lespakket erkend, ook is er een relatie met de Rutgers Stichting, die veel expertise op dit vlak heeft. De lessen zijn gemoderniseerd, goed toegankelijk en houden rekening met de diversiteit in een klas.  Tijdens de Week van de Lentekriebels worden er in de groepen 1 t/m 8 lessen gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluiten bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen. De Week van de Lentekriebels brengt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht bij kinderen. Op Waterrijk maken leerkrachten zelf de afweging welke lessen worden gegeven aan kinderen, en waar dieper op in wordt gegaan. Hierbij wordt vooral gekozen voor lessen op het gebied van relaties, omgangsvormen en weerbaarheid. Ook is er altijd ruimte voor vragen van kinderen.

Mediawijs van school

Het is ons doel dat leerlingen ‘mediawijs’ van school gaan: in de groepen 6 t/m 8 wordt jaarlijks aandacht besteed aan ontwikkelingen op het gebied van moderne communicatie en eventuele risico’s. In eerste instantie doen zij dit onder begeleiding/toezicht van de leerkracht en een beperkte keuzemogelijkheid. Naarmate leerlingen meer ervaring opdoen met internet en computers krijgen zij meer vrijheid. Wij stellen afspraken op over toegang tot media en internet, en over het gebruik daarvan.   Ook het omgaan met mobiele telefoons en de sociale netwerken worden besproken. Wij willen zoveel mogelijk voorkomen dat er ongewenste zaken gebeuren of dat leerlingen met ongewenste informatie of gebeurtenissen te maken krijgen.  Door hier aandacht aan te besteden en kinderen zich in ieder geval bewust te laten worden van de impact van het gebruik van internet.  

Toffe Tieners

In groep 7 bieden wij de weerbaarheidstraining Toffe Tieners aan. Deze training wordt gegeven door één van onze leerkrachten die ook gecertificeerd weerbaarheidstrainer is. Tijdens de 12 weekse training komen onderwerpen aan bod zoals: stevig in je schoenen staan, groepsdruk, zelfvertrouwen, innerlijke en uiterlijke veranderingen. Hier vindt u meer informatie: Werken aan weerbaarheid

Wij volgen de Kijkwijzer bij het vertonen van films. School stelt kinderen niet bewust bloot aan beelden van geweld, seks en racisme, die geen opvoedkundige bedoeling hebben.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. 

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. 

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO 

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) zet expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg) om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een Advies & Ondersteuning traject (kortdurende en preventieve ondersteuning) of een arrangement voor interne of externe ondersteuning. 

Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Voor meer informatie over het SWV en haar werkwijze verwijzen we naar de website www.swvutrechtpo.nl. Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht 030 303 6420 (info) info@swvutrecht.nl

Buurtteam 

Soms hebben kinderen behoefte om over een bepaald probleem te praten met iemand die wat verder van hun afstaat dan hun verzorger of leerkracht. Het buurtteam (de oude ‘schoolmaatschappelijk werkers’) biedt hiervoor een luisterend oor. De leerkracht kan initiatief nemen tot het maken van een afspraak met het buurtteam, dit gebeurt altijd in overleg met de ouders van het kind. Ook voor u als ouders is het buurtteam te bereiken. Aan obs Waterrijk is gezinswerker Patricia Hoekstra verbonden. Zij is regelmatig in de school aanwezig.

Patricia Hoekstra / Mail: p.hoekstra@buurtteamsutrecht.nl / Tel: 06-26553642

Meldcode huiselijk geweld 

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode 

Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.  

Medisch handelen  

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.  Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanuit de werkgroep Verrijkend onderwijs wordt er gewerkt aan verschillende vormen van onderwijs afgestemd op dat wat kinderen nodig hebben. Dit gaat op alle niveaus over extra ondersteuning om kinderen te stimuleren in hun groei en ontwikkeling. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven