Waterrijk

Musicallaan 102 3543 BT Utrecht

  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in het leerlingvolgsysteem, ParnasSys. De leerlingen worden regelmatig getoetst door de afname van methode gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we (half)jaarlijks de landelijk genormeerde toetsen van Boom, op het gebied van rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is vastgelegd in een toets kalender met bijbehorend toets protocol. In groep 3 t/m 6 en 8 worden leerlingen één keer per jaar getoetst op bovengenoemde vakgebieden. In groep 7 gebeurt dit twee keer per jaar (dit heeft te maken met het voorlopig advies wat we eind groep 7 bepalen). Op basis van de gegevens uit de toetsen worden zo nodig de groepsplannen (het leerstofaanbod van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.  

Resultaten van leerlingen

Samen met de andere SPO-scholen maken wij gebruik van een systeem voor kwaliteitszorg. Het kwaliteitszorgsysteem maakt enerzijds gebruik van een aantal feitelijke gegevens van de school zoals de leerling resultaten. Voorts wordt gewerkt met vragenlijsten voor personeel, die ingaan op de wijze van lesgeven, de inhoud van het onderwijs en het pedagogisch klimaat. Eén keer in de drie jaar nemen wij ook vragenlijsten af die de waardering en tevredenheid peilen bij de ouders van de school, bij het personeel en bij kinderen van de groepen 7 en 8. Op basis van deze gegevens kan de directeur een analyse maken hoe de school er voor staat. Deze analyse is weer het uitgangspunt voor schoolontwikkeling. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 7 en 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte doorstroomtoets medio maart.   

Eind groep 7 krijgen alle kinderen een voorlopig advies. Dit wordt samengesteld op basis van resultaten en belangrijke kind kenmerken. De leerkracht stelt dit voorlopig advies vast in overleg met IB en directie. 

Het definitieve advies wordt halverwege groep 8 gegeven, na de afname van de BOOM-LVS toetsen in januari. Dit advies wordt eveneens vastgesteld door de leerkracht in overleg met IB en directie. 
De doorstroomtoets vindt plaats in februari waarna het advies nog heroverwogen wordt als de resultaten daar aanleiding toe geven. Bij een heroverweging gaan we altijd in overleg met ouders.  

Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Voor ons is een veilig pedagogisch klimaat dé basis voor de ontwikkeling van kinderen. De afgelopen jaren hebben wij veel aandacht besteed aan ons pedagogisch klimaat. Met het team hebben wij een grondwet opgesteld, als basis voor ons handelen.    

1.       We horen er allemaal bij. 

2.       We gaan respectvol met elkaar om. 

3.       We helpen elkaar. 

4.       We lossen onze conflicten samen op. 

5.       We zorgen samen voor onze spullen.   

Deze grondwet hangt in de klassen en in de gangen. Kinderen (en ouders) weten dat ze hierop aangesproken kunnen worden door iedereen die hier werkt. Wij weten dat de praktische uitvoering van de grondwet blijvend aandacht en oefening vraagt. We hebben in het team afspraken opgesteld over hoe we ons in de verschillende ruimtes gedragen, wat we van de kinderen verwachten en hoe ons gedrag eruitziet als we de kinderen hierbij helpen. Aan het begin van ieder nieuw schooljaar stelt de leerkracht samen met de groep afspraken op voor in de klas. Deze afspraken hangen op een zichtbare plek en zijn een belangrijke houvast voor het creëren en vasthouden van een veilige en geborgen sfeer.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven