Waterrijk

Musicallaan 102 3543 BT Utrecht

  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf 2018 hebben we gekozen voor een andere eindtoets, namelijk de Route 8. Dit is een digitale, adaptieve toets die in een ochtend afgenomen kan worden. Na 2 jaar kunnen we zeggen dat de score in bijna alle gevallen overeen komt met de definitieve adviezen die we in februari hebben gegeven. 

Route 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van het kind meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn.

Digitaal: De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts twee à drie klokuren. Ieder kind krijgt een eigen inlogcode. Uiteraard werkt iedereen in een beveiligde omgeving.

Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van het kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt een kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor prettig en zo min mogelijk belastend.

Doordat iedere leerling een eigen toets maakt, kan de toets verspreid worden afgenomen. Route 8 mag worden afgenomen in een periode van 4 weken. Wij bepalen als school zelf op welke dag(en) de toets wordt afgenomen. Als er kinderen ziek zijn, dan kunnen zij later in de periode de toets nog maken. Voor kinderen met dyslexie zijn er ondersteuningsmogelijkheden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in het leerlingvolgsysteem, ParnasSys. De leerlingen worden regelmatig getoetst door de afname van methode gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we (half)jaarlijks de landelijk genormeerde toetsen van Boom, op het gebied van rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is vastgelegd in een toets kalender met bijbehorend toets protocol. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden zo nodig de groepsplannen (het leerstofaanbod van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.  

Resultaten van leerlingen

Samen met de andere SPO-scholen maken wij gebruik van een systeem voor kwaliteitszorg. Het kwaliteitszorgsysteem maakt enerzijds gebruik van een aantal feitelijke gegevens van de school zoals de leerling resultaten. Voorts wordt gewerkt met vragenlijsten voor personeel, die ingaan op de wijze van lesgeven, de inhoud van het onderwijs en het pedagogisch klimaat. Eén keer in de drie jaar nemen wij ook vragenlijsten af die de waardering en tevredenheid peilen bij de ouders van de school, bij het personeel en bij kinderen van de groepen 7 en 8. Op basis van deze gegevens kan de directeur een analyse maken hoe de school er voor staat. Deze analyse is weer het uitgangspunt voor schoolontwikkeling. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de Route8.  

Eind groep 7 krijgen alle kinderen een voorlopig advies. Dit wordt samengesteld op basis van resultaten en belangrijke kindkenmerken. De leerkracht stelt dit voorlopig advies vast in overleg met IB en directie. 

Het definitieve advies wordt halverwege groep 8 gegeven, na de afname van de middentoetsen in januari. De eindtoets vindt plaats na de definitieve advisering. Alleen wanneer het resultaat van de eindtoets hoger is dan het gegeven advies zijn wij als school verplicht het advies te heroverwegen. Wanneer er duidelijke redenen zijn om aan te nemen dat het advies naar boven bijgesteld moet worden doen we dat. We gaan hierover altijd in overleg met ouders.  

Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven