Waterrijk

Musicallaan 102 3543 BT Utrecht

  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De resultaten van de veiligheidsmonitor geven een redelijk positief beeld. Omdat ieder kind dat aangeeft zich niet veilig te voelen er 1 teveel is hebben we op basis van de resultaten een aantal zaken te doen. In overleg met het team zijn de volgende acties bepaald:

  • meer en gerichter gesprekken voeren in de klas over wat er gebeurt bij pesten, de impact, het belang van voor elkaar opkomen
  • de taal die kinderen gebruiken draagt niet altijd bij aan een vreedzame sfeer, hier moeten we als leerkracht meer aandacht aan besteden
  • onveiligheid wordt vooral ervaren op plekken met minder of geen toezicht, hier moeten we als school meer aandacht aan besteden
  • social media speelt steeds meer een rol in negatieve ervaringen in een groep, hier moeten we als school alert op zijn en meer preventief op in zetten middels lessen en gerichte voorlichting
  • het is belangrijk dat we de uitkomsten van het onderzoek kunnen plaatsen, daar waar we dat niet kunnen moeten we gericht op zoek naar de reden van bepaalde resultaten 
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders zijn eenduidig in wat ze goed vinden aan de school. Zij geven aan dat zij de school heel prettig vinden vanwege de open sfeer, fijne, kwalitatief goede en betrokken leerkrachten die laagdrempelig te benaderen zijn, de kleine groepen en de betrokkenheid van de directrice. Er heerst een open en veilige sfeer waar veel aandacht is voor de behoeftes van de kinderen, kinderen worden echt gezien door de leerkrachten. Ook de communicatie tussen leerkrachten en ouders ervaren zij als positief en laagdrempelig. 

De door ouders genoemde verbeterpunten zijn zeer uiteenlopend en daardoor wat lastiger samen te vatten. In ongeveer 20% van de opmerkingen geven ouders aan dat zij geen verbeterpunten weten te noemen. Onderwerpen die vaker keer terugkwamen (op volgorde van hoe vaak genoemd): Betere follow-up/terugkoppeling over de ontwikkeling en voortgang bij kinderen, betere opvang bij uitval/ziekte van leerkrachten, beter opletten tijdens het buitenspelen (ivm incidenten tussen kinderen), meer aandacht voor culturele verschillen/betere balans in culturele verschillen binnen de klassen, meer eenduidigheid tussen leerkrachten over hoe er wordt omgegaan met probleemgedrag in groepen en informatie aan ouders hoe hier aan gewerkt wordt, moderniseren van onderwijsmethodes, meer aandacht voor gezond eten. 

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven