LUX SO

Boadreef 2 3563 EP Utrecht

 • Schoolfoto van LUX SO
 • Schoolfoto van LUX SO
 • Schoolfoto van LUX SO
 • Schoolfoto van LUX SO
 • Schoolfoto van LUX SO

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school draagt bij aan een humane samenleving. Behalve aan kennisoverdracht besteedt de school aandacht aan normen en waarden en sociale vaardigheden. Sfeer en werkklimaat op school en de wijze waarop personeelsleden, ouders en leerlingen met elkaar omgaan vloeien voort uit de uitgangspunten van de Vreedzame School: Beste Vrienden voor het speciaal onderwijs.       

 • Personeel, kinderen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een goed werkklimaat en een goede samenwerking in school;      
 • Kinderen hebben verantwoordelijkheden in de klas en de school;      
 • Kinderen hebben een stem en worden serieus genomen;       
 • Personeel, kinderen en ouders stellen hoge eisen aan positief sociaal gedrag en lossen conflicten constructief op.

Burgerschaponderwijs

Een belangrijk doel van ons onderwijs is om onze leerlingen op te voeden tot burger in de Nederlandse samenleving zoals ook in de visie van onze stichting beschreven staat.

Daarbij focussen we op acht basiswaarden:vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie, verantwoordelijkheidsbesef en het afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie.

Wij leren de kinderen:

1. op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen: zoals leren de eigen mening te verwoorden en te onderbouwen met argumenten, zich te verplaatsen in de mening van anderen, compromissen te sluiten en kritisch te denken  

2. conflicten constructief op te lossen: zoals kennis opdoen over conflicthantering, inzicht krijgen in eigen stijl van conflictoplossing, kennis opdoen over en vaardig worden in mediatie en conflictbemiddeling;  

3. verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap: zoals een zorgzame houding tegenover anderen hebben; initiatieven nemen; participatie in de samenleving en gemeenschapszin;  

4. een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen: zoals tolerant zijn, onderscheid kennen tussen vooroordeel en oordeel, kennis hebben van andere culturen en levensbeschouwingen;  

5. weten volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht: kennis hebben over democratische instituties, spelregels en principes. 

We werken aan deze doelen aan de hand van 'Beste Vrienden' (Vreedzame school versie voor zml onderwijs), op projectmatige basis en jaarlijks doen we mee aan de week van de lente kriebels. De ontwikkelingen op dit gebied monitoren wij aan de hand van de CED-leerijnen en sinds schooljaar 22-23 ook aan de hand van de ZIEN!. De werkwijze van de verschillende programma's, projecten, intervensties en instrumenten staan beschreven in het document leerlijn Burgerschap. Deze is ter inzage op school aanwezig.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Zien
 • Gezien worden
 • Zicht op ontwikkeling

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 7 en 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

Uitstroom

Er zijn verschillende vormen van uit – en doorstroom te duiden. De oudste kinderen stromen door naar het vervolgonderwijs (VSO). Na het schooljaar waarin ze 12 worden, stromen ze in principe door naar het vervolgonderwijs, meestal VSO ZML en een enkele keer Praktijkonderwijs.  

Een enkele keer stromen leerlingen tussentijds uit: dan wel naar dagbesteding, omdat zorg toch meer voorliggend blijkt te zijn dan onderwijs, dan wel naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO) omdat de leerling meer ontwikkeling laat zien dan verwacht was.  

Intern vindt er ook doorstroom plaats tussen de reguliere en de speciale leerstroom. Heel soms besluiten we ook om een leerling tussentijds door te laten stromen naar een andere reguliere groep, bijvoorbeeld als een groep met oudere kinderen meer kansen biedt of als het helpend kan zijn aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Er zijn dit schooljaar 11 leerlingen die uitstromen naar vervolgonderwijs: 11 naar VSO (3 dagbesteding en 11 arbeidsgericht). De uitstroom is conform het perspectief en leerroute in de OPP's.   

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

Leerlingen in het speciaal onderwijs stromen meestal door naar het voortgezet speciaal onderwijs. Daar kunnen ze blijven tot en met het schooljaar waarin ze 20 jaar worden. Wanneer een leerling in het speciaal onderwijs 12 jaar wordt, maken de school en de ouders samen die afweging. De vraag is dan of de leerling inderdaad doorstroomt naar het voortgezet speciaal onderwijs of naar een gewone middelbare school. Soms zijn leerlingen na het speciaal onderwijs niet meer te vinden in het bekostigde onderwijs in Nederland. Bijvoorbeeld omdat ze zijn verhuisd naar het buitenland, les krijgen op een particuliere school of geen onderwijs meer volgen. Deze leerlingen vallen in de categorie 'overig'.
In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven