LUX SO

Stauntonstraat 9 3554 EZ Utrecht

 • Schoolfoto van LUX SO
 • Schoolfoto van LUX SO
 • Schoolfoto van LUX SO
 • Schoolfoto van LUX SO

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Zien
 • Gezien geworden
 • Zicht op ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 zijn ca. 91 leerlingen verdeeld over:
1 Instroom-observatiegroep voor het jonge kind (10-12 leerlingen)
1 Onderwijsgroep voor leerlingen met ASS en extra ondersteuningsbehoeften (ongeveer 6-8 leerlingen)
2 Speciale leerstroom met indicatie voor ZML/EMB (ongeveer 6-8 leerlingen).
5 reguliere ZML-groepen (12-14 leerlingen)
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Jaarlijks onderzoeken wij de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Op basis van een analyse van de resultaten gaan we na of er maatregelen ter verbetering nodig zijn. We geven de resultaten van de veiligheidsmeting jaarlijks door aan de onderwijsinspectie.

Geef hier kort aan wat het beeld is uit deze monitoring en welke interventies naar aanleiding hiervan eventueel hebben plaatsgevonden.

Veiligheidsbeleid

Wij willen een zo veilig mogelijke omgeving voor onze leerlingen en ons personeel creëren. Dit betreft zowel de fysieke als de sociale veiligheid. In ons schoolveiligheidsplan hebben we beschreven wat we op dit punt aan preventie doen, wat we doen om de veiligheid te monitoren en hoe we ermee omgaan als er onveilige situaties ontstaan. Het schoolveiligheidsplan ligt op school ter inzage.  

Risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid

Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin de veiligheidsrisico’s onderkend worden. Als dat nodig is maken we op basis van deze risico-inventarisatie een plan van aanpak om knelpunten te verhelpen.

Wij hebben afspraken gemaakt om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden. Deze afspraken betreffen o.a.:

 • Het ontruimingsplan        
 • Opleiding bedrijfshulpverleners        
 • Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen) ·      
 • De jaarlijkse ontruimingsoefening Onze bedrijfshulpverleners zijn Diana Fernandez, Nathanie te Water Mulder, Joyce de Kruijf, Andrea Bosman, Guido Burkstra en Marloes Hoekstra . Zij worden jaarlijks getraind en dragen zorg voor:
 • Preventieve maatregelen / controles      
 • Alarmeren en evacueren van personen uit de school       
 • Het bestrijden van een beginnende brand       
 • Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen

Schoolverzekering

Onze school heeft de volgende verzekering die voor u en uw kinderen van belang zijn:

 • Een ongevallenverzekering die de financiële gevolgen dekt na een ongeval in school en tijdens het overblijven
 • Een reisverzekering 
 • Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.       
 • Bij schoolreizen en andere uitstapjes komt het voor dat u als ouder kinderen met de eigen auto vervoert.  De verzekering biedt dekking voor schade aan de eigen auto van de ouder/vrijwilliger, die niet gedekt wordt door de eigen autoverzekering. Het moet gaan om schade die men zelf veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan de blikschade of no-claimterugval. Ook biedt de verzekering dekking voor letselschade die niet verhaalbaar is en dus zelf veroorzaakt. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directeur van de school.  

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven