LUX SO

Boadreef 2 3563 EP Utrecht

 • Schoolfoto van LUX SO
 • Schoolfoto van LUX SO
 • Schoolfoto van LUX SO
 • Schoolfoto van LUX SO
 • Schoolfoto van LUX SO

Het team

Toelichting van de school

Begeleiding en inzet van stagiair(e)s en collega’s in opleiding

In onze school begeleiden we regelmatig stagiair(e)s van de PABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht. Daarnaast staan wij ook open voor zij-instroom leerkrachten.

Komend schooljaar werken er echter geen zij-instroom leerkrachten binnen Lux.

Ook werken wij samen met het Pouwer college.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht wordt deze vervangen. De vervanging vindt plaatst door een collega of door een vaste invaller die bekend is met de school en de leerlingen. In noodgevallen zijn de onderwijsassistenten bereid om samen een groep op te vangen, dit is altijd onder de verantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht.

Toch komt het een enkele keer voor dat een groep kinderen verdeeld moet worden over de andere klassen. In dat geval zal er gezorgd worden voor een zorgvuldige overdracht m.b.t. de afspraken op school- en groepsniveau, maar ook welke kinderen er medicijnen gebruiken of als er leerlingen allergieën hebben. etc..

Hierover wordt u door ons via Parro (dit is een app) geïnformeerd. Houd dit medium dan ook altijd scherp in de gaten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Lux valt onder het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO-Utrecht). Dit is een openbaar schoolbestuur dat verantwoording aflegt aan een Raad van Toezicht waarvan de leden zijn benoemd door de gemeente Utrecht.  

De Raad van Toezicht bestaat uit betrokken en deskundige leden, die affiniteit hebben met het openbaar onderwijs in de stad Utrecht. De Raad van Toezicht (RvT) heeft alle bestuurstaken gedelegeerd aan het College van Bestuur (CvB). De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het bestuur en de gang van zaken in de organisatie. Daarnaast verricht de RvT de werkgeversrol voor de leden van het College van Bestuur en is zij adviseur en sparringpartner van het CvB. Het CvB delegeert de taken en verantwoordelijkheden door aan de directie van de school. De directeur legt verantwoording af door middel van een zelfevaluatie en maakt daarbij gebruik van door het bestuur vastgestelde ijkpunten.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7.520uur. Scholen bepalen zelf hoe zij deze uren over de leerjaren verdelen. Leerlingen in de eerste vier leerjaren moeten ten minste 3.520 uur les krijgen; in de laatste vier leerjaren is dit 3.760 uur.

Overige leerjaren

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website.  

De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Primair Onderwijs scholen van de SPO Utrecht vormen samen met de andere scholen in Utrecht sinds 1 augustus 2014 1 samenwerkingsverband. De aanpak van dit samenwerkingsverband ziet er als volgt uit: 1 kind, 1 gezin en 1 plan is het credo.  

Lux bevindt zich in het bovenste segment en wel speciaal als het moet. Om dit voor alle kinderen van onze school goed uit te kunnen voeren is het van belang dat we dit cyclisch conform de uitgangspunten van handelingsgericht werken uitvoeren.  Dat betekent dat wij voor de leerlingen: 

 • Denken, kijken, praten en handelen in termen van onderwijsbehoeften. 
 • Uitgaan van een voortdurende samenwerking tussen leerkracht, leerling, ouders en begeleiders. 
 • Kansen en positieve factoren benutten en zoeken naar mogelijkheden 
 • Werken vanuit een kader dat is gebaseerd op systeemdenken:het één beïnvloedt het andere. 
 • Handelingsgericht werken: geven van haalbare en bruikbare adviezen.
 • Systematisch en transparant werken centraal staan als leerkracht. Deze heeft een sleutelrol in de ontwikkeling van de leerling.

De complete organisatie van onze integrale leerlingenzorg is beschreven in het onderwijs zorg profiel met bijbehorende onderwijscyclus.   

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen op onze school 

Op Lux staat het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling centraal. Een OPP is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een langere periode en zegt iets over het verwachte uitstroomniveau van een leerling. Het bestaat uit drie onderdelen: een profiel, een perspectief en een leerroute. Ieder halfjaar wordt het OPP van een leerling opnieuw bekeken en daar waar nodig bijgesteld. Ouders worden hiervan halfjaarlijks op de hoogte gebracht.  

Profiel 

Het profiel beschrijft de persoonlijke kenmerken en de huidige situatie van een leerling. Naast IQ en basisvaardigheden worden ook de onderwijsbehoeften in beeld gebracht.  

Het perspectief

Het perspectief is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een langere periode, gebaseerd op het verwachte uitstroomniveau. Het perspectief geeft aan wat wij verwachten dat de leerling gaat leren op school en bevat daarom doelstellingen voor alle leergebieden.  

De uitstroomniveaus zijn gelijk aan de instroomeisen die gelden voor de plek waar de leerling naartoe gaat na Lux. Voor een plaats op de vrije arbeidsmarkt gelden andere eisen dan voor dagbesteding. Onze uitstroomniveaus zijn: vervolgonderwijs (voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs), arbeid of dagbesteding. 

Leerroute 

Per ontwikkelingsperspectief is een leerroute opgesteld waar in algemene lijnen wordt beschreven naar welk streefniveau op verschillende ontwikkelgebieden we toewerken met de leerling.   

De leerroute is de weg naar de te bereiken doelen om te komen op het niveau waar de leerlingen naartoe worden begeleid. Dit is de inhoud van het onderwijsprogramma.

De inhoud van de leerroutes zijn beschreven op de volgende onderdelen: 

 • Didactisch 
 • Sociaal emotioneel 
 • Leren leren 
 • Wonen/vrije tijd     

Extra onderzoek 

Soms zal het nodig zijn om extra onderzoek te doen om erachter te komen waarom het leren op bepaalde gebieden maar niet wil lukken. Voor alle onderzoeken geldt dat wij daarvoor eerst toestemming aan u vragen.  Dit onderzoek kan bestaan uit:  

Psychologisch onderzoek: De orthopedagoge onderzoekt de denkactiviteiten van het kind en vergelijkt deze met die van zijn leeftijdgenoten. Zij gebruikt hiervoor verschillende tests. Ook probeert zij inzicht te krijgen in de gevoelswereld van het kind en de sociale beleving.  

Pedagogisch-didactisch onderzoek: De orthopedagoge doet een onderzoek, waarbij zij na gaat welke leerproblemen het kind heeft en hoe die zich uiten. Zij kijkt of het kind zich kan concentreren op de taak, of het er zin in heeft, of het zelfstandig tot oplossingen kan komen en wat voor soort fouten het maakt. Ook wordt gekeken hoever het kind is met de schoolvakken en hoe het kind zich opstelt t.o.v. volwassenen en andere kinderen. Kortom, zij probeert zich een beeld te vormen van het kind, zowel wat betreft leerprestaties als wat betreft gedrag. 

Medisch onderzoek: Soms hebben de ontwikkelingsproblemen een medische oorzaak. Dat is bijvoorbeeld het geval als een kind onvoldoende kan zien of horen. Als er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn roept de schoolarts u en uw kind op om onderzoek te doen. De kinderen die nieuw bij ons op school komen, worden voor een kennismakingsgesprek bij de schoolarts uitgenodigd. 

De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften Commissie van Begeleiding (CvB) 

Bij inzet van extra ondersteuning voor de leerling - ondersteuning die aanvullend is op de reguliere leerlingenzorg - wordt contact met ouders opgenomen door een lid van de Commissie voor Begeleiding. De CvB monitort de ontwikkeling van de kinderen.   

De Commissie van Begeleiding bestaat uit:  

 • Directie (tevens voorzitter); 
 • Intern begeleider/Schoolmaatschappelijk werker; 
 • Buurtteammedewerkers 
 • Orthopedagogen; 
 • Schoolarts;  
 • Op verzoek van de school worden ook Spoor030 en Koos uitgenodigd

De schoolarts en de buurtteammedewerkers zijn als externe adviseurs betrokken bij de CvB-besprekingen.

De commissie is verantwoordelijk voor controle en begeleiding van de onderwijs- en zorgtrajecten, aansturen en begeleiden van de leerlingen op school, terugplaatsing/ overplaatsing van leerlingen, advisering vanuit onderwijskundig/pedagogisch /psychisch oogpunt.

De Commissie van Begeleiding komt 1 keer per 6/8 weken bij elkaar.

Mocht uw kind besproken worden tijdens dit overleg, dan bent u daar eerder over geïnformeerd. De Commissie van Begeleiding geeft advies aan het bevoegd gezag, de directeur, en daar waar nodig zet zij een eventueel advies om in een besluit. 

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) zet expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg) om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een Advies & Ondersteuning traject (kortdurende en preventieve ondersteuning) of een arrangement voor interne of externe ondersteuning. 

www.swvutrechtpo.nl.

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht 030 303 6420

(info) info@swvutrecht.nl  

Buurtteam

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen, voor so Lux  is Rik Steverink de vaste buurtteam medewerker.

RikSteverink@jeugd.buurtteamsutrecht.nl

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

0

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Doordat onze leerlingen vanuit heel Utrecht en de directe omgeving hiervan komen, werken wij hierbij samen met meerdere organisaties. 

Terug naar boven