LUX SO

Stauntonstraat 9 3554 EZ Utrecht

Schoolfoto van LUX SO

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht wordt deze vervangen. De vervanging vindt plaatst door een collega of door een vaste invaller die bekend is met de school en de leerlingen. In noodgevallen zijn de onderwijsassistenten bereid om samen een groep op te vangen, dit altijd onder verantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht.

Toch komt het een enkele keer voor dat een groep kinderen verdeeld moet worden over de andere klassen. In elke klas is er een zogenaamde klassenmap met alle belangrijke gegevens en tips voor de vervangers. In die map staan ook de afspraken op school- en groepsniveau, maar ook welke kinderen er medicijnen gebruiken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Herderschêeschool valt onder het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO-Utrecht). Dit is een openbaar schoolbestuur dat verantwoording aflegt aan een Raad van Toezicht waarvan de leden zijn benoemd door de gemeente Utrecht.  

De Raad van Toezicht bestaat uit betrokken en deskundige leden, die affiniteit hebben met het openbaar onderwijs in de stad Utrecht. De Raad van Toezicht (RvT) heeft alle bestuurstaken gedelegeerd aan het College van Bestuur (CvB). De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het bestuur en de gang van zaken in de organisatie. Daarnaast verricht de RvT de werkgeversrol voor de leden van het College van Bestuur en is zij adviseur en sparringpartner van het CvB. Het CvB delegeert de taken en verantwoordelijkheden door aan de directie van de school. De directeur legt verantwoording af door middel van een zelfevaluatie en maakt daarbij gebruik van door het bestuur vastgestelde ijkpunten.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7.520uur. Scholen bepalen zelf hoe zij deze uren over de leerjaren verdelen. Leerlingen in de eerste vier leerjaren moeten ten minste 3.520 uur les krijgen; in de laatste vier leerjaren is dit 3.760 uur.

Overige leerjaren

Toelichting van de school

3 dagen per week beweegwijs - buitenspelen is dan leertijd
2 dagen per week buiten spelen is pauze en niet meegeteld
15 min eten is leertijd door voorlezen, jeugdjournaal, klokhuis
30 min eten is pauze en is niet meegeteld

In bovenbouw geen doelen meer voor de leerlijnen wonen en vrije tijd

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In voorjaar 2019 hebben alle scholen die vallen onder het samenwerkingsverband Utrecht gebruik gemaakt van het instrument POS, zodat er een compleet overzicht is van het dekkend netwerk binnen dit samenwerkingsverband. Zie de bijlage voor het schoolrapport van de Herderschêeschool. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven