Daltonschool Rijnsweerd

Jan Muschlaan 24 3584 GV Utrecht

  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school wordt de Centrale Eindtoets afgenomen. De Centrale Eindtoets toetst twee verplichte onderdelen: taal en rekenen. Taal en rekenen bepalen of een leerling goed kan meekomen op de middelbare school en daarna. Daarom meet de Centrale Eindtoets welk referentieniveau de leerlingen beheersen (1F/1S/2F) voor deze vakken. Het basisniveau 1F is het niveau dat kinderen aan het einde van de basisschool minimaal zouden moeten beheersen. Maar het gewenste niveau ligt hoger, dat is voor rekenen 1S en voor taal 2F.
Elke school stelt doelen vast die passen bij de leerlingpopulatie van de school, dit noem je schooleigen normen. We streven naar het behalen van het fundamentele niveau 1F voor al onze leerlingen (100%). Daarnaast willen we dat minimaal 86,2% van onze leerlingen het streefniveau 1S/2F behaald. Hierbij willen we dat minimaal 94,5% van onze leerlingen voor lezen niveau 2F behaald, 84% van onze leerlingen voor taalverzorging 2F behaald, en 80% van onze leerlingen voor rekenen 1S behaald.

Onze school scoort de afgelopen jaren steeds zeer ruim boven het landelijk gemiddelde op de eindtoets. Met deze score behoren we tot een van de hoogst scorende scholen in Utrecht. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Toch denken we dat we de komende jaren een nog betere school kunnen worden en daar zijn onze schoolambities op gericht. We hebben het daarbij niet alleen over cognitie, maar over leren in algemene zin.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys).  Het centrale dashboard van Leeruniek zorgt ervoor dat we een goed overzicht hebben en gemakkelijk analyses kunnen maken van de ontwikkelingen van de leerlingen individueel en als groep, om hierop passend aanbod voor de leerlingen af te stemmen.

De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) en het leerkracht handelen op- of bijgesteld.  Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy. 

We zijn als team zeer tevreden met de huidige resultaten die we als school behalen. De resultaten zijn hoog en stabiel. We volgen de ontwikkeling van de leerlingen en stemmen hier ons aanbod op af. De kwaliteit van de lessen is goed door de focus op expliciete directe instructie. Effectieve leraren hebben een sterk ontwikkeld didactisch repertoire en leggen veel nadruk op instructie, herhaling en begeleiding/feedback. Door het concretiseren van de daltonwaarden in de dagelijkse praktijk zien we tijdens de lessen zelfstandige, gemotiveerde en betrokken leerlingen.
Het ambitieniveau van het team ligt hoog. Voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering is een vanzelfsprekendheid. Daarom blijven we ons de komende jaren inzetten voor het ontwikkelen van een kennisrijk, gegarandeerd curriculum dat past bij onze doelgroep. Naast een hoger instructieniveau vraagt dat van ons een breder en uitdagender onderwijsaanbod dan de gangbare methodes bieden, waarbij ook voldoende aandacht is voor 'leren, leren'.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs 

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 7 en 8 geïnformeerd over de POVO procedure en het POVO beleid bij ons op school. Meer informatie over de POVO procedure in Utrecht vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’, daarnaast kunt u op school vragen naar ons POVO beleid. 

Eind groep 6 kijkt de leerkracht naar de resultaten en de leerling kenmerken en geeft de leerkracht aan of een leerling op dat moment onder VMBO TL, rond VMBO TL of boven VMBO TL zit. Waar nodig wordt dit gecommuniceerd met ouders. Dit is nog geen voorlopig advies, we spreken over een indicatie. Het eerste voorlopig advies wordt na de Citoperiode midden groep 7 gegeven en vervolgens krijgt de leerling nogmaals een voorlopig advies in november groep 8. Het definitieve schooladvies volgt in groep 8 in februari. Onze school baseert het schooladvies op de ontwikkeling van leerling kenmerken (o.a. leer- en werkhouding) en de leerprestaties (Citotoetsen en methodetoetsen) tijdens de schoolperiode vanaf groep 6. Methodetoetsen worden als achtergrondinformatie meegenomen, omdat de CITO scores een betere voorspeller van schoolsucces op de middelbare school zijn. Het (voorlopig) advies wordt altijd in een gesprek met ouder en kind toegelicht. 

Na het maken van een eindtoets krijgt de leerling als resultaat op een eindtoets het zogenaamde toetsadvies. Dit is een onafhankelijk en objectief tweede gegeven naast het al eerder gegeven schooladvies. 
Als een leerling de Cito Eindtoets beter maakt dan verwacht, dan heroverwegen we het schooladvies in overleg met ouders. Dit betekent niet dat het advies ook moet worden bijgesteld. De leerkracht informeert ouders en beargumenteert het resultaat van de heroverweging. Het resultaat van de heroverweging kan zijn dat het oorspronkelijke schooladvies gehandhaafd blijft of dat het oorspronkelijke schooladvies wordt bijgesteld naar een hoger advies. 

Uit het NCO rapport blijkt dat 65% van onze oud-leerlingen na drie jaar in het voortgezet onderwijs een opleiding op het gegeven basisschooladvies volgt. 14% van onze oud-leerlingen zit na drie jaar op een opleiding boven het gegeven schooladvies en 21% van onze oud-leerlingen onder het gegeven schooladvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het belangrijk dat kinderen oog voor elkaar hebben en elkaar met respect behandelen. We beogen kinderen preventief inzicht te geven in sociale processen en hun eigen ontwikkeling. Het woord 'gebondenheid' in de pijler 'Vrijheid in gebondenheid' vinden we belangrijk. In onze maatschappij, waar individualisme een steeds belangrijker rol lijkt in te nemen, willen wij aandacht geven aan het collectief en de plek die je als leerling daar inneemt. Oog hebben voor elkaar, rekening leren houden met elkaar en dit terug te zien in concreet gedrag, is daarbij van belang. De komende jaren zullen we doelgericht werken aan dit proces. Opstellen van heldere normen is onderdeel hiervan: zo werken we hier met elkaar op deze school. 

Onze kernwaarden zijn de basis voor de verwachtingen die we hebben van elkaar en de afspraken die we met elkaar maken. In de eerste weken van het schooljaar starten we daarom met de Gouden Weken. De periode van de Gouden Weken staat in het teken van de primaire preventie. De uitvoering van deze preventie vindt plaats tijdens de forming-, norming- en storming-fase in de groep. We willen hiermee een omgeving creëren die probleemgedrag voorkomt, het sociaal-emotioneel leren bevordert en voorwaarden schept om te kunnen presteren op de schoolvakken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect voor jezelf en elkaar
  • verantwoordelijke houding
  • samenwerkend leren

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn trots op het rapport van de onderwijsinspectie dat u hieronder vindt.

Terug naar boven