Daltonschool Rijnsweerd

Jan Muschlaan 24 3584 GV Utrecht

  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school is het afgelopen schooljaar de Centrale Eindtoets afgenomen. De Centrale Eindtoets toetst twee verplichte onderdelen: taal en rekenen. Taal en rekenen bepalen of een leerling goed kan meekomen op de middelbare school en daarna. Daarom meet de Centrale Eindtoets welk referentieniveau de leerlingen beheersen: 1F is het fundamenteel niveau en 1S/1F zijn de streefniveaus voor beide vakken. Het fundamenteel niveau 1F is het niveau dat kinderen aan het einde van de basisschool minimaal zouden moeten beheersen. Maar het gewenste niveau ligt hoger, dat is voor rekenen 1S en voor taal 2F.

Elke school stelt doelen vast die passen bij de leerlingpopulatie van de school, dit noem je schooleigen normen. We streven naar het behalen van het fundamentele niveau 1F voor al onze leerlingen (100%). Daarnaast willen we dat minimaal 83% van onze leerlingen het streefniveau 1S/2F behaalt. Hierbij willen we dat minimaal 92% van onze leerlingen voor lezen niveau 2F behaalt, 82% van onze leerlingen voor taalverzorging 2F behaalt, en 74% van onze leerlingen voor rekenen 1S behaalt.

Onze school heeft de afgelopen jaren ruim boven het landelijk gemiddelde op de eindtoets gescoord. Met deze score behoren we tot één van de hoogst scorende scholen in Utrecht. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Daarbij blijven we wel goed monitoren of de resultaten passend blijven bij onze schoolpopulatie. Dit doen we door jaarlijks de resultaten van de eindtoets te analyseren en naast de resultaten van de afgelopen jaren te leggen. Waar nodig doen we aanpassingen in het onderwijsaanbod en/of de schooleigen normen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk. We houden de gegevens van de resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Onze school heeft hiervoor het leerlingvolgsysteem IEP. In het kleutervolgsysteem Mijn Kleutergroep observeren en registreren we de ontwikkeling van onze leerlingen in groep 1-2. Op basis van de gegevens uit de toetsen  en observaties worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.

We zijn als team zeer tevreden met de huidige resultaten die we als school behalen. De resultaten zijn hoog en stabiel. We volgen de ontwikkeling van de leerlingen en stemmen hier ons aanbod op af. De kwaliteit van de lessen is goed door de focus op expliciete directe instructie. Effectieve leraren hebben een sterk ontwikkeld didactisch repertoire en leggen veel nadruk op instructie, herhaling en begeleiding/feedback. Door het concretiseren van de daltonwaarden in de dagelijkse praktijk zien we tijdens de lessen zelfstandige, gemotiveerde en betrokken leerlingen.
Het ambitieniveau van het team ligt hoog. Voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering is een vanzelfsprekendheid. Daarom blijven we ons de komende jaren inzetten voor het ontwikkelen van een kennisrijk, gegarandeerd curriculum dat past bij onze doelgroep. Naast een hoger instructieniveau vraagt dat van ons een breder en uitdagender onderwijsaanbod dan de gangbare methodes bieden, waarbij ook voldoende aandacht is voor 'leren, leren'.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs 

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 7 en 8 geïnformeerd over de POVO procedure en het POVO beleid bij ons op school. Meer informatie over de POVO procedure in Utrecht vindt u op de website: Naar het VO

Wij geven een beredeneerd en kansrijk schooladvies aan onze leerlingen waarin we aangeven welk onderwijsniveau (en brugklasniveau) het best passend is bij de leerling. Het voorlopige en definitieve schooladvies is in principe meervoudig en is gebaseerd op de ontwikkeling van een leerling in de basisschoolperiode. We kijken hierbij onder andere naar talenten van een leerling, leerprestaties uit het leerlingvolgsysteem voor begrijpend lezen en rekenen-wiskunde uit groep 6, 7 en 8 en leerlingkenmerken zoals concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen. Andere toetsen en observaties nemen we als extra verantwoording mee.  

Eind groep 6 kijkt de leerkracht naar de resultaten en de leerlingkenmerken en geeft de leerkracht aan of een leerling op dat moment onder VMBO TL, rond VMBO TL of boven VMBO TL zit. Waar nodig wordt dit gecommuniceerd met ouders. Midden groep 7 wordt na de IEP-meting een pre-advies gegeven. Dit wordt besproken met ouders en kind. Vervolgens krijgt de leerling nogmaals een pre-advies in november groep 8 en dit wordt ook in een ouder-kindgesprek toegelicht. In januari volgt een voorlopig advies, en het definitieve schooladvies wordt vastgesteld na de uitslag van de doorstroomtoets. 

Alle kinderen in groep 8 maken vanaf schooljaar 2023-2024 in februari de verplichte doorstroomtoets. Uit de doorstroomtoets komt een toetsadvies. Dit is een onafhankelijk en objectief tweede gegeven naast het al eerder gegeven voorlopig schooladvies. Bij een hoger toetsadvies wordt het schooladvies in principe bijgesteld. Bij zwaarwegende redenen om dit niet te doen, wordt dit aan ouders en kind door de school toegelicht. Vervolgens melden ouders hun kind aan bij een passende VO-school.

Uit het NCO rapport van 2022 blijkt dat 70% van onze oud-leerlingen na drie jaar in het voortgezet onderwijs een opleiding op het gegeven basisschooladvies volgt. 8% van onze oud-leerlingen zit na drie jaar op een opleiding boven het gegeven schooladvies en 22% van onze oud-leerlingen onder het gegeven schooladvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het belangrijk dat kinderen oog voor elkaar hebben en elkaar met respect behandelen. We beogen kinderen preventief inzicht te geven in sociale processen en hun eigen ontwikkeling. Het woord 'gebondenheid' in de pijler 'Vrijheid in gebondenheid' vinden we belangrijk. In onze maatschappij, waar individualisme een steeds belangrijker rol lijkt in te nemen, willen wij aandacht geven aan het collectief en de plek die je als leerling daar inneemt. Oog hebben voor elkaar, rekening leren houden met elkaar en dit terug te zien in concreet gedrag, is daarbij van belang. De komende jaren zullen we doelgericht werken aan dit proces. Opstellen van heldere normen is onderdeel hiervan: zo werken we hier met elkaar op deze school. 

Onze kernwaarden zijn de basis voor de verwachtingen die we hebben van elkaar en de afspraken die we met elkaar maken. We willen hiermee een omgeving creëren die probleemgedrag voorkomt, het sociaal-emotioneel leren bevordert en voorwaarden schept om te kunnen presteren op de schoolvakken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect voor jezelf en elkaar
  • verantwoordelijke houding
  • samenwerkend leren

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn trots op het rapport van de onderwijsinspectie dat u hieronder vindt.

Terug naar boven