Daltonschool Rijnsweerd

Jan Muschlaan 24 3584 GV Utrecht

  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd

Het team

Toelichting van de school

Begeleiding en inzet van stagiair(e)s en collega’s in opleiding

In onze school begeleiden we regelmatig stagiair(e)s van de pabo/alpo van de Hogeschool Utrecht. Daltonschool Rijnsweerd is een gecertificeerde Opleidingsschool. We hebben op onze school afgesproken dat in principe elke ervaren leerkracht ieder jaar stagiaires begeleidt. We zien de meerwaarde in de assistentie die de stagiaire verleent in de groep naast onze inspanningsverplichting naar de maatschappij om goede nieuwe leerkrachten op te leiden. Naast de PABO-stagiaires bieden we ook onderwijsassistenten in opleiding een stageplaats. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vervangen van zieke of om andere reden afwezige leerkrachten wordt gecoördineerd door het bureau Werving en Selectie van de Stichting Primair Onderwijs (SPO). Daarnaast maken we ook graag gebruik van oud-collega's die de school goed kennen.  

Een groot tekort aan invallers heeft tot gevolg gehad dat de SPO een invallerspool in het leven heeft geroepen. Desondanks worden wij nog wel eens bij afwezigheid van een van de vaste leerkrachten geconfronteerd met het feit dat er geen vervangers beschikbaar zijn vanuit de invalpool. Mocht er geen vervangende leerkracht beschikbaar zijn, dan proberen we een interne oplossing te vinden. Bijvoorbeeld door ambulant personeel voor de groep te zetten of kinderen te verdelen over andere groepen. Soms zijn we genoodzaakt om een groep naar huis sturen. Dat gebeurt overigens pas als de ouders hiervan op de hoogte zijn gesteld.   

Bij afwezigheid van de vaste leerkracht wordt zoveel als mogelijk het reguliere programma afgewerkt. Door het werken met taken, kunnen kinderen ook een gedeelte van de dag prima zelfstandig aan de slag. Indien van het programma afgeweken moet worden (bijv. als de kinderen verdeeld worden) dan krijgen ze aanvullend werk mee. Op deze manier wordt de onderwijstijd toch goed benut.   

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Mobiele telefonie

Als leerlingen een telefoon mee naar school nemen, moeten ze deze inleveren in een mandje op het bureau van de leerkracht. De telefoons blijven gedurende de hele schooldag op het bureau van de leerkracht en worden pas uit het mandje gehaald als de leerlingen naar huis gaan.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie 'onderwijstijd leerjaar 3-8'

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Regelluwe school

Onze school neemt deel aan het traject 'regelluwe scholen'. Door deze participatie hoeft de school niet te voldoen aan het minimum aantal lesuren. Echter, doordat er heldere afspraken zijn gemaakt met de medezeggenschapsraad over het aantal studiedagen, komen we toch ruim boven het minimale aantal uit. Als richtlijn voor de invulling van de lesuren per week, gebruiken we de verschillende handleidingen uit de methoden. 


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website.

Ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte    

Op Daltonschool Rijnsweerd werken wij vanuit een handelingsgerichte benadering. Dit is een denk- en werkwijze die leerkrachten helpt een beredeneerd onderwijsaanbod voor alle leerlingen samen te stellen en daarin de zorg voor leerlingen te integreren. Voor de meeste leerlingen is de basisondersteuning afdoende. Als er extra zorg nodig is, staan de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal en denken we in mogelijkheden van een leerling. We werken op doelgerichte, systematische en planmatige wijze samen met alle betrokkenen rondom de leerling. De ondersteuning wordt zoveel mogelijk in de klas aangeboden. Als een leerling bepaalde hiaten heeft opgelopen, is remedial teaching voor een periode mogelijk naast de ondersteuning in de klas. Hoogbegaafde leerlingen die meer nodig hebben op het gebied van executieve functies kunnen een periode aansluiten bij het Leerlab naast de ondersteuning in de klas. 

Met onze ondersteuning proberen wij ervoor te zorgen dat onze leerlingen een ononderbroken leerproces doormaken. Voor leerlingen met grote leerachterstanden kan een doublure of het opstellen van een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) overwogen worden. Wij vinden doublures niet wenselijk. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt op grond van sociaal emotionele redenen in combinatie met leerachterstanden gekozen voor een doublure. Doublures worden altijd tijdig besproken met ouders en vinden bij voorkeur in goed overleg plaats. Uiteindelijk ligt de beslissing echter bij school. In geval van doubleren wordt in het herhalingsjaar altijd een specifiek handelingsplan gemaakt.
Als de leerachterstanden groot zijn, maar de verwachting is dat een extra jaar verhoudingsgewijs onvoldoende leeropbrengsten op zal leveren, wordt voor de leerling een OPP gemaakt. Een leerling werkt dan voor één of enkele vakgebieden op zijn eigen tempo met aangepaste leerstof in zijn huidige groep. Het OPP wordt met ouders cyclisch geëvalueerd. Hierbij wordt het uitstroomperspectief richting het VO meegenomen.

Samenwerkingsverband Utrecht PO  

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) zet expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg) om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een Advies & Ondersteuning traject (kortdurende en preventieve ondersteuning) of een arrangement voor interne of externe ondersteuning.  Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Voor meer informatie over het SWV en haar werkwijze verwijzen we naar de website: SWV Utrecht PO.

Buurtteam   

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen. Voor meer informatie over het Buurtteam en haar werkwijze verwijzen we naar de website: Buurtteam Utrecht.

Meldcode huiselijk geweld   

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op Meldcode huiselijk geweld. Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.

Medisch handelen    

Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt altijd na overleg met ouders. Wanneer het toedienen van medicijnen nodig is, zal dat ook in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. 

Als uw kind regelmatig medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen. Ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2021-2022 is de school gestart met een traject richting ontwikkelen, implementeren en het structureel uitvoeren van beleid op het gebied van de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Het gaat hierbij om een tweesporenbeleid: er wordt beleid ontwikkeld dat uitvoerbaar is en daarnaast worden de leerkrachten getraind, zodat ze de tools hebben om het beleid ook uit te voeren. Komend schooljaar wordt het signaleren middels een signaleringsinstrument (DHH) geïmplementeerd en wordt gestart met het Leerlab voor hoogbegaafde leerlingen die meer nodig hebben op het gebied van executieve functies en 'leren leren'.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Partou is gehuisvest in het zelfde gebouw als de school. Hierdoor gaan vrijwel alle kinderen die het kinderdagverblijf bezoeken, bij het bereiken van de vierjarige leeftijd naar Daltonschool Rijnsweerd. Tussen school en Partou wordt goed afgestemd. 

Terug naar boven