Daltonschool Rijnsweerd

Jan Muschlaan 24 3584 GV Utrecht

  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vervangen van zieke of om andere reden afwezige leerkrachten wordt gecoördineerd door het bureau Werving en Selectie van de Stichting Primair Onderwijs (SPO). Daarnaast maken we ook graag gebruik van oud-collega's die de school goed kennen.  

Een groot tekort aan invallers heeft tot gevolg gehad dat de SPO een invallerspool in het leven heeft geroepen. Desondanks worden wij nog wel eens bij afwezigheid van een van de vaste leerkrachten geconfronteerd met het feit dat er geen vervangers beschikbaar zijn vanuit de invalpool. Mocht er geen vervangende leerkracht beschikbaar zijn, dan proberen we een interne oplossing te vinden. Bijvoorbeeld door ambulant personeel voor de groep te zetten of kinderen te verdelen over andere groepen. Soms zijn we genoodzaakt om een groep naar huis sturen. Dat gebeurt overigens pas als de ouders hiervan op de hoogte zijn gesteld.   

Bij afwezigheid van de vaste leerkracht wordt zoveel als mogelijk het reguliere programma afgewerkt. Door het werken met taken, kunnen kinderen ook een gedeelte van de dag prima zelfstandig aan de slag. Indien van het programma afgeweken moet worden (bijv. als de kinderen verdeeld worden) dan krijgen ze aanvullend werk mee. Op deze manier wordt de onderwijstijd toch goed benut.   

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Aanvullende informatie m.b.t. begeleiding en inzet van stagiaires van Hogescholen

Alle scholen van de SPO Utrecht begeleiden stagiaires van de PABO/ALPO. Veel scholen zijn een gecertificeerde Opleidingsschool. Zo ook Daltonschool Rijnsweerd. Deze certificering staat voor een bepaalde mate van kwaliteit in begeleiding en opleiding. We hebben op onze school afgesproken dat in principe elke ervaren leerkracht ieder jaar stagiaires begeleidt. We zien de meerwaarde in de assistentie die de stagiaire verleent in de groep naast onze inspanningsverplichting naar de maatschappij om goede nieuwe leerkrachten op te leiden. Naast de PABO-stagiaires bieden we ook onderwijsassistenten in opleiding een stageplaats. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie 'onderwijstijd leerjaar 3-8'

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Regelluwe school

Onze school neemt deel aan het traject 'regelluwe scholen'. Door deze participatie hoeft de school niet te voldoen aan het minimum aantal lesuren. Echter, doordat er heldere afspraken zijn gemaakt met de medezeggenschapsraad over het aantal studiedagen, komen we toch ruim boven het minimale aantal uit. Als richtlijn voor de invulling van de lesuren per week, gebruiken we de verschillende handleidingen uit de methoden. 


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website.

Ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte  

Sterke basis  

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Onze school ontvangt hiervoor van het samenwerkingsverband (SWV) een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt.   
Wij werken op handelingsgerichte wijze. Handelingsgericht werken is een denk- en werkwijze die leerkrachten helpt een beredeneerd onderwijsaanbod voor alle leerlingen samen te stellen en daarin de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te integreren. De handelingsgerichte principes richten zich op het centraal stellen van de onderwijsbehoeften van leerlingen, het denken in mogelijkheden van een kind, samenwerken met alle betrokkenen rondom leerlingen en het doelgericht, systematisch en planmatig werken. We richten de instructie en verwerking zo in dat de leerlingen aan het einde van hun schoolloopbaan de referentieniveaus 1F en 1S/2F behalen. Hiervoor hebben we schooleigen doelen opgesteld en deze kunt u terug vinden in het schoolplan. Hierbij werken we cyclisch volgens de PDCA-cyclus (Plan Do Check Act). 

Op groepsniveau

De leerkrachten doorlopen tweemaal per jaar de HGW cyclus, waarbij de groepsanalyses een centrale rol in nemen. Tijdens deze groepsbesprekingen wordt het pedagogisch klimaat en het werkklimaat van de groepen besproken. Ook zoomt men in op de verschillende vakgebieden die binnen het leerjaar aan bod komen. De resultaten vanuit de CITO toetsen en methodegebonden toetsen worden naast de ambities van de school en de leerkracht (waarbij de cruciale leerdoelen en lesdoelen uitgelicht worden) gelegd. Daarbij  wordt gekeken of er voldoende respons op instructie is geweest: Zijn de leerdoelen behaald? Is er sprake geweest van voldoende betrokkenheid? Zijn er leerlingen die onvoldoende van het aanbod hebben geprofiteerd (risicoleerlingen).  De reflectie op leerkrachthandelen neemt tijdens deze besprekingen een prominente plek in. Vervolgstappen voor de aankomende cyclus worden geformuleerd.

Op leerlingniveau

Zorgniveau 1: het basisaanbod in de groep

Zorgniveau 2: basisaanbod is ontoereikend, binnen het onderwijsaanbod en leerkracht handelen worden aanpassingen gedaan om beter aansluiting te vinden bij de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling (bv. door de leerling bij specifieke lessen/ vakken verlengde of verkorte instructie te geven)

Zorgniveau 3:  Er wordt een oudergesprek ingepland. Samen met ouders worden onderwijsbehoeften verder in kaart gebracht. Volstaat de aanpak van de groep met aanscherping? Of moet de zorg verder geïntensiveerd worden? Vanuit dit gesprek worden vervolgstappen bepaald: bv inzet RT, opstellen van een kindplan, opstellen van individueel plan van aanpak etc. Er wordt meteen een evaluatiemoment ingepland. De kwaliteitscoördinator kan geconsulteerd worden.

Zorgniveau 4: inzet deskundigheid externen. In een oudergesprek met de leerkracht en de kwaliteitscoördinator worden bevindingen en resultaten naar aanleiding van zorgniveau 3 besproken. Er is sprake van onvoldoende effect. De inzet van externe expertise, onze kernpartners, wordt besproken: het Samenwerkingsverband, Buurtteam, JGZ, Leerplicht. Er kan ook sprake zijn van een gedeelde hulpvraag waarbij het nodig is om aanvullend onderzoek uit te laten voeren. Naar aanleiding van onderzoek/ observatie/ gesprekken met externe partijen worden vervolgstappen geformuleerd (bv. inzet arrangement). Er kan in deze fase gekozen worden voor het opstellen van een OPP. Een volgende evaluatiemoment wordt ingepland.

Zorgniveau 5:  Verwijzing SO/ SBO         

Soms blijkt dat het voor de leerling nodig is een Ontwikkel Perspectief Plan (OPP) op te stellen. Hiervan is sprake wanneer uit het onderzoek blijkt dat de leerling het eindniveau van groep 7 aan het eind van groep 8 niet zal kunnen behalen. Met het opstellen van een OPP worden de reëel te verwachten einddoelen voor het betreffende kind zo zorgvuldig mogelijk in beeld gebracht. Het OPP wordt opgesteld door de kwaliteitscoördinator en de leerkracht en besproken met de ouders en het kind. 

Samenwerkingsverband Utrecht PO  

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) zet expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg) om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een Advies & Ondersteuning traject (kortdurende en preventieve ondersteuning) of een arrangement voor interne of externe ondersteuning.  Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Voor meer informatie over het SWV en haar werkwijze verwijzen we naar de website www.swvutrechtpo.nl.
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht
030 303 6420 (info) 
info@swvutrecht.nl

Buurtteam   

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen. Het buurtteam heeft een verwijzende functie richting onderzoek/ diagnostiek en de jeugdhulpverlening. Aan onze school is een vaste buurtteammedewerker verbonden vanuit team Oost/ Binnenstad. Zijn naam is Peter van der Neut. Hij is per mail te bereiken op: petervanderneut@jeugd.buurtteamsutrecht.nl

Meldcode huiselijk geweld   

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode. Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.    

Medisch handelen    

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft.  Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen. Ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.  Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.   Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2021-2022 is de school gestart met een traject richting ontwikkelen, implementeren en het structureel uitvoeren van beleid op het gebied van de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Het gaat hierbij om een tweesporenbeleid: er wordt beleid ontwikkeld dat uitvoerbaar is en daarnaast worden de leerkrachten getraind, zodat ze de tools hebben om het beleid ook uit te voeren. Komend schooljaar staat signaleren en coachend begeleiden centraal. Ook wordt er schoolbeleid gemaakt op extra begeleiding buiten de groep.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Partou is gehuisvest in het zelfde gebouw als de school. Hierdoor gaan vrijwel alle kinderen die het kinderdagverblijf bezoeken, bij het bereiken van de vierjarige leeftijd naar Daltonschool Rijnsweerd. Tussen school en Partou wordt goed afgestemd. 

Terug naar boven