Openbare Basisschool De Koekoek

Koekoeksplein 1 A 3514 TT Utrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Koekoek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs

Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methoden gebonden toetsen.
Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijv. rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de groepsplannen (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.  De resultaten van de leerlingen op de toetsen behorende bij de methoden, alsmede de resultaten op de Cito-toetsen, laten ruimschoots zien dat het onderwijs op onze school goed is. Hiervan geven de scores van de afgelopen vier jaar op de eindtoets Cito een goed beeld (groep 8). Met dien verstande dat er in 2020 niet met een eindtoets is gewerkt vanwege Corona

     De Koekoek                     Landelijk

2017: 541,7                           535,1
2018: 540,4                          534,9
2019: 537,8                          535,7
2020: geen eindtoets
2021: 536,2                    

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten
Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methode-onafhankelijke toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen.
Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen.
Het zijn de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen:
-       in de groepen 3 en 4 dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te kunnen lezen, dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs.
-       in groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal.
-       in groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken.
-       verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn, met het oog op het onderwijs in de zaakvakken.           

Hieronder treft u resultaten van midden- en eindtoets van 2021. 

                                               Februari 2021                Juni 2021

Technisch lezen gr 3                  24,5 (Niveau 1)             33,9 (Niveau 1)

Technisch lezen gr 4                  66,8 (Niveau 1)             71,1 (Niveau 1)

Rekenen en wiskunde gr 4         189 (Niveau 1)              204,4 (Niveau 1)

Rekenen en wiskunde gr 6         241 (Niveau 1)              247,8 (Niveau 1)

Begrijpend lezen gr 6                189,2 (Niveau 1)            193,4 (Niveau 1)   

*Niveau 1 is het hoogste niveau, niveau 5 is het laagste niveau  

AVI (tekst lezen)

Bij het tekst lezen zien we dat groep 3 minder goede resultaten laat zien t.o.v. andere jaren. Dit zou mogelijk te verklaren zijn door de periode van thuisonderwijs t.g.v. Corona. Groep 3 zat nog in de aanvankelijk leesfase. Dit is lastiger te begeleiden op afstand. Bij groep 4 zien we dit niet terug. Bij deze groep zien we juist goede resultaten met een grote groep I scores (88%).

Dit geeft aan dat het tekst lezen in groep 4 op een goed niveau is.

DMT (woord lezen)

We zien dat alle groepen gemiddeld op niveau 1 uitkomen en dat we ruim boven het landelijk gemiddelde zitten.

Rekenen
We zien dat alle groepen gemiddeld op een niveau 1 uitkomen. De resultaten zijn in alle groepen gelijk aan het schooljaar 2020-2021 of beter. Om dit te bereiken is er tijdens de "lockdown" door leerlingen, leerkrachten en ouders goed samengewerkt. Er is online onderwijs gegeven en voor en na de 2e "lockdown" is er, waar nodig extra ondersteuning geboden vanuit de Coronasubsidie.

Begrijpend lezen

Het begrijpend lezen komt in groep 6 uit op een 1 score. Dit is een verbetering t.o.v. vorig schooljaar en in lijn met eerdere jaren en de resultaten uit andere groepen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs
Om de overgang van een leerling van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over deze procedure.

Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.
Alle leerlingen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de Centrale Eind Toets.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 16 november 2017 hebben wij meegedaan aan een bestuursgericht onderzoek.

De inspectie onderzocht een viertal standaarden te weten: ons aanbod, het didactisch handelen, onze kwaliteitszorg en verantwoording en dialoog.

Korte samenvatting van dit onderzoek:
We zijn TROTS op het feit dat de beide inspecteurs de terugkoppeling startten met de tekst:

"De Koekoek is een school in ontwikkeling, in beweging.
Een bruisende school met een enthousiast team. Dat wordt door de ouders bevestigd."

OP1 Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en de samenleving.
Aanbod voldoet aan kerndoelen en past bij de populatie en bij behoeften. Daar bovenop zien zij het 21eeuws leren in het aanbod duidelijk terug. Eigen leerdoelen, middelen en materialen horen daarbij. Ruimte voor zelfverantwoordelijk leren. Ruimte en inrichting geschikt gemaakt voor het aanbod. Houd oog voor de doorgaande lijn (bijvoorbeeld bij IPC). 
Goed 

OP3:Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.
Acht lesmomenten gezien met daarin een positief werkklimaat. De school is echt in ontwikkeling. Zelf noemt de school 'zowel leerlingen als leerkrachten moeten opschuiven op de participatieladder'. Vraag is hoe je daarop stuurt en hoe je afstemt op de verschillen?
Kansen voor de school is het beter benutten van de onderwijstijd (o.a. inloop) en het verhogen van de taakgerichtheid en het aansluiten bij de ontwikkeling in zelfsturing van kinderen.
Voldoende  

KA1: Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis daarvan het onderwijs.
Er is gekeken naar opbrengsten en veiligheid. De school is gericht op verbetering. Hier ook kijken naar hoe je stuurt. Advies om bij de analyse van de leerling resultaten nog dieper in te gaan op de verklaringen en verder te beschrijven van wat werkte en wat niet werkt.
De schooldoelen zijn nu vastgesteld. De vraag is of ze ambitieus genoeg zijn en hoe ze in balans zijn met je doorgroeidoelen (leerlijn) voor het zelfverantwoordelijk leren.
Vraag is hoe cyclisch (onderzoeksmatig) leer je van de evaluatie van proeftuinen/experimenten. 
Voldoende  

KA3: Het bestuur en de school leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en voeren daarover actief een dialoog.
De school verantwoordt zich naar MR, bestuur, ouders en anderen en voert de dialoog over het onderwijs. O.a. met ouders over DVS en in samenwerking met de TSO en BSO over de doorgaande lijn in het pedagogisch klimaat. Je kunt hierin doorgroeien in het expliciteren van je eigen normen en communicatie over resultaten. Ouders geven aan dat ze de informatie soms wat versnipperd vinden en hebben behoefte aan duidelijkheid over het communicatiekanaal.
Voldoende 

Terug naar boven