Openbare Basisschool De Koekoek

Koekoeksplein 1 A 3514 TT Utrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Koekoek

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Opbrengsten Tevredenheid onderzoeken maart 2022

Wij scheppen verwachtingen bij u, de leerlingen en ons team over wat wij met ons onderwijs willen bereiken.
Wij maken dat zichtbaar in onze missie, die de kortst mogelijke samenvatting is van wat wij als school willen betekenen.

Missie: Op De Koekoek krijg je de ruimte om te ontdekken wie je bent, waar je voor staat en waar je nog verder in wilt groeien.

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is onze eerste zorg. Om te bepalen hoe onze kwaliteit wordt ervaren en waar de kwaliteit verbeterd kan worden, zijn er in januari 2022 tevredenheid onderzoeken uitgezet onder de ouders, de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 en de leerkrachten.
De opbrengsten van deze onderzoeken hebben wij met het team en de medezeggenschapsraad geanalyseerd en nemen wij mee in de uitwerking van ons nieuwe schoolplan 2023-2027.

Hieronder treft u kort de high lights aan van dit onderzoek.

De respons:
Ouders:         2022: 76 %             2018: 73%
Leerlingen:     2022: 98%              2018: 84%
Leerkrachten: 2022: 97%              2018: 90%

Rapportcijfer

Ouders:          2022: 8.0                 2018: 7.9%
Leerlingen:      2022: 8.1                 2018: 8.3%
Leerkrachten:  2022: 7.8                 2018: 7.8%

Ouders
Wat waarderen ouders? Het pedagogisch klimaat op De Koekoek wordt hoog gewaardeerd. De fijne sfeer en de veilige omgeving worden veel genoemd. De meeste kinderen gaan met veel plezier naar school. Dat is heel goed om terug te lezen; een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde om tot leren te kunnen komen. 
Ook de betrokkenheid en het vakmanschap van de leerkrachten wordt hoog gewaardeerd! 

Waarin kunnen we verbeteren? 
De communicatie (zowel tijdigheid als de verschillende kanalen) kan beter. Ook komt uit de antwoorden naar voren dat de ouders vinden dat de differentiatie van ons onderwijs meer en beter zou kunnen waardoor zij een beter zicht krijgen op de leerontwikkeling van hun kinderen. 

Team: 
Wat waardeert het team? 
De sfeer op school is fijn en de leerlingen gaan met plezier naar school. De leerlingen zitten goed in hun vel zitten en komen goed tot leren en ontwikkelen zich. Het team is krachtig, professioneel en samen zetten we de schouders er onderom het onderwijs te verbeteren. 
De ouders zijn erg betrokken bij zowel het team als bij de leerlingen.  

Waar kunnen we verbeteren?
Het team is erg ambitieus. Dat is leuk, maar geeft veel druk en en er is mogelijk te weinig focus. Aandachtspunt is dus less is more. Niet iedere keer nieuwe doelen stellen, maar juist zaken die al goed gaan eerst beter borgen.  
Het team wenst meer aandacht voor creatieve ontwikkelingsmogelijkheden bij de kinderen en de inzet van ICT-middelen kan meer en beter. 

Leerlingen: 
Wat waarderen de leerlingen?
De leerlingen zijn heel positief over de leerkrachten, vinden de sfeer op school erg fijn en geven aan dat er weinig gepest wordt.  Ze zouden graag wel wat meer mogelijkheden krijgen om creatieve talenten te ontwikkelen en ze zien heeeeel graag dat de WC's schoner zijn.   

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Eind januari 2023 hebben we een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder ouders, leerlingen van groep 6 t/m 8 en de leerkrachten. De high lights van deze opbrengsten zijn te lezen in de toelichting van de Leerling tevredenheid. Deze gegevens krijgen een plaats in ons nieuwe schoolplan 2023-2027.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven