Openbare Basisschool De Koekoek

Koekoeksplein 1 A 3514 TT Utrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Koekoek

Het team

Toelichting van de school

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

De Koekoek is een gecertificeerde opleidingsschool. Dat houdt in dat wij in al onze minibouwen stagiaires/studenten plaatsen. Er is een samenwerking met de Hogeschool Utrecht Pabo en we onderzoeken een samenwerking met een MBO opleiding om ook onderwijsassistenten een leerplaats te bieden. 
Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van onze leerkrachten (als praktijkbegeleider) en worden ondersteund en begeleid door onze schoolopleiders Lianne Lane en Inge de Vries. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De opvang van de groep heeft de hoogste prioriteit als er een leerkracht verlof heeft.

In onze minibouwen hebben we op diverse dagen in de week extra leerkrachten werken.
Deze leerkrachten verrichten ondersteunende werkzaamheden en zij komen als eerste in aanmerking om groepen op te vangen als de leerkracht afwezig is. Dat lukt ons echter niet op iedere werkdag. Wij raden de ouders dan ook aan om een eventuele achterwacht te creëren. 

Als bovenstaande mogelijkheid er niet is, kunnen de leerlingen van een groep verdeeld worden over andere groepen. De leerkrachten hebben een verdeling gemaakt waar de kinderen worden opgevangen.
·         Groep 1-2 verdeelt de kinderen over de drie andere groepen 1-2.
·         Groep 3, 3-4 en 4 verdeelt de kinderen over de groepen 5 t/m 8.
·         Groep 5 t/m 8 verdeelt de kinderen over de groepen 5 t/m 8.

We kunnen er ook voor kiezen om de groep een dag thuis te laten blijven, al dan niet met thuis onderwijs.
T.a.v. deze keuze houden we rekening met het feit dat we ook hierin de lasten onder de kinderen en ouders verdelen. Dat houdt in dat we schuiven met collega’s om het onderwijs over alle groepen te waarborgen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle leerlingen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Leerlingen gaan, als het kan, naar het reguliere onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen, die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden.
Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen, die de school zichzelf stelt.
Een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website.

De ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Een veilig en prettig sociaal klimaat in school is belangrijk voor de ontwikkeling van alle leerlingen. De leerkracht zorgt samen met de leerlingen voor een goede sfeer in de groep. Binnen het leerstofjaarklassensysteem geven de leerkrachten zoveel mogelijk zorg en aandacht 'op maat'. Instructies vinden zoveel mogelijk plaats op drie niveaus. Op De Koekoek wordt handelingsgericht gewerkt (HGW).
De zeven uitgangspunten van afstemming zijn het vertrekpunt:

1. Onderwijsbehoeften. Wat is een reëel doel en wat heeft de leerling nodig om dit te behalen? De kennis en ervaring van de leerkracht, de leerling en de ouders worden benut. Wat werkt, wordt uitgebreid.  

2. Interacties. Wat kan deze leerling in deze groep bij deze leerkracht in deze school met deze ouders? We analyseren de situatie en stemmen af op de onderwijsbehoeften van de leerling. 

3. De leerkracht doet er toe. De leerkracht is sleutelfiguur. Wat heeft de leerkracht nodig om de gewenste aanpak te kunnen bieden in zijn/haar groep? Wat kan de leerkracht zelf en waar liggen zijn/haar ondersteuningsbehoeften?

4. Het positieve benutten. Zoeken naar de sterke punten van de leerling, de ouders, de groep, de leerkracht en de school. Wat kan de leerling goed? 

5. Samenwerken. Praten met de leerling en de ouders. De leerkracht is onderwijsprofessional, verantwoordelijk voor onderwijs. De ouders zijn ervaringsdeskundigen, verantwoordelijk voor de opvoeding. De leerling heeft grip op de eigen ontwikkeling nodig. Samen proberen zij de situatie te begrijpen en naar oplossingen zoeken.

6. Doelgericht werken. Wat is mijn doel als leerkracht? Wat is het ontwikkelingsperspectief van deze leerling? Wat wil ik met deze ouders bereiken? Doelen evalueren: Zijn ze bereikt? 

We starten de cyclus van Handeling Gericht Werken steeds met het groepsoverzicht. Hierin zijn de stimulerende en belemmerende factoren en onderwijsbehoeften van iedere leerling opgenomen. Dit groepsoverzicht vormt de overdracht naar de volgende groep en is het uitgangspunt voor het opstellen van groepsplannen. De meeste leerlingen doen binnen de groep mee met de leerstof die aangeboden wordt. Maar wat nu als een leerling sneller is dan de andere leerlingen van de groep, of langzamer? Of wanneer een leerling problemen heeft bij het maken van contact met andere leerlingen? Een leerkracht kan vinden dat een leerling 'opvalt', bijv. n.a.v. observaties of toetsresultaten. De leerkracht overlegt dan in eerste instantie met de ouders. Zo nodig wordt de IB’er (zie ook verderop onder ‘Leerling zorg’) ingeschakeld. Deze coördinator van de zorg in school en de leerkracht kijken samen naar het vraagstuk. Daarbij brengen zij in kaart wat de specifieke onderwijsbehoeften zijn van deze leerling, wat de leerkracht al heeft gedaan om hieraan tegemoet te komen, wat de leerkracht nog zou kunnen doen en wat de inbreng van ouders en leerling kan zijn. Daar waar nodig worden aanpassingen gedaan binnen het groepsplan. Indien de onderwijsbehoeften te specifiek zijn, wordt er een individueel handelingsplan gemaakt. Dit plan wordt opgesteld in overleg met de leerling, de IB'er en de ouders. Het plan wordt in de groep door de leerkracht uitgevoerd. Zo nodig krijgt de leerkracht ondersteuning van deskundigen binnen de school. Een volgende stap kan zijn dat de leerling nader wordt onderzocht door een deskundige van buiten de school. Het resultaat wordt met de IB’er, de leerkracht en de ouders  besproken.

De intelligente en begaafde leerlingen: (Hoog)intelligente en (hoog)begaafde leerlingen leren anders dan iemand met een gemiddelde of lagere intelligentie. Het verschil zit niet alleen in de tijd (eerder, sneller) of in de omvang (meer, complexer), maar ook in de houding (‘de jonge onderzoeker’), de benadering (abstractie, overzicht, concept), het gemak en het plezier (flow, geestdrift). En dus ook in de mate van vrijheid (meer zelfsturing). Wij komen tegemoet aan de behoefte aan meer vrijheid van begaafde en intelligente leerlingen door toenemende zelfwerkzaamheid als één van de doelen van verrijkingsonderwijs te formuleren. Voor sommige begaafde leerlingen is het vierde niveau van zelfwerkzaamheid (zelfverantwoordelijk leren) haalbaar. 

A Different Day
De Koekoek neemt deel aan ‘a Different Day’. Dit is een onderwijsvoorziening ondersteund vanuit het ABC Amsterdam en is gebaseerd op het gedachtegoed van Day a Week School (DWS).  Een Different Day-groep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden. Zij worden geïdentificeerd en geselecteerd in de groepen 5, 6 en 7. De leerlingen komen een dag in de week samen en krijgen een onderwijsaanbod dat cognitief uitdagend is en o.a. het creatieve denken stimuleert.
De leerlingen blijven in principe aan a Different Day deelnemen totdat zij in groep 8 zitten. Rond de Kerstvakantie stromen zij uit. De plekken die daardoor vrij komen, worden in januari opgevuld door nieuwe leerlingen. De lessen worden gegeven door Christien Verschure, die daarvoor getraind is en ondersteuning krijgt van een senior DWS-leerkracht.  Een van de doelstellingen is dat de leerlingen "leren leren". Er wordt o.a. aandacht besteed aan zelfsturend leren, samenwerken en doorzetten. De lesactiviteiten bestaan bijv. uit filosofie, wiskunde, teamuitdagingen, eigen projecttijd en denkpuzzels. Ieder jaar vindt er een identificatieprocedure plaats om te bepalen welke leerlingen het Different Day-onderwijs het meest nodig hebben.
Dit gebeurt in de periode van september t/m december. De leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 krijgen daarbij uitdagende opdrachten aangeboden, waardoor zowel hun analytische, als hun creatieve denkvermogen wordt aangesproken. Als de leerlingen daaraan werken worden zij geobserveerd door de leerkracht, ondersteund door een IB'er. Er wordt hierbij minder aandacht besteed aan de antwoorden (het product) en meer aan de manier van denken (het proces). Zowel de observaties bij deze opdrachten als overige belangrijke informatie over de leerlingen (zoals LVS-gegevens, andere observaties, eventuele psychologische rapporten) worden meegenomen in de afweging om leerlingen wel of niet voor te dragen voor deelname aan a Different Day. Deze leerlingen worden vervolgens in een gesprek tussen de IB'er van de school en de Different Day-coördinator besproken in een nagesprek. Tijdens dat nagesprek zal het besluit worden genomen welke leerlingen het specialistische onderwijsaanbod op dat moment het meest nodig hebben. We houden hierbij rekening met een beperkte hoeveelheid plekken (15-18 leerlingen per groep). De ouders/verzorgers van de voor a Different Day geselecteerde leerlingen worden geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Na deze bijeenkomst krijgen zij de gelegenheid om toestemming te geven tot deelname. Voor de leerlingen die niet terecht kunnen in de Different Day-groep, maar wél meer nodig hebben dan het reguliere onderwijs hen biedt, zal mogelijk een alternatief plan voor in de groep worden opgesteld.

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO
SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) zet expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg) om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning.
Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een Advies & Ondersteuning traject (kortdurende en preventieve ondersteuning) of een arrangement voor interne of externe ondersteuning. Als de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.
Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Voor meer informatie over het SWV en haar werkwijze verwijzen we naar de website www.swvutrechtpo.nl.
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht 030 303 6420 (info) info@swvutrecht.nl

Buurtteam
Het buurtteam is een belangrijke instantie, die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen.

Marlies Rekers, gezinswerker van het Buurtteam Noordoost is (om de week) op woensdag aanwezig op onze school. Zij is pedagoog/onderwijskundige en heeft onder meer 12 jaar gewerkt als pedagoog in Leidsche Rijn en heeft workshops aan ouders verzorgd over opvoeding. Marlies is er voor de leerlingen, maar ook voor de ouders. Onze leerlingen mogen altijd vrijblijvend een eerste gesprek met haar voeren. Als een leerling vaker wenst te komen, neemt zij, of de school contact met u als ouders/verzorgers op.
Heeft u als ouder/verzorger vragen rondom opvoeden en opgroeien, neem dan gerust en vrijblijvend contact op met Marlies. 

Marlies Rekers, Buurtteam Noordoost
Werkdagen:  ma, di, wo, do (mo) m.rekers@buurtteamsutrecht.nl (06 16124238)

Samuel van Houtenlaan 1 3515 EA UTRECHT (030 740 05 08)
mailadres: noordoost@buurtteamsutrecht.nlwww.buurtteamsutrecht.nl

Meldcode  huiselijk geweld 
De  meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij  vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.
Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode 
Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode. Deze is op school  aanwezig.    

Medisch  handelen
Het  kan voorkomen dat een leerling extra, medische zorg nodig heeft.  
Als een leerling ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat de leerling naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het  toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met  ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als een leerling regelmatig, bijv. dagelijks, medicijnen nodig heeft, overleggen de ouders dat met de leerkracht en/of directeur.
Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, maar ouders blijven verantwoordelijk voor de  aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden over kunnen bestaan.
Als een leerling andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan  kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden.
Uiteraard verlenen wij wel onze  medewerking als u dat zelf, of anderen, door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. 
Meer  informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen, welke op school ter inzage ligt.     

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op onze school werken we met diverse partners samen om de leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Dat doen we zoveel mogelijk op maat. Dus daar waar er vraag is, gaan we op onderzoek uit of we dat aan kunnen. Dat blijven we doen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderopvang organisatie: we werken ook samen met de CursuBso: https://www.cursusbso.nl/

Onze school werkt met meerdere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven samen in onze omgeving
De coördinator aanname (Ingrid Hooijmans) coördineert dit en zorgt voor een 'warme ' overdracht.

Terug naar boven