Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen

Oude Kerkstraat 2a 3572 TJ Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen
  • Spelenderwijs laat de stamgroepbegeleider de kinderen kennismaken met rekenactiviteiten
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en verzorgers,  

De basisschool vormt een belangrijk deel van ons leven, zowel voor het kind als voor u als ouder. Uw kind brengt acht jaar lang een groot deel van de week op de basisschool door. Een goede school voor uw kind kiezen is dan ook een belangrijke stap. De school legt mede een belangrijke basis voor de ontwikkeling van uw kind. U wilt dat die basis zo goed mogelijk is en dat uw kind zich met de eigen talenten zo goed mogelijk ontwikkelt. Scholen verschillen in de manier van werken, in de sfeer, in de visie op hoe kinderen leren en in de wijze van omgaan met kinderen. Als school zijn wij voortdurend in ontwikkeling. Zo hebben wij vorig schooljaar onze visie gezamenlijk bijgesteld en zijn we jaarlijks bezig met innovaties binnen ons onderwijsaanbod.   Met deze gids willen wij u helpen een beeld te krijgen van Jenaplanschool Wittevrouwen: wat we belangrijk vinden voor uw kind, wat en hoe uw kind leert, hoe wij de ontwikkeling van de kinderen volgen en hoe we ondersteuning bieden. Wij leggen verantwoording af over onze manier van werken. We hebben ook veel aandacht voor het contact met u als ouder. Op Jenaplanschool Wittevrouwen vinden we een goede communicatie essentieel; we hechten veel waarde aan het voeren van een dialoog, zowel binnen het team als met de kinderen en u als ouders. We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen.   Ook onze website www.jenaplanwittevrouwen.nl geeft u een indruk van hoe wij onze doelstellingen in de praktijk weten om te zetten. Een ander belangrijk inhoudelijk document dat u op de site vindt onder het kopje ‘Ons onderwijs’, is het schoolplan. In dit document staan o.a. de missie en de visie van de school verwoord en geeft de school inzage in de beleidsvoornemens voor de komende vier jaar (periode 2019-2023).   Een laatste schakel in uw keuzeproces kan het bezoeken van de informatieochtend zijn die wij drie keer per jaar organiseren. Op deze ochtenden worden de belangrijkste inhoudelijke en praktisch/organisatorische zaken aan u gepresenteerd, geven wij een impressie van een aantal typische school-activiteiten en gaan wij in op vragen die u stelt. Ook kunt u de school bekijken. Op www.jenaplanwittevrouwen.nl vindt u de data voor deze openlesochtenden.   Heeft u na het lezen van deze gids of na het bezoeken van de openlesochtend vragen, dan horen wij dat graag van u.  Heeft u belangstelling gekregen voor onze school, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.   Wij wensen u veel succes toe bij het zoeken naar een basisschool en hopen u en uw kinderen te kunnen begroeten op onze Jenaplanschool  

Met vriendelijke groet, namens het team, Jaap Nelissen (directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplanonderwijs
  • Breed ontwikkelingsaanbod
  • Uitgaan van verschillen
  • Aangenaam pedagogisch klimaat
  • Grote ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 1 februari 2023 bezoeken 643 kinderen onze school. Volgens de prognoses zal de school uiteindelijk doorgroeien naar een aantal van ongeveer 660 leerlingen, verdeeld over twee locaties. De kinderen zijn verdeeld over 26 groepen, 13 per locatie. De gemiddelde groepsgrootte bedraagt circa 27 leerlingen per groep.

Capaciteit van de school

In overleg met de MR en het team hebben wij bepaald dat de maximale grootte van een groep 30 kinderen betreft. Als er aanmeldingen binnenkomen voor een bouw waarin alle groepen 30 kinderen tellen kunnen wij deze aanmeldingen helaas niet in behandeling nemen. Naast het getalscriterium kan het ook voorkomen dat een klas weliswaar minder dan 30 leerlingen telt, maar waarin leerlingen zitten die een meer dan gemiddelde begeleidingsbehoefte hebben. Ook dit kan een reden zijn om geen nieuwe leerlingen meer toe te laten in de betreffende groep(en).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
638
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Namen en adressen Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht 

SPO Utrecht is het schoolbestuur van alle openbare basisscholen, de school voor speciaal basisonderwijs  (Luc Stevensschool), de scholen voor Speciaal (Voortgezet) Onderwijs (Herderschêeschool, SO Fier en VSO Kromme Rijn College) en de PO-afdeling van de  International School in de gemeente Utrecht.  

College van Bestuur: Anko van Hoepen (voorzitter) en Anje Margreet Woltjer

Secretaris van het bestuur en de Raad van Toezicht: Linda Osman

Postadres:          Postbus 9315, 3506 GH Utrecht 

Bezoekadres:     Orteliuslaan 871  030 265 26 40 

www.spoutrecht.nl  

Medezeggenschapsraad  Zie website:  www.jenaplanwittevrouwen.nl onder het kopje ‘Ouders’ Contact opnemen kan via mr.jenaplanschoolwittevrouwen@spoutrecht.nl  

Oudercommissie  Zie website:  www.jenaplanwittevrouwen.nl onder het kopje ‘Ouders’ Contact opnemen kan via oc.jenaplanschoolwittevrouwen@spoutrecht.nl  

Tussenschoolse opvang (overblijf)  Nicolet Michels (coördinator locatie Poortstraat)  of 030-2724469 Charo Larraz Berges (coördinator locatie Oude Kerkstraat) 030-2715526  

Voor- en naschoolse opvang 

Ludens Giessenplein 59-c 3522 KE Utrecht 030-2567070  

Servicekantoor Partou (algemeen) Sportlaan 1 4131 NN Vianen 088-2357550  

Cursus-BSO Tulpstraat 27 3573 XE Utrecht 030-7370252 / 06-57320077

 

Klachtcontactpersoon van onze school  Marina Pijpker (locatie Oude Kerkstraat), bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag, 030-2715526 en Marieken Kemps (locatie Poortstraat) bereikbaar op dinsdag en woensdag, 030-2724469

Vertrouwenspersoon SPO Utrecht  Tineke Koolwij, tkoolwijk@human-invest.nl 06-55741911

Inspectie van het onderwijs 

www.onderwijsinspectie.nl info@owinsp.nl

Voor algemene vragen over onderwijs kunt u terecht bij: 0800 – 8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief). 

  

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs  Postadres

Onderwijsgeschillen 

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht 

030 - 280 95 90 

info@onderwijsgeschillen.nl  

SWV Utrecht PO 

www.swvutrechtpo.nl 

Perudreef 90 3563 VE Utrecht. 

030-3036410 info@swvutrecht.nl  

Leerplicht gemeente Utrecht 

www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht  030-2862660 leerplicht@utrecht.nl 

 

Buurtteam  Buurtteam Noordoost,

Samuel van Houtenstraat 1, 3515EA, Utrecht,

030-7400508

Contactpersoon: Samantha de Wit 06-33721956, s.dewit@buurtteamsutrecht.nl  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Visie op schoolklimaat en veiligheid 

Jaarlijks meten wij de sociale veiligheid in de school m.b.v. de veiligheidsmonitor van ‘Praktikon’, een door de inspectie erkend instrument. Het rapport verschijnt 1x per jaar en wij bespreken de resultaten tijdens een studiedag. Daar waar opvallende zaken geconstateerd worden, kijken we met de teamleden naar mogelijke verklaringen of oorzaken en zullen we daar, indien noodzakelijk, actie op ondernemen. Als school werken wij vanuit de pedagogische aanpak vanuit de Jenaplangedachte. Hiertoe hebben wij een document op gesteld dat leidraad is voor ons handelen. Jaarlijks komt dit document op verschillende manieren terug op de agenda om onze manier van werken te borgen. Ook met de kinderen uit de Kinderraad worden onderwerpen besproken die te maken hebben met onze pedagogiek.  In het afgelopen hebben wij ingezet op het traject ‘Vraag het de kinderen’ en kijken achter het gedrag van kinderen. Vanuit deze training wordt ons document aangevuld. De werkgroep Jenaplan bewaakt samen met het managementteam en de intern begeleiders de doelen.

Terug naar boven