Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen

Oude Kerkstraat 2a 3572 TJ Utrecht

 • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen
 • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen
 • Spelenderwijs laat de stamgroepbegeleider de kinderen kennismaken met rekenactiviteiten
 • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen
 • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als school hebben wij gekozen voor Route 8 als eindtoets.We hebben hiervoor gekozen omdat dit een adaptieve en digitale eindtoets is. Dit betekent dat ieder kind een toets op het eigen niveau kan maken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (Parnassys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks landelijk genormeerde toetsen op het gebied van rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep op- of bijgesteld (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs.

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs)-procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 7en 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat ‘Route 8’.  

In het kader van de advisering naar het Voortgezet Onderwijs geven wij eind groep 6 al een eerste kijkadvies, vervolgens wordt er in groep 7 een pre-advies aan alle kinderen gegeven. Dit pre-advies is gebaseerd op drie onderdelen: ·         

 • Het CITO-leerlingvolgsysteem vanaf groep 6
 • De resultaten op methodegebonden toetsen
 • De werkhouding, de motivatie, het zelfvertrouwen e.d. van het kind

Het pre-advies geeft ouders richting om zich te oriënteren op de meest geschikte school voor Voortgezet Onderwijs. In groep 8 volgt het definitief advies in februari. Vervolgens maken de kinderen en ouders een definitieve keuze (maart) voor een middelbare school. In april/mei van groep 8 wordt de eindtoets ‘Route 8’ afgenomen. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

‘Vraag het de kinderen’

In het afgelopen schooljaar zijn we als team samen het traject ‘Vraag het de kinderen’ in gestapt wat past binnen onze pedagogische lijn. Dit traject bouwt voort op de ‘gouden weken’, groepsvorming, klassenafspraken schoolregels en stamgroepvergaderingen. Bij het traject ‘Vraag het de kinderen’ staat de ontwikkeling van de zelfstandigheid van kinderen centraal. We maken daarbij gebruik van de kracht van de kinderen door hen zelf over oplossingen te laten meedenken. Achter alles wat wij als volwassen doen ligt een boodschap. Hoe jonger het kind, hoe beter hij/zij aanvoelt wat je eigenlijk zegt. Door de pedagogische boodschap die wij ongemerkt geven, hebben ze erg snel door wanneer het een schijnsituatie blijkt te zijn. Ze hebben snel genoeg in de gaten of ze iets helemaal zelf mogen doen, fouten mogen maken of te leren door vallen en opstaan. Kinderen voelen feilloos aan of jij vertrouwen in ze hebt.

‘Vraag het de kinderen’ betekent dat we kinderen de kans geven om eerst iets te ervaren en vervolgens aan de hand van deze ervaring na te kunnen denken over de wijze waarop het anders of beter zou kunnen. Kinderen leren tijdens dit proces ook om te gaan met uitgestelde aandacht. Kinderen willen graag feedback op hetgeen ze doen. Als we de ervaringen van kinderen bekijken, zien we in veel gevallen dat kinderen gewend zijn dat volwassenen onmiddellijk reageren op hun gedrag. Tijdens het proces krijgen kinderen niet altijd meteen een reactie van de groepsleerkracht. De gedachte hierachter is dat zij mede leren bepalen wat goed is, hoe hun inzet is etc. Kinderen worden meer gestimuleerd om eigenaar te zijn van hun proces.  Dit betekent niet dat de stamgroepleider het proces loslaat. Nee, hij/ zij houdt de begeleiding op een andere manier vast. Dit gebeurt o.a. door het samen bespreken van bevindingen, te reflecteren en complimenten te geven. In het schooljaar 2020-2021 wordt de werkwijze van ‘Vraag het de kinderen’ geborgd en maken wij samen een verdere verdiepingsslag.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • samen leren en leven
 • uniek zijn
 • verwondering

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven