Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen

Oude Kerkstraat 2a 3572 TJ Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen
  • Spelenderwijs laat de stamgroepbegeleider de kinderen kennismaken met rekenactiviteiten
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als school hebben wij gekozen voor Route 8 als eindtoets.We hebben hiervoor gekozen omdat dit een adaptieve en digitale eindtoets is. Dit betekent dat ieder kind een toets op het eigen niveau kan maken.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (Parnassys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks landelijk genormeerde toetsen op het gebied van rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep op- of bijgesteld (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs.

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs)-procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat ‘Route 8’.  

In het kader van de advisering naar het Voortgezet Onderwijs geven wij eind groep 6 al een eerste kijkadvies, vervolgens wordt er in groep 7 een pre-advies aan alle kinderen gegeven. Dit pre-advies is gebaseerd op drie onderdelen: ·         

  • Het CITO-leerlingvolgsysteem vanaf groep 6
  • De resultaten op methodegebonden toetsen
  • De werkhouding, de motivatie, het zelfvertrouwen e.d. van het kind

Het pre-advies geeft ouders richting om zich te oriënteren op de meest geschikte school voor Voortgezet Onderwijs. In groep 8 volgt het definitief advies in februari. Vervolgens maken de kinderen en ouders een definitieve keuze (maart) voor een middelbare school. In april/mei van groep 8 wordt de eindtoets ‘Route 8’ afgenomen. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven