Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen

Oude Kerkstraat 2a 3572 TJ Utrecht

 • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen
 • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen
 • Spelenderwijs laat de stamgroepbegeleider de kinderen kennismaken met rekenactiviteiten
 • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen
 • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen

Het team

Toelichting van de school

Team

Op onze site bieden wij een overzicht van alle personeelsleden met foto’s en functies.

Vakleerkracht

Wij hebben een vakleerkracht voor het vak computervaardigheid en programmeren. Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben ca. 10 lessen.

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

Onze school is een opleidingsschool. Dit houdt in dat wij openstaan voor het bieden van opleidingsmogelijkheden aan diverse soorten stagiaires. Zo werken wij met de zgn. ALPO-studenten (dit zijn academische studenten), met LIO-ers (Leerkrachten In Opleiding) en studenten van de PABO. Wij hebben een opleidingsleerkracht en een stagecoördinator die ons stagebeleid vormgeven: Mirjam Bos en Hannah Petrie. Ook hebben wij regelmatig stagiaires van de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding) die stage lopen bij onze vakleerkrachten gymnastiek.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zoals bekend wordt het aanbod van nieuwe leerkrachten of leerkrachten die bij ziekte als vervangers kunnen worden ingezet steeds schaarser. Ons bestuur speelt daar op in middels het organiseren van diverse poules voor talentvolle en startende leerkrachten. Als individuele school kunnen we bij ziekte een beroep doen op deze poules. Daarnaast hebben wij intern parttimers die bereid zijn om tijdelijk meer te werken indien dat noodzakelijk is. Daarnaast hebben we een beperkt aanbod van free-lancers die af en toe voor ons kunnen werken.

Indien er geen vervanging beschikbaar is wordt een groep voor maximaal 1 dag verdeeld over andere groepen. Duurt het verlof langer dan wisselen de groepen die verdeeld worden. In geval van uiterste nood zullen intern begeleiders of directieleden worden in gezet voor de groep. Het naar huis sturen van groepen is in principe geen optie, maar nood breekt wetten. In de coronaperiode hadden wij op een gegeven moment geen andere opties meer dan groep thuis onderwijs te bieden (online).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepering van de leerlingen

Wij werken met heterogene groepen, d.w.z. dat er in een stamgroep altijd twee leeftijdsgroepen zijn opgenomen. Zoals u in de basisprincipes heeft kunnen lezen, vinden wij het belangrijk dat kinderen o.a. vreedzaam en constructief met verschillen leren omgaan (kinderen leren elkaar te helpen o.a. door een mentorsysteem). Door kinderen van verschillende leeftijden in een groep te plaatsen, creëren wij hier als school de mogelijkheid voor. Een groep noemen wij een stamgroep. Alle qua opbouw vergelijkbare stamgroepen vormen een bouw. Onze school kent vier bouwen:

 1. Kleuterbouw (8 stamgroepen, bestaande uit kinderen van groep 1 en 2) 
 2. Onderbouw       (6 stamgroepen, bestaande uit kinderen van groep 3 en 4) 
 3. Middenbouw    (6 stamgroepen, bestaande uit kinderen van groep 5 en 6) 4.          
 4. Bovenbouw       (6 stamgroepen, bestaande uit kinderen van groep 7 en 8)  

Bij het indelen van stamgroepen houden wij zo veel mogelijk rekening met de volgende criteria:

 • evenwichtige verdeling van leeftijden
 • evenwichtige verdeling van jongens en meisjes
 • evenwichtige verdeling van kinderen die meer zorg nodig hebben
 • vriendschappen tussen kinderen geen broertjes en/of zusjes bij elkaar in de groep
 • alle kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde locatie

Capaciteit van de school

In overleg met de MR en het team hebben wij bepaald dat de maximale grootte van een groep 30 kinderen betreft. Als er aanmeldingen binnenkomen voor een bouw waarin alle groepen 30 kinderen tellen kunnen wij deze aanmeldingen helaas niet in behandeling nemen. Naast het getalscriterium kan het ook voorkomen dat een klas weliswaar minder dan 30 leerlingen telt, maar waarin leerlingen zitten die een meer dan gemiddelde begeleidingsbehoefte hebben. Ook dit kan een reden zijn om geen nieuwe leerlingen meer toe te laten in de betreffende groep(en).

De overgang naar andere groepen of bouwen

De overgang naar een volgende groep of bouw is in principe leeftijdsgebonden: de inrichting van de bouw en de activiteiten zijn gericht op kinderen die zich in een bepaalde ontwikkelingsfase bevinden. Overgang vindt in principe plaats na de zomervakantie. Bij de organisatie van ons onderwijs gaan wij tevens uit van de opdracht in de Wet op het Basisonderwijs: het zorgdragen voor een ononderbroken ontwikkelingsproces van de leerlingen. Binnen de stamgroepen is er een gevarieerd onderwijsaanbod dat de kinderen veel ontwikkelingsmogelijkheden biedt.  

Het kan voorkomen dat een kind op sociaal, emotioneel of cognitief gebied nog niet toe is aan de volgende bouw. In dat geval kan een kind in aanmerking komen voor een extra jaar in dezelfde bouw. Ditzelfde geldt voor bouwversnelling. Als een kind sociaal, emotioneel en cognitief toe is aan een volgende bouw, kan het kind in deze volgende bouw geplaatst worden. In beide gevallen vindt uitgebreide communicatie plaats tussen ouders, intern begeleider en leerkracht, eventueel ondersteund door interne en/of eventueel externe deskundigen.

Team

Op onze site bieden wij een overzicht van alle personeelsleden met foto’s en functies.

Scholing

Om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden en om onderwijs te kunnen geven dat aan de eisen van deze tijd voldoet, zijn er ieder schooljaar studie- en scholingsbijeenkomsten voor alle medewerkers. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door het managementteam, eventueel in samenwerking met een specialist. Ook kan het zijn dat experts van buitenaf worden uitgenodigd. 

Als school vinden we het belangrijk dat collega's zich ontwikkelen en dat deze kennis en kunde wordt ingezet voor alle leerlingen.Ieder jaar wordt er een scholingsplan opgesteld voor de nascholing van de leerkrachten en de directie. Ook houden wij ieder jaar een team tweedaagse waarin we met het voltallige team aan de slag gaan met een aantal grote inhoudelijke thema’s.  We hebben opgeleid en leiden op tot:

 • specialist hoogbegaafdheid
 • gedragsspecialist
 • rekenspecialist
 • specialist wetenschap en technologie

Naast de groepstaken hebben wij ook een aantal leerkrachten voor andere taken / functies ingezet:        

 • 4 bouwcoördinatoren zijn 1 dag per week ambulant (zij geven dan geen les)
 • 2 intern begeleiders (totaal 6 dagen per week) 
 • 2 consulenten zorgniveau 3 (totaal 4 dagen per week) ·         
 • de opleidingsleerkrachten (coaches) zijn beiden 1 dag per week ambulant en worden ingezet voor het begeleiden van nieuwe en huidige leerkrachten en stagiaires. 
 • 2 vakleerkrachten gymnastiek (totaal 5 dagen per week)
 • 1 vakleerkracht beeldende vorming (3 dagen per week) 
 • 2 leerkrachten t.b.v. de ondersteuning van de groepsleerkrachten (mede in het kader van de werkdrukverlichting). 
 • In dit kader hebben we ook een onderwijsassistent in dienst. 
 • 2 leerkrachten die 2,5 dag per week uitvoering geven aan lessen voor hoogbegaafde kinderen (voor groep 1 t/m 8) en die het schoolbeleid op dit vlak verder ontwikkelen.

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

Onze school is een opleidingsschool. Dit houdt in dat wij openstaan voor het bieden van opleidingsmogelijkheden aan diverse soorten stagiaires. Zo werken wij met de zgn. ALPO-studenten (dit zijn academische studenten), met LIO-ers (Leerkrachten In Opleiding) en ‘gewone’ studenten van de PABO. Wij hebben een opleidingsleerkracht en een stagecoördinator die ons stagebeleid vormgeven: Maaike Hoogland en Hannah Petrie. Ook hebben wij regelmatig stagiaires van de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding) die stage lopen bij onze vakleerkrachten gymnastiek.  

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleuterbouw

In de kleuterbouw staan spelen en ontdekken centraal. Eerst doet een kind dat misschien nog alleen, maar meestal ook al snel met anderen. In de stamgroep doen de kinderen allerlei ervaringen op: andere kinderen ontmoeten, aftasten, leren geven en nemen, delen, omgaan met eigen gevoelens en die van anderen, leren omgaan met weerstanden etc. Activiteiten zijn onder meer bouwen, knutselen, spelen met zand of water en buiten spelen. Voor beeldende vorming, drama, muziek, voorbereidend rekenen en taal worden basislijsten gehanteerd. Het streven is de kinderen hun blikveld te laten verruimen, met behulp van een uitdagende omgeving met wisselende speelplekken, met vrije en geleide spelmomenten met projecten. In het onderwijs gaan we zoveel mogelijk van de belangstelling van de kinderen. Immers: als je iets leuk vindt, wil je er vanzelf meer over weten en dat is de beste basis om te leren. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het ritmisch weekplan Bij het samenstellen van een dag- en weekprogramma hanteren wij het zgn. ritmisch weekplan. Kinderen hebben momenten van aandacht en concentratie nodig, die afgewisseld worden met momenten van ontspanning. Werken met het ritmisch weekplan betekent dat er tijdens de week een afwisseling plaatsvindt van de 4 Jenaplan-kernactiviteiten: (kring)gesprek, spel, werk en viering. Er is een vast ritmisch weekplan voor elke groep dat is afgestemd op afspraken, schooltijden, beschikbaarheid van ruimtes en dergelijke. De leerkrachten beoordelen hoe lang bepaalde activiteiten precies moeten duren: optimale kwaliteit van de lessituatie is hierbij bepalend.

Het (kring)gesprek    (als voorbereiding op communicatie in de volwassen wereld)

Het gesprek is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Het is een middel om kinderen ervaringen te laten uitwisselen, om ze te leren naar elkaar te luisteren en elkaar vragen te stellen, om ze te leren mee te praten in een groep. Communicatie is in de hedendaagse maatschappij een zeer belangrijke vaardigheid/ competentie: je mening vormen, je mening verdedigen, je mening bijstellen, je mening durven te uiten, jezelf kunnen presenteren enz. zijn onmisbare kwaliteiten. Typisch voor het Jenaplanonderwijs zijn de verschillende soorten kringen die voorkomen:   

 • de vrije vertelkring (de kinderen bepalen zelf waar ze over praten);
 • de ik-kring (het kind vertelt iets over zichzelf);
 • de ‘goedemorgen-kring’ (groep 1/2, maandag starten we samen met de ouders); 
 • de kring met ouders (groep 1/2);
 • de leeskring (waarin boeken centraal staan);
 • de nieuwskring (kinderen presenteren hun selectie van het nieuws van die week);
 • de stellingenkring (kinderen leren discussiëren en hun mening bepalen aan de hand van stellingen);
 • de spreekbeurt (kinderen vertellen over een van tevoren gekozen onderwerp);
 • de groepskring (kinderen praten over het reilen en zeilen binnen de stamgroep);
 • de filosofiekring (aan de hand van mede door kinderen ingebrachte onderwerpen).  

Spel     (als voorbereiding op o.a. talentontplooiing en vrijetijdsinvulling in de volwassen maatschappij)

Ook het spel is niet weg te denken uit ons Jenaplanonderwijs. Voor ieder kind is spelen een manier om te leren, om fantasie te uiten, om zijn sociale vermogens te ontwikkelen en om met zijn groepsgenoten plezier te beleven. Voor stamgroepleiders biedt het een ideale mogelijkheid om de kinderen individueel of in groepjes te observeren. In de hogere groepen is er minder tijd beschikbaar voor het spel dan in de kleuter- en onderbouw. Toch komt ook in de midden- en bovenbouw het spel regelmatig terug, in de vorm van drama en andere muzische vakken. Onder spel vallen ook gebieden als creatieve vorming en gymnastiek. Wij hechten veel belang aan het feit dat kinderen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Kwalitatief goed vakonderwijs hebben wij dan ook hoog in het vaandel. Daarom werken wij met vakleerkrachten voor beeldende vorming en gymnastiek.  

Werk   (als voorbereiding op het werken in de volwassen maatschappij)

Bij het werk vinden we vijf aspecten belangrijk: plezier, zelfstandigheid, leren, motivatie/betrokkenheid en samenwerking. Het werk vindt voor een groot deel plaats in de werkperiodes. Dit zijn dagelijks terugkerende periodes waarin de kinderen aan de hand van een dag of weektaak aan het werk zijn. Op een werkkaart staat   welke opdrachten een kind in die periode moet doen. Door deze aanpak leren de kinderen hun werk goed in te delen, keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen. Het samenwerken en elkaar helpen is belangrijk. De leerkracht ziet erop toe dat de kinderen echt werken en geeft waar nodig individuele hulp of instructies aan (kleine) groepjes kinderen. De kinderen moeten binnen de afgesproken tijd alle onderdelen van hun werkkaart gedaan hebben. De hoeveelheid werk wordt aan de mogelijkheden van het kind aangepast.  

Viering              (als voorbereiding op de gemeenschapszin, in klein of groot verband)

Bij de viering ligt het accent op plezier, gemeenschappelijkheid en betrokkenheid. Een school is een leef-/werkgemeenschap en het is zeer zinvol om regelmatig gezamenlijk activiteiten te doen en te beleven. Dit zijn meestal vrolijke of feestelijke zaken, maar kunnen ook naar aanleiding van ernstige zaken worden gehouden. Daarnaast krijgen kinderen de kans om in een veilige omgeving en voor een groot publiek iets van zichzelf aan anderen te laten zien (het ontplooien van talenten, het durven presenteren etc.) Een viering kan binnen de stamgroep plaatsvinden, met verschillende stamgroepen uit dezelfde bouw of met verschillende bouwen samen. Voorbeelden zijn het sinterklaas- en kerstfeest, jaarafsluitingen en vieringen van de verjaardag.   Naast de bovengenoemde ‘speciale’ vieringen kennen wij de zgn. weekopeningen en weeksluitingen. Wij hanteren een cyclus van ongeveer twee weken. Op de maandag van de eerste week wordt deze periode geopend met een weekopening. Deze viering wordt door een stamgroep verzorgd. Er wordt een thema gepresenteerd dat de groep heeft voorbereid. Op een aantal vrijdagmiddagen vindt er een weeksluiting plaats waarbij kinderen uit verschillende groepen iets mogen presenteren en waarbij de periode van twee weken wordt afgesloten. Bij een weekopening is de viering toegankelijk voor ouders van de betreffende groep die de weekopening verzorgt. 

De leerstof per vak

Lezen

Het leesonderwijs bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Taalaanbod voor alle kleuters in de kleuterbouw 
 • Het voorbereidend lezen (in de kleuterbouw bij kinderen die aangeven dat ze daar aan toe zijn)
 • Het aanvankelijk lezen (start groep 3) met de methode ‘Veilig Leren Lezen’ 
 • Het voortgezet technisch lezen (groep 3 t/m 8) met de methode ’Estafette’
 • Het strategisch lezen (begrijpend en studerend lezen, groep 5 t/m 8) met behulp van de methoden ‘Faqta’, ‘Nieuwsbegrip’ en de leescarrousel.    

In de kleuterbouw worden voorbereidende leesactiviteiten aangeboden. Deze zijn gekoppeld aan de dagelijkse praktijk en op de belevingswereld van kleuters. Voor het aanvankelijk lezen in groep 3 wordt de methode ‘Veilig Leren Lezen’ gebruikt. Het plezier in lezen is belangrijk voor de leesontwikkeling. In elke onderbouw is een lees-, luisterhoek ingericht met aantrekkelijke boeken. Tijdens de leeskring presenteren kinderen populaire boeken aan elkaar. Daarnaast wordt elk jaar tijdens de Kinderboekenweek aandacht besteed aan mooie kinderboeken. Vanaf januari lezen de kinderen in groep 3 iedere dag waarbij afwisselende werkvormen worden gebruikt (niveaulezen, duo-lezen, eigen boek lezen). Ook werken wij met tutorlezen: de kinderen van de bovenbouw lezen dan samen met kinderen van de onderbouw.                                                                                                                         

Onderzoek wijst uit dat de kinderen, na het behalen van het eindniveau minder lezen waardoor het niveau weer gaat zakken. Dit heeft nadelige consequenties voor de ontwikkeling, ook van andere vakgebieden. Daarom blijven wij tot en met groep 7 kinderen leesinstructies geven. We gebruiken daarvoor de methode ‘Estafette’. De zwakke lezers van groep 8 blijven meedoen met ‘Estafette’; de andere kinderen van groep 8 en ook de sterke lezers van groep 5, 6 en 7 lezen in een leescarrousel. Hierbij komen verschillende soorten lezen en boeken aan de orde.    

Grammatica en spelling

We zijn gestart met spellingsmethode ’Staal’. ‘Staal’ is een methode die spelling en grammatica combineert. Deze methode werkt met de preventieve spellingaanpak van José Schraven. Door een vast ritme, voordoen, herhaling en dictees worden de spellingsresultaten geoptimaliseerd. Aan de hand van thema’s doen de kinderen in de eerste 2 weken kennis op. In week 3 verwerken ze deze kennis in hun eigen publicatie of presentatie. In ’Staal’ wordt met bronnen, teksten en foto’s gewerkt die kinderen ook buiten de klas kunnen tegenkomen, waardoor het taalonderwijs functioneel en realistisch wordt.  

Schrijven

In de kleuterbouw wordt de motoriek tijdens verschillende activiteiten geoefend; een belangrijke voorbereiding voor het leren schrijven. Verder wordt er aandacht besteed aan het doel van schrijven (een recept in de ziekenhuishoek, zelf een boek maken enz.). In de kleuterbouw vinden tevens voorbereidende schrijfoefeningen plaats, ondersteund door methode ‘Schrijfdans’ en ‘Krullenbol’. Direct na de zomervakantie wordt in groep 3 begonnen met het methodisch schrijven door middel van schrijfmethode ‘Pennenstreken’. De kinderen van groep 3 schrijven met een driekantig potlood om de pengreep te oefenen. Vanaf groep 4 wordt met een gewoon potlood geschreven. In groep 6 wordt tot de kerstvakantie met potlood geschreven, daarna mag een kind kiezen of het met pen of potlood schrijft. In de bovenbouw ontwikkelen de kinderen hun eigen handschrift.  

Rekenen

In de kleuterbouw worden voorbereidende rekenactiviteiten aangeboden. Deze zijn gekoppeld aan de dagelijkse praktijk en sluiten aan op de belevingswereld van kleuters. Vanaf de onderbouw wordt gestart met de nieuwste versie van de methode ‘Rekenrijk’. Kinderen in de onder-, midden- en bovenbouw kunnen, naast het werken met de methode, tijdens de werkpe­riodes werken met ondersteunende rekenmaterialen. In de groepen 3/4 wordt gebruik gemaakt van de software van ‘Rekentuin’ als extra oefenmateriaal. In de groepen 5 t/m 8 wordt ‘Snappet’ (een digitaal adaptief oefensysteem) gebruikt om rekenvaardigheden intensief en op een moderne manier te oefenen. Ieder kind in de midden- en bovenbouw heeft daartoe een eigen Chromebook. Binnen dit systeem wordt de didactiek van ‘’Rekenrijk’ gevolgd.  

Wereldoriëntatie

Sinds het afgelopen schooljaar is ‘Faqta’ onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie. Binnen deze methode wordt geïntegreerd gewerkt aan geschiedenis, techniek, aardrijkskunde, topografie, biologie, wetenschap en programmeren. Aan de hand van verschillende thema’s wordt basiskennis gelegd, ontwikkelen kinderen vaardigheden en leren zij onderzoekend en ontwerpend leren. Met het interactieve online leerplatform worden kinderen uitgedaagd om zelf te ontdekken. Proefjes, creatieve opdrachten en kritische klassengesprekken laten leerlingen ervaren door te dóen. Binnen de methode bestaan er ook verschillende manieren om te verdiepen en te verrijken.  

Kunstzinnige vorming

Wij hechten veel waarde aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen. In de kleuterbouw worden onderdelen van thema’s veelal op een creatieve manier verwerkt. Door gebruik te maken van diverse materialen wordt kennis gemaakt met de verwerkingswijzen en de mogelijkheden van het materiaal. Opdat er sprake is van een doorlopende lijn in de diverse bouwen, wordt een deel van de lessen door een vakleerkracht gegeven. Deze vakleerkracht beeldende vorming richt zich op de groepen 3 t/m 8. Naast de lessen van de vakleerkracht bieden de leerkrachten ook diverse activiteiten aan. In ons lesaanbod zijn ook alle kunstzinnige vakken (muziek, drama, dans, beeldende vorming) opgenomen en komen daarom ook structureel aan bod. Daarnaast wordt ruim aandacht gegeven aan drama. Dit is terug te zien tijdens vieringen (toneel en dans), eindfeesten en de musicalproductie van groep 8.  

Bewegingsonderwijs

Op onze school is er veel aandacht voor sport en beweging. In de kleuter­bouw werkt de leerkracht tijdens de bewegingslessen met groot materiaal (zoals klimrek, kasten, duikelstang), klein materiaal (zoals ballen en pitten­zakken), zang- en dansspelen, tikspelen en bewegen op muziek. We maken hierbij onder meer gebruik van de methode ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’. Vanaf de onderbouw krijgen de kinderen iedere week twee lessen van een vakleerkracht. Deze lessen worden op elkaar afgestemd uitgaande van de methode ‘Van Gelder’. Daarnaast organise­ren we elk jaar een sportdag en buitenschoolse evenementen. Wij doen met (bijna) alle Utrechtse schoolsporttoernooien mee en organiseren daarnaast onze eigen toernooien samen met andere scholen.  

Engels

Vanaf groep 5 bieden wij wekelijks aparte Engelse les. Wij gebruiken hiervoor de methode ’Stepping Up’.  

ICT (Informatie- en Communicatie Technologie)

Het ICT-onderwijs op onze school wordt als volgt ingezet: In iedere groep staat of hangt een touchscreen. In elke kleutergroep zijn er 2 iPads beschikbaar waarop specifieke kleuterapps staan. Deze worden ingezet tijdens het spelen/werken ter verwerking. In alle onderbouwgroepen is er 1 iPad per 2 kinderen beschikbaar. Met deze iPad wordt ‘Rekentuin’, ‘Taalzee’ en ‘BLOON’ gedaan. Dit zijn programma’s voor inoefening van spelling, taal en rekenen. Alle kinderen van de midden- en bovenbouw werken met een eigen Chromebook aan ‘Snappet’, een adaptief en digitaal aanbod voor verwerking en inoefening van rekenonderdelen en spelling. Ook andere toepassingen worden ingezet (zoals digitale toetsen, begrijpend lezen, gebruik van informatie op het internet, Officetoepassingen etc.). Kinderen met dyslexie kunnen op een laptop werken met ‘Alinea’ (een speciaal programma voor dyslectische kinderen). In de bovenbouw (groep 7/8) krijgen de kinderen les in mediawijsheid (het verantwoord omgaan met ICT). Wij onderschrijven het belang van het geven van programmeerlessen aan kinderen. Alle kinderen in de groepen 5 t/m 8 krijgen daarom eens per 2 weken programmeerles van een speciale vakdocent. We bieden ook ICT-vaardigheidslessen aan de kinderen. Sinds vorig schooljaar bieden wij kinderen ook de mogelijkheid om tijdens de overblijf een online typecursus te volgen tegen een geringe vergoeding. Kinderen kunnen hiermee hun typediploma halen. Bestuursbreed werken wij met Office 365. Binnen onze school hebben alle kinderen een eigen Google-account waarmee ze overal kunnen inloggen. Daar waar mogelijk zullen we gebruik maken van de digitale mogelijkheden. Algemeen gesproken zullen we bijna alle toepassingen via de Cloud laten verlopen (dus met webbased programma‘s)

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website.  

Het ondersteuningsteam

Binnen onze organisatie werken wij met een ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit twee intern begeleiders en de directie. Binnen dit team worden signalen en ontwikkelingen t.a.v. de zorg op onze school besproken, de zorg voor alle kinderen geborgd en worden er (beleids)lijnen voorbereid en besproken met het management. De intern begeleiders hebben vooral een coördinerende en begeleidende taak. Zij signaleren en analyseren de leerresultaten en de ontwikkeling van de kinderen. Zij begeleiden en coachen leerkrachten en ouders daar waar nodig. Zij voeren gesprekken met ouders en met externe instanties en zij coördineren de totale zorg binnen de school.  

De intern begeleiders hebben ook regelmatig overleg met de twee consulenten zorgniveau 3. Zij bieden hulp aan kinderen die naast de extra ondersteuning in de groep nog iets extra’s nodig hebben. De consulenten zorgniveau 3 zijn specialisten die ook teamleden ondersteunen en inspireren bij vakinhoudelijk ontwikkelingen.  

Vanuit het zorgteam wordt in overleg met de leerkrachten gekeken waar verbeterpunten liggen en hoe die gerealiseerd gaan worden. Het handelingsgericht werken is hierbij uitgangspunt. Leerkrachten worden dus ten aanzien van de leerlingzorg bijgestaan door het ondersteuningsteam. Regelmatig vinden er besprekingen plaats tussen de intern begeleiders en de (individuele) leerkrachten.  

In het ondersteuningsteam wordt ook de koppeling gemaakt tussen ondersteuning en inhoud: als blijkt dat er sprake zou zijn van structurele uitval op een bepaald leergebied, moet dit consequenties hebben voor de inhoud (bijstelling, aanpassing). Tevens wordt er in samenspraak met het team gekeken welke scholingsbehoeften er zijn voor dat schooljaar. Deze zijn gerelateerd aan de basisondersteuning.  

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen

Alle gegevens van de kinderen vanaf groep 1 t/m groep 8 worden geregistreerd in Parnassys (een digitaal registratie- en administratiesysteem). Ook alle bijzonderheden van kinderen en alle oudergesprekken worden in dit systeem vastgelegd. Kleuterbouw De ontwikkeling van de kleuters wordt gevolgd met behulp van het leerlingvolgsysteem ‘Kijk!’ Daarnaast nemen wij het Leesprotocol af bij groep 2 kinderen.  

In de kleuterbouw wordt genoteerd hoe de ontwikkeling verloopt van:

 • de motoriek;
 • de waarneming;
 • het geheugen;
 • het taalgebruik en taalbegrip;
 • de taal/denkontwikkeling; 
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • de tekenontwikkeling
 • beginnende gecijferdheid en geletterdheid
 • ruimtelijke oriëntatie
 • tijdsoriëntatie
 • taakgerichtheid en zelfstandigheid

2x per jaar is er een groepsbespreking tussen de intern begeleider en de leerkracht. Indien nodig zijn er vervolgafspraken voor een individuele kindbespreking.  

Onderbouw - Middenbouw - Bovenbouw

Naast methodegebonden toetsen gebruiken we methode-onafhankelijke toetsen in elke jaargroep: het CITO- Leerlingvolgsysteem. Deze toetsen meten het niveau van de kinderen in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Door middel van deze toetsen meten we individuele resultaten van kinderen. We vergelijken deze resultaten ook op bouw- en schoolniveau middels trendanalyses. Daarmee volgen we dus zowel de individuele kinderen als de schoolontwikkeling. Het betreft hier de volgende vakgebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. De resultaten van de CITO-M(idden) en CITO-E(ind) ronde, respectievelijk in januari en in juni, worden besproken in het zorgteam en vervolgens in het managementteam. Trends worden daarmee gesignaleerd, besproken en er wordt naar gehandeld.   

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken is het cyclisch volgen van kinderen en het werken met kinderen om onderwijsbehoeften, stimulerende en belemmerende factoren voor dat kind te achterhalen. Dus het begeleiden vanuit kansen, niet vanuit belemmeringen. Bij het handelingsgericht werken hoort een aantal vaste onderdelen:

Kwaliteitskaarten

Wij werken met kwaliteitskaarten vanaf groep 2. In een kwaliteitskaart staat (per vak) beschreven wat de doelen zijn voor het komende half jaar en hoe die doelen bereikt gaan worden. Daarnaast staan de kinderen in het groepsplan ingedeeld in een aanpak. De aanpak 1-leerlingen hebben een intensieve begeleiding nodig van de leerkracht, de aanpak 2-leerlingen vormen de basisgroep en de aanpak 3-leerlingen is de groep die leerkrachtonafhankelijk (korte instructie) kan werken. Per vak kan de leerling dus in een andere aanpak zitten. Na een half jaar worden de groepsplannen geëvalueerd en besproken met de intern begeleider. Tussentijds kunnen kinderen in een andere aanpak geplaatst worden.  

Groepsoverzicht

De leerkracht actualiseert ieder half jaar het groepsoverzicht. Van alle kinderen staat daarin beschreven wat de actuele resultaten zijn, wat belemmerende en stimulerende factoren zijn voor dat kind (wat heeft dit kind nodig om goed te komen tot leren) en in welke aanpak de leerling zit binnen de verschillende vakgebieden. Het groepsoverzicht geeft een totaalbeeld van de groep en van individuele kinderen. Het groepsoverzicht vormt de basis voor de groepsbespreking met de intern begeleider en voor de overdracht naar de nieuwe leerkracht van het kind.

Groepsbespreking

Bij de start van het jaar houden de intern begeleiders groepsbezoeken om de groepen in de nieuwe samenstelling te zien. Tweemaal per jaar, in september en maart, heeft de intern begeleider een groepsbespreking met de leerkrachten van alle groepen. Daarin worden bovenstaande plannen en overzichten besproken en daarmee worden de groep en het individuele kind goed gevolgd. In januari en juni is er ruimte voor individuele leerlingbesprekingen tussen leerkracht en intern begeleider n.a.v. de CITO-M of CITO-E ronde. Het ondersteuningsteam geeft daarnaast adviezen of organiseert interne of externe hulp omtrent individuele kinderen met pedagogische of didactische behoeften samen met de betreffende leerkracht en ouder(s). Indien noodzakelijk wordt bijvoorbeeld aangeraden externe hulp te zoeken bij een externe Remedial Teacher (RT’er). Een remedial teacher geeft een kind individuele begeleiding op de hulpvraag. Een remedial teacher wordt betaald door de ouders. Wij werken graag samen met ‘vaste’ externe RT’ers. Maar uiteraard staat het u als ouder vrij om zelf een externe RT’er te kiezen. In overleg met de school wordt dan bekeken of deze hulp onder schooltijd, dan wel na schooltijd zal worden geboden.    

Onze ontwikkeldoelen     

Onze ambities ten aanzien van de ondersteuningsmogelijkheden zijn:Alle leerlingen binnen onze school in de basisondersteuning te laten ontwikkelen?. Wij werken binnen onze stamgroepen in 3 aanpakken: leerkrachtafhankelijk, leerkrachtgevoelig, leerkrachtonafhankelijk, respectievelijk aanpak I,II,III. ?Voor leerlingen van aanpak I die meer onderwijstijd nodig hebben, willen wij de leertijd uitbreiden. Dit willen wij in kleine groepjes doen buiten de stamgroep onder leiding van een leerkracht dan wel onderwijsassistent. ?Voor leerlingen van aanpak III, de meer en hoogbegaafde leerlingen die vragen om verdieping en compacten van de leerstof, willen wij onze onderwijsprogramma's en leerlijnen meer afstemmen op deze doelgroep.?? ????  

Protocollen

Wij werken met diverse protocollen:

 • het lees- en dyslexieprotocol 
 • het reken- en dyscalculieprotocol
 • het topsportprotocol 
 • het pestprotocol
 • het protocol doubleren, verlengen en versnellen
 • het protocol medisch handelen
 • het protocol verzuim van kinderen
 • de zorgroute
 • meldcode

Een aantal van deze protocollen staat op onze website: www.jenaplanwittevrouwen.nl. Andere protocollen zijn op te vragen bij de intern begeleiders.  

Aanbod meer- en hoogbegaafde leerlingen

Voor kinderen die in aanmerking komen voor een speciaal lesaanbod op grond van geconstateerde vormen van begaafdheid hebben wij een digitaal aanbod waarmee deze kinderen extra worden uitgedaagd. Via het lesaanbod proberen wij adaptief te werken (dit maakt ‘Snappet’, ons digitale aanbod voor rekenen en taal mogelijk). Ook is er via plusopdrachten en andere vormen van differentiatie onderwijs op maat mogelijk. Tot slot bieden wij aan kinderen die daar in aanmerking voor komen (hoog IQ, zeer goede resultaten, de juiste motivatie en een hulpvraag) deelname aan de Flexklas voor 1 dagdeel in de week. In deze klas wordt een ander aanbod van leerstof gegeven. Het accent ligt vooral op het ‘leren leren’. Deze Flexklas is er vanaf groep 1 t/m 8 en wordt gegeven door twee specialisten hoogbegaafdheid.  

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) zet expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg) om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een Advies & Ondersteuning traject (kortdurende en preventieve ondersteuning) of een arrangement voor interne of externe ondersteuning.  Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO.

Voor meer informatie over het SWV en haar werkwijze verwijzen we naar de website www.swvutrechtpo.nl. 

Churchilllaan 11,

3527 GV Utrecht 

030 303 6420 (info)  

info@swvutrecht.nl 

Verwijzing naar externe instanties

Wanneer interne hulp binnen de school niet voldoende resultaat oplevert, kan een kind worden doorverwezen naar bijvoorbeeld één van de volgende externe instanties voor onderzoek en/of begeleiding. De verwijzing gaat altijd via de intern begeleiders.

Externe instanties zijn o.a.:

 • Zien In De Klas
 • Het Buurtteam, vooral voor opvoed- en gezinsvragen: Samantha de Wit Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen: Buurtteam Noordoost, 06-33721956 / 030-7400508 s.dewit@buurtteamsutrecht.nl
 • De schoolarts, bij medische of sociaal-emotionele problemen. Verdere ketenpartners kunt u opvragen bij de intern begeleiders.  

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol Medische Handelingen op Scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt. Meer informatie kunt u ook vinden via de website van het Samenwerkingsverband: www.swvutrechtpo.nl Perudreef 90, 3563  VE Utrecht, 030-3036410, info@swvutrecht.nl  

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We gaan de komende twee jaar aan de slag met de executieve functies. Er komt scholing voor het team zodat iedereen nog beter in staat is om kinderen die op dit gebied belemmeringen ervaren, te begeleiden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Scholen zijn wettelijk verplicht om buitenschoolse opvang voor kinderen te laten organiseren. De Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om op wijkniveau samen te werken met instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport. Verschillende organisaties verzorgen naschoolse opvang. Wij werken o.a. samen met Ludens, Partou en Cursus-BSO. Ouders zijn uiteraard vrij in hun keuze voor een organisatie.    Wij maken als school afspraken met deze organisaties.

De school in de wijk

Jenaplanschool Wittevrouwen is de enige school in de wijk en heeft daardoor een spilfunctie in de wijk. In de avonduren worden er ruimtes gebruikt voor verschillende wijkactiviteiten (toneel, yoga, muziek etc.). De school ondersteunt het wijkfeestcomité met materiaal en met publiciteit rondom het jaarlijkse wijkfeest.       

Samenwerking met anderen buiten de wijk

Wij werken samen met de volgende instellingen:

 • Zien In De Klas: met dit bureau hebben wij een contract voor inhoudelijke en orthopedagogische ondersteuning voor de school.
 • Het Buurtteam: zij ondersteunt bij opvoed- en gezinsvragen
 • De GGD: zij zorgt voor screening van de kinderen.
 • Instanties die zorgen voor informatie en preventie van drugs- en alcoholgebruik en vuurwerk bij de hoogste groepen.
 • Culturele instellingen: met hen geven we een schoolproject vorm.    

Terug naar boven