Openbare Basisschool de Cirkel

Prinses Margrietstraat 124 3554 GJ Utrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cirkel

Het team

Toelichting van de school

Naast groepsleerkrachten kent de school ook personeel met speciale taken/functies:

 • Intern Begeleider (IB)
 • Specialist gedrag
 • Specialist Taal/lezen
 • Specialist pedagogische wetenschappen
 • Schoolopleider
 • Vakleerkracht gym
 • Admministratief medewerker
 • Conciërge
 • Onderwijsassistenten
 • Directeur

Onze Intern Begeleider (IB) is samen met de directeur verantwoordelijk voor het zorgbeleid en de resultaten binnen de school. De IB begeleidt leerkrachten in planmatig handelen ten aanzien van handelingsplannen, groepsplannen van de basisondersteuning. Ook voert ze gesprekken met leerkrachten, ouders en kinderen wanneer er problemen ontstaan op leer- en sociaal/emotioneel gebied.  

We zijn een school met een grote diversiteit aan culturen en achtergronden. Hoe we onze kinderen opvoeden en begeleiden bij leren is belangrijk om gelijke kansen te creëren. De specialist pedagogische wetenschappen stuurt samen met de IB en de directeur een pilot aan over opvoeden en onderwijs. Wekelijks organiseren we gesprekken met een groep van ongeveer 10 ouders waarin we een stelling over onderwijs en opvoeden met elkaar bespreken.

Obs de Cirkel is momenteel geen opleidingsschool. Daarvoor willen we vanaf 2022 een audit doen. Deze audit wordt voorbereid door de schoolopleider. Daarna kunnen we stagiaires begeleiden van de PABO/ALPO en van de HU Pabo. In schooljaar 2021-2022 kunnen wel stagiaires die de opleiding volgen voor onderwijsassistent geplaatst worden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor vervanging doen we eerst een beroep op de invalpool. Als dat echt niet lukt wordt er een lerarenondersteuner ingezet om de groep te begeleiden onder toezicht van een ambulante leerkracht die geen lesactiviteit heeft. Als dat niet lukt wordt de ambulante leerkracht (incidenteel) ingezet of de groepen worden verdeeld. De kleuters worden verdeeld over de kleutergroepen. De groepen 3 t/m 8 worden verdeeld over de groepen 3 t/m 8. Als er onvoldoende mankracht is om de verdeling van groepen op te vangen, zullen we de ouders vragen om hun kinderen thuis te houden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met drie kleutergroepen. Dit zijn combinatiegroepen van kinderen die in groep 1 en 2 zitten.
Daarnaast zijn er twee groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en een groep 8. Vanuit de verscheidenheid van onze populatie merken we dat onze leerlingen uiteenlopende leerbehoeftes hebben. Obs De Cirkel wil voor élke leerling van toegevoegde waarde zijn. Voor leerlingen die langer nodig hebben om zich nieuwe stof eigen te maken, voor leerlingen die een normale ontwikkeling doormaken, maar ook voor leerlingen die sneller door bepaalde leerstof gaan. Om alle kinderen goed te kunnen begeleiden streven we naar een gemiddelde groepsgrootte van 24 leerlingen. Vanaf schooljaar 2021-2022 nemen we onze intrek in het 'nieuwe' gebouw waarin veertien lokalen zijn gerealiseerd.

Op onze school is vier dagen per week een vakleerkracht bewegingsonderwijs aanwezig. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer in de week gym. De kleuters spelen dagelijks buiten. Daarnaast hebben zij drie keer per week een gymles. Dat kan een klim- en klautercircuit zijn maar ook een spelles of een andere bewegingsaciviteit. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op de Cirkel werken we ontwikkelingsgericht in de groepen 1/2 en in de middagen in de groepen 3.

Bij ontwikkelingsgericht werken gaan we uit van de ontwikkeling van het kind. We creëren een uitdagende, inspirerende en rijke leeromgeving waarin ieder kind in de groep zich optimaal kan ontwikkelen. Dat doen we door te werken vanuit thema's. Hierbij spelen de vakken wereld orientatie en burgerschap een belangrijke rol. In de groepen 1/2 worden verschillende hoeken ingericht om spelend te leren. Bij het thematisch werken en het spelen in de hoeken worden taal- en rekenvaardigheden gestimuleerd. Vanuit het spelen sluiten we aan op het ontwikkelingsniveau van het kind. Door te werken met de Vreedzame school geven we vorm aan een veilig pedagogisch klimaat.

Naast het spelen worden de kinderen in groep 1 en 2 in de kringen voorbereid op leren lezen en schrijven. De kinderen leren letters herkennen en schrijven en leren ook hun eigen naam schrijven. We besteden ook veel aandacht aan het leren van nieuwe woorden. Door middel van verschillende activiteiten wordt gewerkt aan zowel de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid als aan de beginnende geletterdheid en taalbeschouwing.

De kinderen leren op speelse wijze omgaan met begrippen als groot/klein, veel/weinig, licht/donker, voor/achter enz. Door middel van deze activiteiten vormen we een basis waarop de rekenvaardigheden zich verder kunnen ontwikkelen.

In de groepen 3 wordt 's middags met spelend leren/hoekenwerk gewerkt. 

Kinderen uit de groepen 1/2 die meer uitdaging nodig hebben, kunnen later in het schooljaar, aansluitend aan hun ontwikkelingsbehoefte 'stage' lopen in groep 3 tijdens het hoekenwerk.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Taal, thematisch werken en gelijke kansen 
Door leerlingen brede, algemene kennis als basis mee te geven zijn zij goed in staat om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, kritische, gelijkwaardige wereldburgers die samenwerken in en aan de toekomst. Dit doen we door thematisch te werken. Bij de kleuters werken we altijd vanuit een thema. Voor de hogere groepen werken we nu aan de vertaling naar de praktijksituatie. Door de vakken vanuit een thema aan te bieden maken we het onderwijs betekenisvol. Door het taalonderwijs te verbinden met de zaakvakken wordt de toepassing van taal effectief en zinvol. Taal is dan ook een belangrijk aspect in ons onderwijs. Taal verrijkt, biedt mogelijkheden en geeft inzicht. Taal biedt mogelijkheden en uitdagingen voor kinderen op elk niveau. 

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 
De ontwikkeling van uw kind wordt door de leerkrachten dagelijks goed in de gaten gehouden. Alle informatie, bijvoorbeeld toetsgegevens, gespreksverslagen, onderzoeksverslagen en begeleiding door deskundigen, die rondom een leerling of groep van belang is wordt opgeslagen in ons digitaal leerlingvolgsysteem: ParnasSys. Vanaf leerjaar 3 worden bij de leerlingen de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem afgenomen. Daarnaast nemen we methodegebonden toetsen af. De leerkrachten bij de kleuters maken gebruik van observaties om behaalde doelen te registreren. Hierdoor is het mogelijk de didactische ontwikkeling van de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan op school-, groeps- en individueel niveau goed in beeld te brengen en te volgen.   

Handelings- en ontwikkelingsgericht werken
Minimaal 3 keer per jaar is er overleg tussen de leerkracht en de IB (intern begeleider). Hierin worden de vorderingen van de groep en indien nodig de leerlingen individueel besproken. De documenten die hiervoor de basis zijn, zijn het groepsoverzicht en het groepsplan (groepen 3 t/m 8). Beide documenten worden minimaal twee keer per jaar vastgelegd. De informatie vanuit leeruniek (overzicht met prestaties op kind-, groeps- en schoolniveau) is de basis voor de groepsplannen. Het groepsoverzicht speelt ook een rol bij de overdracht. Het groepsplan is tevens de basis voor het plannen van de te geven onderwijsactiviteiten. De individuele resultaten van de LVS toetsen kunnen ouders inzien in het ouderportaal van ParnasSys.  

De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de groepsleerkracht
De leerkracht van uw kind is verantwoordelijk voor het verzorgen van het dossier van uw kind. Alle informatie hierin wordt vertrouwelijk behandeld. Alle belangrijke gegevens betreffende uw kind worden volgens schoolafspraken vastgelegd in het digitaal dossier. Als ouder mag u de gegevens inzien als u dat wenst. Aan het eind van het schooljaar vindt er een overdracht plaats aan de toekomstige leerkracht van uw kind.  

Leerlingenzorg
Binnen de leerlingenzorg staan de volgende doelen centraal:  

 • Er wordt gewerkt volgens handelingsgericht werken (afstemming): er worden groepsoverzichten, groepsplannen en groepsoverdrachten gemaakt.  
 • Er is een vastgestelde procedure voor groepsbesprekingen. Hierin worden de groepsoverzichten en eventuele vervolgstappen besproken om nieuwe groepsplannen te maken, kijkend naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  
 • Er is een vastgestelde procedure voor leerlingenbesprekingen. Een afspraak om een specifieke leerling beter te bespreken volgt uit de groepsbespreking of gedurende het jaar indien nodig. In dit gesprek staat de onderwijsbehoefte van de leerling centraal.  
 • De leerkrachten voeren gesprekken met ouders (minimaal twee keer per jaar: in september en in januari/februari), daarnaast is er nog de mogelijkheid voor een gesprek n.a.v. het 2e rapport.  
 • De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg.  
 • Ouders worden op de hoogte gebracht en betrokken bij specifieke zorgtrajecten.  

De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Wij werken handelingsgericht: we kijken naar mogelijkheden en onderwijsbehoeften. We proberen maatwerk te leveren: Wat heeft dít kind, in déze groep, bij déze leerkracht(en) en in deze context (gezin, school, buurt) nodig om naar zijn eigen vermogen te leren en zich goed te voelen? De samenstelling van onze leerlingpopulatie is divers naar culturele en sociaal-economische achtergronden. Daarmee zijn we een mooie afspiegeling van de wijk en de samenleving, en dat willen we graag blijven. Onze school herbergt een ‘wereld aan talenten.’ Op allerlei gebied zijn de verschillen groot tussen de kinderen. We zijn er trots op dat wij al die verschillende kinderen en culturen samenbrengen.

De school streeft ernaar om voor alle leerlingen zoveel mogelijk een passend onderwijsaanbod te realiseren. Indien er problemen zijn met uw kind (leerproblemen, lichamelijke of sociaal-emotionele problemen), is het streven om extra ondersteuning binnen de eigen groep en tijdens de normale schooluren te laten plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld verlengde of extra instructie en extra aanmoediging. Dit wordt gegeven door de leerkracht zelf. Het kan zijn dat de instructiebehoeften van een kind zo afwijkt, dat het kind voor één of meer vakken instructie volgt bij een andere leerkracht/groep. In uitzonderlijke gevallen kan het wenselijk zijn dat een kind een groep herhaalt. Ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Doubleren is niet wenselijk, en wordt alleen gedaan als het kind door een extra leerjaar de streefdoelen van leerjaar 8 wel zal halen. In geval van doubleren wordt in het herhalingsjaar altijd een specifiek handelingsplan gemaakt. Als kinderen niet voldoende mee kunnen komen, en de verwachting dat een extra jaar verhoudingsgewijs onvoldoende leeropbrengsten op zal leveren, wordt voor de leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Daarbij zal de leerling op zijn eigen tempo met aangepaste leerstof (vaak afwijkend van de rest van de groep) aan het werk zijn. De doelen van een OPP zijn bijvoorbeeld dat een leerling aan het einde van zijn/haar schoolloopbaan op een aantal vakken de doelen van leerjaar 6 behaald heeft. Daarbij wordt ernaar gestreefd om bij zoveel mogelijk vakken wel de doelen van leerjaar 8 te halen. In een aantal gevallen, als de begeleidingsbehoefte van de leerling buiten de basisondersteuning valt en er begeleiding van een expert nodig is om de leerling en de school te begeleiden, kan er een arrangement worden aangevraagd. Dit is een uitgebreide procedure die alleen plaats kan vinden als de zorg voor een leerling al goed in beeld is gebracht en de leerkracht handelingsverlegen is.  

Binnen de basisondersteuning van onze school valt: 

 • Extra-, basis en intensief leerstofaanbod. Instructie op 3 niveaus. Instructie bij een andere groep.  
 • Pluswerk, extra uitdaging en verdieping/verbreding van de verwerking van de thema's.  
 • Pré teaching en inzet extra middelen (leesmaatjes) van leerlingen met dyslexie en dyscalculie. (Kinderen met gediagnosticeerde hardnekkige enkelvoudige dyslexie kunnen in aanmerking komen voor vergoede begeleiding door een dyslexie-specialist.)  

Buiten de basisondersteuning valt:  

 • Begeleiding van leerlingen die extreme moeite hebben met toepassen van de executieve vaardigheden.  
 • Begeleiding van leerlingen die extreem internaliserend of externaliserend gedrag vertonen.  
 • Begeleiding van leerlingen waarbij de ondersteuningsbehoefte zo anders is dan het basisaanbod, dat het voor de leerkracht (of in een andere groep) niet mogelijk is om deze leerling naar behoefte te begeleiden.  

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband
Utrecht PO SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het samenwerkingsverband (SWV) een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste  resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO.  

 • www.swvutrechtpo.nl
 • Churchilllaan 11
 • 3527 GV Utrecht
 • 030 303 6420 (info)
 • info@swvutrecht.nl  

Buurtteam
Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen. 

Medisch handelen
Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft.  Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.  Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Cirkel werkt samen met Ludens voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar. Doel van VVE is om taal te stimuleren en kinderen voor te bereiden op groep 1 van de basisschool. De VVE hanteert dezelfde regels als de kleutergroepen. Hierdoor verloopt de overgang van de VVE naar de basisschool soepeler. De organisatie van het Peutercentrum is in handen van Ludens. De VVE is ondergebracht in ons gebouw.

Bij Ludens hechten ze waarde aan een stevige basis waarbinnen kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat er goed naar het kind gekeken en geluisterd wordt om zo te ontdekken wat zij nodig hebben. Ludens beidt activiteiten en materialen aan die bij de ontwikkeling aansluiten en uitdagend zijn en er is veel ruimte voor eigen initiatief: "Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en dat mag en kan bij ons." Zij laten de kinderen zoveel mogelijk zelf proberen en roepen niet te snel: “kom maar, ik doe het wel voor je”. Dit sluit goed aan bij de pedagogische opvatting van obs De Cirkel. Er is daarom een samenwerking tussen de pedagogisch medewerkers van Ludens en obs De Cirkel om een goede doorgaande lijn naar de basisschool te waarborgen.

Terug naar boven