Openbare Basisschool de Cirkel

Prinses Margrietstraat 124 3554 GJ Utrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cirkel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys).  De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.  Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy. 

Tussentijdse resultaten
Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren de Cito toetsen afgenomen. We gebruiken deze gegevens om de kwaliteit van het onderwijs vast te stellen en waar nodig te verbeteren.kind-, groeps- en schoolniveau. Ook geven deze toetsen zicht op de ontwikkeling van een groep en/of individuele leerling.

Hieronder staan de belangrijke peilers voor het meten van onze onderwijskwaliteit:

  • groepen drie en vier: het niveau van technisch lezen moet goed genoeg zijn om succesvol mee te doen aan alle andere onderdelen van het onderwijs;
  • groep 4: de basisvaardigheden in het rekenonderwijs moeten in orde zijn;
  • groep 6: de leerlingen kunnen omgaan met complexere, wiskundige vraagstukken;
  • groep 6: het niveau van begrijpend lezen is voldoende om de zaakvakken goed te begrijpen.

De school gebruikt verschillende middelen om de resultaten en de voortgang van leerlingen in kaart te brengen:

  • Observatieformulieren en signaleringslijsten.
  • Methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen.
  • Toetsen Leerlingvolgsysteem (CITO).
  • IEP eindtoets.
  • Uitstroomcijfers naar het voorgezet onderwijs en speciaal (basis)onderwijs.

Er wordt op verschillende manieren aangesloten bij het niveau van de leerlingen. Dat noemen we differentieren. Er kan worden gedifferentieerd op tempo. Leerlingen krijgen dan meer of minder werk. Er kan ook worden gedifferentieerd op niveau. Leerlingen krijgen dan aangepaste opdrachten aangepast aan het beheersingsniveau van de leerling. Bij het geven van instructie, feedback en ondersteuning staat de leerkracht centraal. In de methoden die wij op school gebruiken staat hoe leerkrachten in de les kunnen differentiëren.

De NRO/NCO heeft onderzoek gedaan naar de leergroei op onze school in Coronatijd. Daarbij vergeleken ze de toetsprestaties op twee verschillende meetmomenten om te zien hoe de leergroei van de leerlingen op De Cirkel zich ontwikkelt. Dit onderzoek is gedaan op het gebied van taal en rekenen (onderdelen: begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde).  De leergroei is berekend over een periode van 1 - 1,5 jaar. De resultaten zijn over het algemeen stabiel. Het gemiddelde van alle vakken geeft een kleine afname aan maar er is geen achterstand ontstaan. Op gebied van rekenen is de grootste achterstand is ontstaan. Dat nemen we mee in het verbeterplan dat we maken vanuit de NOP.

Uit de analyse van de M toetsen in 2021 kunnen we concluderen dat we als school stabiel presteren. Wel zien we de prestaties na groep 4 afnemen. Bij begrijpend lezen wordt er vanaf 2016/2017 matig gescoord maar er is een verbetering zichtbaar. Afgelopen jaar zijn we aan de slag gegaan met teamscholing op gebied van begrijpend lezen. Die scholing wordt in 2021/2022 voortgezet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs
Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’. 

Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Jaarlijks doen we daarvan verslag in de schoolgids. Op onze school is dat de IEP toets. In 2019-2020 hebben de leerlingen door de coronacrisis geen eindtoets gemaakt. In 2018-2019 hebben 24 leerlingen de IEP eindtoets gemaakt. De resultaten van de eindtoets waren volgens verwachtingen (op basis van observaties, methodetoetsen en het leerlingvolgsysteem). De gemiddelde schoolscore is 83,4 en ligt boven het landelijk gemiddelde.

Wij besteden veel aandacht aan het maken van het schooladvies voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. In leerjaar 7 ontvangen de kinderen al een voorlopig advies. Dit advies wordt besproken in een team van leerkrachten/IB/directie. Op deze manier zijn wij er zeker van dat we alle opties zorgvuldig hebben afgewogen. Het definitieve advies wordt gegeven in januari in leerjaar 8. In april/mei wordt de eindtoets gemaakt. De eindtoets is voor de school een bevestiging van het advies en is voor de school en de inspectie een indicatie van de schoolopbrengsten.

Voordat de kinderen de eindtoets maken, hebben de leerkrachten het schooladvies al gegeven. Als de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, zal de school het advies heroverwegen. In deze heroverweging speelt ook de ontwikkeling van de leerling na het adviesgesprek een rol en wordt er gekeken naar aspecten als concentratie, motivatie en zelfwerkzaamheid. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven