Openbare basisschool De Cirkel

Prinses Margrietstraat 124 3554 GJ Utrecht

Schoolfoto van Openbare basisschool De Cirkel

In het kort

Toelichting van de school

De Cirkel in Utrecht is een openbare basisschool in de wijk Zuilen. Onze leerlingen hebben diverse culturele achtergronden. We zien de diversiteit als een bouwsteen bij burgerschap en bij het leren en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Op school gaan we met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid. We vertrouwen en respecteren elkaar.

Goede beheersing van de basisvaardigheden is ons doel. Goede basiskennis enthousiasmeert en motiveert leerlingen om (meer) te leren. We werken vanuit thema's aan taal en rekenen en bieden een breed kennisaanbod. Waar mogelijk leggen we de relatie met kunst, cultuur, media en sport. De sociale ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen zijn belangrijke doelen in ons onderwijs. We werken vanuit de Vreedzame School aan veiligheid en burgerschapsvorming. 

De leerkracht doet ertoe. Een leerkracht die goed is toegerust, met plezier naar zijn werk gaat en voldoende tijd heeft om zijn werk goed te doen, presteert beter. Daarom staat het vakmanschap van de leerkrachten centraal. De scholing en teamontwikkeling is hierop gericht. Daarbij maken we gebruik van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en vanuit daar kijken we kritisch naar de eigen onderwijspraktijk. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Diversiteit
 • Goede basisvaardigheden
 • Thematisch werken
 • Ontwikkelingsgericht
 • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is een mooie afspiegeling van de wijk en de samenleving, en dat willen we graag blijven. We zijn er trots op dat wij al die verschillende kinderen en culturen samenbrengen. We kiezen bewust voor een gemiddelde groepsgrootte van 22-24 leerlingen. 

Een nieuwe start
In 2021-2022 is de school verbouwd en is er een nieuw gedeelte aangebouwd. Na een onrustige periode, een afnemend aantal leerlingen en wisselingen in het team, is er weer stabiliteit en de rust is terug in de school. Middels thematisch onderwijs werken we aan de beheersing van goede basisvaardigheden, brede kennis van de wereld en kwalitatief goed onderwijs. In de toekomst groeien we naar (maximaal) 13 groepen. In paragraaf 2.1 in deze schoolgids leest u hier meer over.

Uitgaande van de teldatum op 01-02-2022 gaan we in schooljaar 2023-2024 werken met ongeveer 220 leerlingen verdeeld over 10 groepen.

 • twee groepen 1/2
 • één groep 3
 • drie groepen 4/5
 • één groep 6
 • één groep 7
 • twee groepen 8

Op onze website kunt u lezen hoe onze visie op onderwijs richting geeft aan de bovenstaande groepsindeling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang tussen de middag wordt door school zelf georganiseerd. Alle kinderen blijven over. De overblijfmedewerkers krijgen een vrijwilligersvergoeding. Ook zorgen wij voor sport- en spelmateriaal tijdens het overblijven. Daarvoor vragen wij een vrijwillige bijdrage in de onkosten. Dit schooljaar zijn die kosten vastgesteld op €90.- euro voor een heel schooljaar. Dit kunt u per jaar of per maand betalen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven