Openbare basisschool De Cirkel

Prinses Margrietstraat 124 3554 GJ Utrecht

Schoolfoto van Openbare basisschool De Cirkel

In het kort

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen. Pas dan komen ze tot leren. Een duidelijke en vooral voor leerlingen herkenbare structuur en een sfeer van vertrouwen zijn daarbij erg belangrijk. Daarom werken we aan één lijn in de school. Wij zijn een school met veel diversiteit. We zullen daarom tijdens het onderwijs op onze school aandacht geven aan de diversiteit van culturen en levensbeschouwingen in onze samenleving. Dit doen we tijdens de Vreedzame school lessen en in onderdelen van ons thematisch onderwijs. Door veel aandacht te geven aan het vergroten van de sociale veiligheid, ontstaat er meer effectieve leertijd. Ons eigen gedrag en voorspelbaar zijn is daarbij belangrijk voor onze leerlingen. 

De leerkracht doet ertoe. Een leerkracht die goed is toegerust, met plezier naar zijn werk gaat en voldoende tijd heeft om zijn werk goed te doen, presteert beter. Daarom vinden we het op de Cirkel belangrijk dat de leerkrachten met plezier naar hun werk gaan en goed les kunnen geven. Daarom staat het vakmanschap van de leerkrachten centraal met als doel om samen te werken in professionele leergemeenschappen. De scholing en teamontwikkeling in de komende jaren is hierop gericht. Daarmee zijn de leerkrachten in staat om vanuit een onderzoekende en lerende houding het onderwijs stapsgewijs te verbeteren. Daarbij zullen we gebruik maken van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en vanuit daar kijken we kritisch naar de eigen onderwijspraktijk. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Diversiteit
 • Goede basisvaardigheden
 • Thematisch werken
 • Ontwikkelingsgericht
 • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is een mooie afspiegeling van de wijk en de samenleving, en dat willen we graag blijven. Onze school herbergt een ‘wereld aan culturen en talenten.’ We zijn er trots op dat wij al die verschillende kinderen en culturen samenbrengen. We kiezen bewust voor een gemiddelde groepsgrootte van 22-24 leerlingen. 

Minder leerlingen
De school heeft tussen 2018 en 2021 een aantal wisselingen gehad van schoolleiding. In deze tijd speelde ook Corona en het thuisonderwijs een grote rol. Dit heeft een wissel getrokken op het team en leidde tot ontevredenheid bij een aantal ouders over de begeleiding van hun kinderen op uiteenlopend gebied. Een aantal leerlingen uit de hogere groepen is daardoor van school gewisseld.

Een nieuwe start
In 2021-2022 is gestart met een nieuwe schoolleider en IB en een aantal nieuwe leerkrachten. Het gebouw is vernieuwd. Het team is weer stabiel en de rust is terug in de school. Middels thematisch onderwijs werken we aan de beheersing van goede basisvaardigheden, brede kennis van de wereld en kwalitatief goed onderwijs. In de toekomst groeien we naar (maximaal) rond de 315 leerlingen. Die verdelen we over maximaal 13 groepen. In paragraaf 2.1 in deze schoolgids leest u hier meer over.

Uitgaande van de teldatum op 01-10-2021 gaan we in schooljaar 2022-2023 werken met ongeveer 240 leerlingen verdeeld over 12 groepen.

 • drie groepen 1/2 (starten met 3 x 16 leerlingen)
 • twee groepen 3 (2 x 18 leerlingen)
 • drie groepen 4/5 (3 x 23 leerlingen)
 • één groep 6 (26 leerlingen)
 • twee groepen 7 (2 x 18 leerlingen)
 • één groep 8 (14 leerlingen)

Op onze website kunt u lezen hoe onze visie op onderwijs richting geeft aan de bovenstaande groepsindeling. 

In schooljaar 2022-2023 hebben wij nog plaats in de volgende leerjaren:

Leerjaar 1  nog plaats (10)
Leerjaar 2  nog plaats (12)
Leerjaar 3  nog plaats (2)
Leerjaar 4  vol
Leerjaar 5  nog plaats (2)
Leerjaar 6  vol
Leerjaar 7  nog plaats (5)
Leerjaar 8  vol

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
241
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang tussen de middag wordt door school zelf georganiseerd. Alle kinderen blijven over. De overblijfmedewerkers krijgen een vrijwilligersvergoeding. Ook zorgen wij voor sport- en spelmateriaal tijdens het overblijven. Daarvoor vragen wij een vrijwillige bijdrage in de onkosten. Dit schooljaar zijn die kosten vastgesteld op €90.- euro voor een heel schooljaar. Dit kunt u per jaar of per maand betalen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven