Openbare basisschool De Cirkel

Prinses Margrietstraat 124 3554 GJ Utrecht

Schoolfoto van Openbare basisschool De Cirkel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn tevreden over de behaalde scores, omdat de onderzoeksresultaten op schoolniveau allemaal voldoende of ruim voldoende zijn. We zien dat de scores van groep 8 iets lager zijn dan die van de groepen 6 en 7. Dit kan komen door wisselingen binnen de groep die vorig jaar hebben plaats gevonden, wat heeft gezorgd voor een wisselende groepsdynamiek. Omdat de scores op welbevinden en veiligheid voldoende zijn, kunnen we de scores van groep 8 alsnog positief interpreteren.

Aan het begin van het schooljaar wordt er met alle leerkrachten aandacht besteed aan groepsvorming. Schoolbreed wordt jaarlijks gestart met het thema ‘Dit ben ik'.  

In het schooljaar 2022-2023 hebben wij een Grondwet (vanuit De Vreedzame School) opgesteld voor de hele school. Met behulp van de kwaliteitskaart gedrag hanteren wij dezelfde regels en afspraken en is er één lijn in de school. Alle leerkrachten spreken leerlingen zowel corrigerend als bemoedigend aan op hun gedrag. Leerlingen weten dit en laten daardoor meer gewenst gedrag zien.  

Om de veiligheid op school te vergroten hebben wij de kwaliteitskaart grensoverschrijdend gedrag opgesteld. Dit geeft leerkrachten houvast om ongewenst gedrag gestructureerd aan te pakken en in te perken. Ook voor de leerlingen is het duidelijk dat er consequenties zijn als zij ongewenst gedrag vertonen. Eveneens hebben wij een kwaliteitskaart pesten, gericht op het voorkomen en handelen rondom pestsituaties.  

Uit de monitor bleek dat leerlingen zich (vooral) onveilig voelen bij de fietsenstalling. Dit hebben wij opgepakt zodat er op de drukke momenten (voor- en na schooltijd) toezicht is bij de fietsenstalling.  

Tevredenheid
7,9

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven