BAVO-School

Middengouw 13 1645 PN Ursem (Gem. Koggenland)

  • Het plein sluit direct aan op de klaslokalen en biedt een veilige omgeving waar volop gespeeld kan worden.
  • Het Bavoteam is een professioneel team en bestaat uit veel verschillende experts. Samen zijn we steeds in ontwikkeling richting de toekomst!
  • Op de Bavoschool werken 4 meesters, 8 juffen en 2 onderwijsassistenten iedere dag intensief en proactief samen met elkaar en de kinderen.
  • Schoolfoto van BAVO-School
  • Iedere groep bezoekt het verpleeg- en verzorgingshuis De Rustenburcht bij ons in Ursem. Een geweldige Win-Win voor bewoners en kinderen.

Het team

Toelichting van de school

De Bavoschool heeft een jong en enthousiast team en bestaat uit 3 meesters en 8 juffen. De leerkrachten werken in onze lerende organisatie continue aan de ontwikkeling van zichzelf en dus ook van onze leerlingen. Naast de leerkrachten bestaat ons team uit een onderwijsassistent, een IB-er. conciërge, administratieve kracht en een schoolleider. Daarnaast bieden we plek voor stagiair(e)s van verschillende onderwijsgerelateerde opleidingen en LIO-ers (leerkrachten in het laatste jaar van de opleiding) die zelfstandig voor de groep kunnen staan.

Binnen het team hebben we verschillende specialisten op gebied van gedrag, beweging, lezen, ICT, cultuur, rekenen, wetenschap en techniek en meerbegaafdheid. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs aan al onze leerlingen.

 Op projectbasis huren we ook externe vakdocenten in voor muziek, wetenschap en techniek en expressie.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft wordt de vervanging vaak ingevuld door een (duo)collega.

Als dit niet mogelijk is vragen we een leerkracht uit de invalpool of doen we een aanvraag voor een leerkracht via de vervangingsmanager van Driessen.

Ook maken we gebruik van Lukida, dit is een bedrijf die contacten heeft met vakspecialisten die een dag(deel) de groep kunnen opvangen. Zij vullen de dag dan creatief in a.d.h.v. een thema, bijvoorbeeld Duurzaamheid, Burgerschap, Expressie, Engels, ....

In het uiterste geval vragen we de ouders hun kind een dag thuis te houden, maar proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Bavoschool werken we voornamelijk met jaargroepen en soms groepsdoorbroken groepen.

Vanuit onderwijsbehoeften van de leerlingen, expertise van leerkrachten, aantallen en organisatiemogelijkheden bestaat de mogelijkheid dat we kiezen voor combinatiegroepen. Tijdens het thematisch werken wordt dit structureel ingezet bij de groepen 1, 2 en 3. Samen spelen en leren en gebruik maken van elkaars werk- en speelruimten maakt het aanbod en de leeromgeving extra rijk voor de jonge kinderen.

We maken bewuste keuzes in de samenwerking van kinderen in de eigen groep, maar ook groepsoverstijgend. Dit wordt met name ingezet voor de vakken rond wereldoriëntatie, expressie, muziek, creatief, ontdekkend en onderzoekend leren binnen thema's en de bevordering van de brede ontwikkeling waar de kinderen vanuit verschillende groepen samen werken en samen leren. De talentateliers zijn daar een mooi voorbeeld van.

De basisvakken worden aangeboden in het eigen leerjaar met de eigen groep. Een enkele leerling volgt het rekenonderwijs in een andere groep, passend bij het niveau.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen in groep 1-2 leren volgens het spelend werken. In thema's wordt er aandacht besteed aan de diverse ontwikkelingen van een kind op het gebied van sociaal emotioneel, motoriek, spel, taal- en rekenontwikkeling.

We volgen de kinderen via en digitaal leerlingvolgsysteem waardoor we sneller en gerichter kunnen inspelen op extra en speciale onderwijsbehoeften van de groep en het individuele kind.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De invulling van de onderwijstijd is een indicatie. Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerlingen of het thema waar we groepsoverstijgend aan werken kan het enigszins verschillen met de praktijk gedurende een bepaalde periode.

De belangrijkste pijlers zijn de Zeven gewoonten en het thematisch werken. Dit versterkt elkaar. Het lezen, m.n. begrijpend lezen wordt in het thema vormgegeven middels het aanbod van rijke leesteksten.

De lunchtijd wordt als onderwijstijd ingevuld.

Een deel van de lunchtijd is het geheel stil en hebben de kinderen aandacht voor het eten en drinken. De overige tijd wordt er voorgelezen, een educatief filmpje gekeken of het buitenspelen tijdens de pauze wordt alvast voorbesproken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Visie op ondersteuning van de school: De Bavoschool volgt de kinderen volgens de visie van het handelingsgericht werken. Kinderen worden cyclisch gevolgd, er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van talenten om aan de onderwijsbehoeften te kunnen voldoen. Hierbij worden de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten ook meegenomen. 

Visie op ondersteuning van het samenwerkingsverband: De missie passend onderwijs van het Samenwerkingsverband de Westfriese Knoop gaat over het aansluiten van het onderwijsaanbod bij de onderwijsbehoeften van alle kinderen! Dat betekent voor de regio West-Friesland dat ieder kind een onderwijsaanbod krijgt dat passend is! Het Samenwerkingsverband de Westfriese Knoop speelt een ondersteunende en faciliterende rol bij het continu optimaliseren van het onderwijs.

- Wij zijn gericht op professionaliseren. - Wij werken samen. - Wij zijn solidair - Wij stellen hierbij het belang van het kind centraal.  

De meeste kinderen kunnen zich probleemloos ontwikkelen in het basisonderwijs. Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte zijn sterker afhankelijk van de kwaliteit van het onderwijs. De mate waarin hun ondersteuningsbehoefte een belemmering vormt, hangt af van de basiskwaliteit en het niveau van de ondersteuning van het onderwijs. De leerkracht speelt dus een grote rol in het aanbieden van een passend onderwijsaanbod.

Passend onderwijs vraagt een continue investering in goede didactische en pedagogische vaardigheden van leerkrachten, hoge verwachtingen en een schoolcultuur waarin resultaten op alle niveaus zichtbaar worden gemaakt (professionaliseren).

Passend onderwijs in West-Friesland staat voor:

  1. Kind ontplooiing! Ieder die werkt met kinderen gaat uit van de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind (en niet van de beperkingen).
  2. Doen wat werkt! Ontwikkelingsmogelijkheden van een kind worden vertaald in haalbare onderwijs-, scholings- en ondersteuningsdoelen met een sterk handelingsgericht karakter.
  3. Samenwerken! Alle partners in deze regio gaan voor resultaatgerichte samenwerking en leggen naar elkaar verantwoording af. Partners zijn kinderen, ouders en professionals in het onderwijs, in de zorg en bij de gemeenten. 

Basisondersteuning

De Bavoschool biedt de basisondersteuning: Het onderwijsaanbod wordt toegepast op 3 niveaus.            

Voor verder informatie: zie schooljaarplan. 

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan. Het doel van deze wetswijziging is om ieder kind onderwijs te bieden dat hem of haar zo goed mogelijk helpt ontwikkelen en zo thuisnabij mogelijk is. Onder passend onderwijs wordt verstaan dat elk kind het onderwijs krijgt, dat zoveel mogelijk passend is bij de hulpvraag van het kind. Dat hoeft echter niet binnen het reguliere onderwijs te zijn. Soms kan een plaats op het SBO of SO geschikter zijn om passend onderwijs te krijgen. Alle scholen voor primair onderwijs in de regio West Friesland, inclusief de scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, zijn verenigd in samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Dit samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij het organiseren en aanbieden van passend en thuisnabij onderwijs. 

Knooppunten

Om zo veel mogelijk kinderen thuisnabij onderwijs te kunnen bieden werken de scholen die bij elkaar in de omgeving staan met elkaar samen in een zogeheten knooppunt. De scholen delen expertise met elkaar en zetten waar mogelijk gezamenlijke professionalisering op. Zij kunnen voor kinderen met dezelfde ondersteuningsvraag samen de ondersteuning organiseren. Het kan ook voorkomen dat een ondersteuningsvraag de mogelijkheden van de huidige school overtreft, maar dat de ondersteuning wel gegeven kan worden op een andere school in de buurt.

De ouders als partner

De ouders van een kind zijn gelijkwaardige partners bij het maken van keuzes in het onderwijsaanbod en de ondersteuning. Zij worden dan ook bij elke stap in het proces betrokken. Dit geldt niet alleen voor de schoolkeuze, maar ook voor de inhoud van de ondersteuning. De ouders zijn immers ervaringsdeskundige. Zij zijn daarom vaste partner in het ondersteuningsteam. Door al vroeg met de ouders samen te werken ontstaat een compleet beeld van de mogelijkheden en behoeftes van het kind. In het belang van hun kind wordt aan ouders gevraagd om alle relevante informatie te delen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om informatie van medisch- of gedragsspecialisten.

Trajectbegeleiders

In het samenwerkingsverband is een ondersteuningsstructuur afgesproken. De stappen van de ondersteuningsstructuur kunt u lezen in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dit is te vinden op de website van de Westfriese Knoop onder het kopje “over ons”. Wanneer de school te maken krijgt met een ondersteuningsvraag van een kind die meer vraagt dan de basisondersteuning, zal de school het ondersteuningsteam inschakelen. De trajectbegeleider kan zo nodig ook betrokken worden. De trajectbegeleiders zijn in dienst van het samenwerkingsverband. Zij ondersteunen school en ouders bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor passende ondersteuning. De trajectbegeleider coördineert ook een eventuele plaatsing naar het speciaal (basis)onderwijs. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We werken in iedere groep op 3 verschillende instructie niveaus om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Voor de kinderen die nog meer uitdaging aankunnen is er een leerkracht, hoogbegaafdheidsspecialist (die ook 2 dagen werkzaam is bij de Hoogbegaafdheidsvoorziening van ons Samenwerkingsverband) die eens per 2 weken middels kleine projecten met deze leerlingen aan de slag gaan die zij verder uit kunnen werken in de klas. Er is vooral aandacht voor het leren leren (inzet executieve functies).

Door het thematisch werken en de inzet van de talentateliers kunnen kinderen eigen leervragen verder onderzoeken en uitwerken en gebruik maken van eigen talenten of juist nieuwe uitdagingen aangaan.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanaf augustus 2014 bieden wij onderwijs aan vanuit een nieuwe moderne huisvesting, een brede school, genaamd 'Batter'. In deze brede school zijn de volgende participanten gehuisvest; Bavoschool (SKOWF), de peuterspeelzaal (SKiK), de kinderopvang (SKiK), de jeugdbibliotheek en de Langereisschool (Allure). Er wordt samengewerkt om de ontwikkeling van de kinderen in een doorgaande lijn te laten verlopen. Er vindt een warme overdracht plaats, we maken gebruik van elkaars kennis en kunde en ontwikkelen gezamenlijke activiteiten. Hierdoor verloopt de overgang voor peuters in een vloeiende lijn.

De kinderen van de peuterspeelszaal komen eens per 2 weken ook even meespelen in de groep 1-2 bij ons op school. Er vindt een warme overdracht plaats vanuit de peuters naar groep 1-2 en bij een VVE indicatie wordt zoveel mogelijk de lijn gevolgd van de ingezette doelen voor de leerling.

Terug naar boven