BAVO-School

Middengouw 13 1645 PN Ursem (Gem. Koggenland)

  • Het plein sluit direct aan op de klaslokalen en biedt een veilige omgeving waar volop gespeeld kan worden.
  • Het Bavoteam is een professioneel team en bestaat uit veel verschillende experts. Samen zijn we steeds in ontwikkeling richting de toekomst!
  • Op de Bavoschool werken 4 meesters, 8 juffen en 2 onderwijsassistenten iedere dag intensief en proactief samen met elkaar en de kinderen.
  • Schoolfoto van BAVO-School
  • Iedere groep bezoekt het verpleeg- en verzorgingshuis De Rustenburcht bij ons in Ursem. Een geweldige Win-Win voor bewoners en kinderen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We scoren ruim voldoende op onze eindtoets.

Wij analyseren en evalueren continu onze resultaten en werken er steeds aan om deze resultaten te behouden en waar noodzakelijk zo sterk mogelijk te verbeteren.

De leerlingen van de Bavoschool scoren grotendeels boven het gestelde landelijk gemiddelde. Hierom stellen we zelf hogere schoolambities en passen we ons onderwijsaanbod aan aan het niveau van de kinderen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende momenten waarop je de tussenresultaten evalueert. Dit gebeurt o.a. tijdens de lessen. De leerkracht observeert en volgt het proces van de leerling.

Het product is een bewijs van beheersing of ruimte voor ontwikkeling van de lesstof. We kijken kritisch naar de methode toetsen en nemen alleen die delen af die nodig zijn om dat inzicht te krijgen die weer gebruikt kan worden voor de aanpassing van de instructie aan de leerling en de groep. Waar staat de groep en de leerling en wat is de volgende stap in de ontwikkeling. Het moet een duidelijk doel hebben en helpend zijn voor de leerling en de leerkracht.

De cito toetsen werden normaliter tweemaal per jaar in alle groepen afgenomen. Dit schooljaar starten we met een nieuw leerlingvolgsysteem: Leerling in Beeld, en kijken we welke toetsen we wanneer en in welke groep gaan afnemen. De vraag zal steeds zijn: wat hebben we nodig om de ontwikkeling van de leerling goed te kunnen volgen en op welke manier doet de leerling hierin mee. 

Dit geldt ook voor de methode toetsen. Welke toetsen, of toetsonderdelen zijn nodig om af te nemen. We kunnen namelijk ook op andere manieren 'toetsen' of de leerling zich de stof en vaardigheden eigen heeft gemaakt middels observatie, een gesprek of een product. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We streven er naar dat de kinderen goed in hun vel zitten. Dat is een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren en tot zelfontplooiing. Het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen heeft onze voortdurende zorg en aandacht.

De Bavoschool: ‘Het mooiste wat je kunt zijn is jezelf!’

De speerpunten in ons onderwijs zijn:

·        Continue aandacht voor sociaal emotioneel welbevinden
·        Aandacht voor jezelf, de ander en de omgeving

Onze kernwaarden zijn: Positief pedagogisch klimaat, Veiligheid, structuur en respect, Zelfstandigheid en betrokkenheid.

Deze kernwaarden hebben betrekking op onze leerlingen, teamleden en ouders.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Positief pedagogisch klimaat
  • Veiligheid, structuur, respect
  • Pro actieve houding

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De waardering van de inspectie is voldoende en het basisarrangement is opnieuw toegekend.

In mei 2021 is er een online inspectiebezoek geweest met het thema: De cyclus van analyse en afstemming.


Terug naar boven