Basisschool De Regenboog

Boterbloemstraat 23 8321 XG Urk

  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In 2021 hebben we het vierjaarlijkse tevredenheidsonderzoek afgenomen van Scholen met Succes.

In de bijlages leest u de belangrijkste uitkomsten.

Tevredenheid
7,3

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wat is de klachtenregeling van de school?

Er kan iets gebeuren waarover u een klacht wilt indienen. Of het nu om leerlingen gaat, om ouders, om leerkrachten, om bestuursleden of om vrijwilligers, al degenen die bij de school betrokken zijn, hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar zij het niet mee eens zijn. Klachten kunnen gaan over onderwijskundige zaken, bv. over de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen of de inrichting van de school- organisatie. Klachten kunnen ook gaan over seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.  Natuurlijk kunnen de meeste problemen en klachten door de school zelf worden opgelost. Wanneer het probleem echter niet opgelost kan worden of als het om een ernstig probleem gaat, kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van de school, na doorverwijzing van de contactpersoon op school. De vertrouwenspersoon zal samen met u zoeken naar de juiste oplossingen en proberen te bemiddelen in het probleem.Mocht dit niet lukken dan heeft u als klager het recht om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.  De vertrouwenspersoon kan u indien nodig hierbij ondersteunen. Gaat de klacht over mogelijke strafbare feiten dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte bij de politie of justitie.  Belangrijk te weten is dat de vertrouwenspersoon onafhankelijk is en niet in dienst staat van de school, maar in het geval van uw school werkzaam is als onderwijsadviseur bij onderwijsadviesbureau Centraal Nederland. De contactpersoon staat wel in dienst van de school en is het eerste aanspreekpunt bij klachten, kan informatie geven over de mogelijk te volgen procedures binnen en buiten de school en verwijst door evt. naar de vertrouwenspersoon. De contactpersoon zal daarnaast binnen de school actief bezig zijn met activiteiten op het gebied van preventie van machtsmisbruik en voorlichting over de klachtenregeling.  Een belangrijk deel van de taken van de vertrouwenspersoon en de contactpersoon liggen in de preventieve sfeer. Samen werken aan veiligheid op scholen voor leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. De contactpersonen van de verschillende scholen van de schoolvereniging Rehoboth komen daartoe een aantal keren per jaar bij elkaar.   Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen kunt u terecht bij het volgende loket:  

Stichting GCBO ( www.gcbo.nl ) Postbus 394 3440 AJ Woerden Tel: 070-3861697  E-mail: info@gcbo.nl 

De klachtenregeling is in te zien op school. Contactpersonen op school: Juf Gerda Visser (ma-di-wo) en juf Lianne Ras (wo-do-vr) Zij zijn tevens aanspreekpunt m.b.t. pesten en pestgedrag.

Vertrouwenspersoon van de vereniging: Hennie Nieuwenhuis-van de Kieft 
hnieuwenhuis@centraalnederland.nl - telefoon 085-8330330

Op welke manier worden ouders geïnformeerd?

De Regenboog informeert de ouders door middel van Parnassys. Op schoolniveau worden ouders door de directie geïnformeerd, op klassenniveau door de leerkracht. In alle groepen gebruiken we 'Klasbord', een besloten app groep van de klas om ouders te informeren over praktische zaken. Uiteraard worden hier geen vertrouwelijke zaken over leerlingen gedeeld.  Verder verschijnt er maandelijks een nieuwsbrief, een ander medium om ouders te informeren over de gang van zaken binnen school en een jaarlijkse Schoolgids. Daarnaast maakt de school veel gebruik van e-mail, om ouders snel te informeren. Ook wordt er jaarlijks een ouder avond georganiseerd en worden aan het begin van het schooljaar informatie boekjes meegegeven(per groep) aan de leerlingen. Daarnaast zijn er de ouder en kind gesprekken in oktober en februari.

Tevens is er een informatiemarkt bij de start van het schooljaar, worden 2x per jaar koffie ochtenden georganiseerd en zijn er ouderbezoeken in de klas. Ouders kunnen dan een les van hun kind meemaken.

Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?

Op dit moment is het nog steeds zo dat uw kind leerplichtig is als het 5 jaar is geworden. De leerplicht geldt t/m het 16e jaar. De leerplicht houdt in dat uw kind na de vijfde verjaardag verplicht is om naar school te gaan. Verreweg de meeste kinderen gaan echter al naar school wanneer ze vier jaar zijn geworden. Dit is het 'leerrecht".  Wanneer er een aanvraag voor extra vakantieverlof komt zijn we als school genoodzaakt deze te toetsen aan de wettelijke regels.

Uiteraard kunnen er zwaarwegende motieven zijn om buiten de vakanties om verlof aan te vragen. Wanneer dit echter niet zo is, moeten we dit eerlijk zeggen. Als u vrijaf wilt voor uw zoon of dochter, moet dit officieel aangevraagd worden. Het geven van vrijaf aan leerlingen, zeker de leerplichtigen, buiten de normale vakanties om, is in principe niet mogelijk. Vraagt u toch verlof aan, dan is dit gebonden aan strikte regels. Behoudens speciale uitzonderingsgevallen, die mede ter beoordeling worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Urk, mag er geen verlof worden gegeven voor gezinsvakanties buiten de schoolvakanties om.  
Wilt u toch verlof aanvragen dan zijn er voorwaarden om aan te voldoen:

 1. Het verlof dient minstens 8 weken van te voren te worden aangevraagd. Het aanvraag formulier is op school verkrijgbaar. 

2. Dit formulier komt weer naar school terug. De directeur zet daarop het advies.  

3. Er vindt overleg plaats met de leerplichtambtenaar. 

4. In overleg met eventuele meerdere betrokkenen (andere scholen) wordt er een beslissing genomen. 

5. U wordt zo spoedig mogelijk van die beslissing op de hoogte gebracht.  Mocht u het niet eens zijn met de beslissing kunt u bezwaar indienen

Bij ongeoorloofd verlof zijn wij genoodzaakt hiervan melding te doen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven