Basisschool De Regenboog

Boterbloemstraat 23 8321 XG Urk

  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We nemen bij alle leerlingen van groep 8 de IEP Eindtoets af. Ook wordt bij alle leerlingen de NIO afgenomen. 

Als we kijken naar de behaalde percentages 1F en 1S/2F dan zien we dat deze scores (gemiddeld over drie jaar) ruim boven de signaleringswaarde zitten, in relatie tot onze schoolweging (34,1). Hierbij wordt gekeken naar rekenen, lezen en taalverzorging.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?

In het kader van opbrengstgericht werken en continu verbeteren spelen tussenresultaten een grote rol in het onderwijsproces. Aan de hand van de tussentijdse opbrengsten van zowel methode- als niet methode-gebonden toetsen (Cito) worden gezamenlijke en individuele doelen opgesteld door de leerkracht en leerling samen. De groepsdoelen krijgen een plek op de datamuur en de individuele doelen in het portfolio van de leerling. Niet alleen de resultaten zijn hierbij belangrijk, ook het proces dat er aan vooraf is gegaan wordt besproken. We volgen de leerlingen in hun ontwikkeling en na elke toetsperiode worden de leerlingen besproken en worden de groepsplannen (of de individuele plannen) bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In januari vindt het verwijsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek bespreken de leerkracht van groep 8, samen met de IB-er of directrice, met u het advies voor uw zoon of dochter.   Het niveau van uw kind komt wordt bepaald door de volgende factoren: de schoolresultaten vanaf groep 5 t/m groep 8, de IEP resultaten, de NIO test en de werkhouding en leermotivatie van uw kind. Uit al deze gegevens vormen de leerkrachten van groep 8 en IB-er, het advies voor uw kind.   

Het voorlopige schooladvies kan nog worden aangepast door de school voordat deze wordt vastgesteld. Na 31 januari kan het schooladvies alleen worden bijgesteld wanneer op basis van de doorstroomtoets een hoger schooltype wordt geadviseerd dan het schooladvies.

Het schooladvies is leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. De vo-school kan een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies, lager plaatsen is alleen toegestaan op verzoek van de ouders. 

 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ons pedagogisch klimaat kenmerkt zich door liefde,vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. We kijken naar kinderen vanuit de mogelijkheden die ze hebben en stemmen in principe daarop ons handelen af. We voeden onze leerlingen op om goed te kunnen functioneren binnen onze samenleving. Sociale vaardigheden, zoals communicatie en samenwerking, zijn daarbij van groot belang.
Op De Regenboog:
-hebben kinderen een stem en worden ze gehoord
-worden kinderen mede verantwoordelijk gemaakt voor het leef-en werkklimaat in de klas en de school
-krijgen kinderen eigen taken en verantwoordelijkheden
-leren kinderen op een positieve manier met elkaar om te gaan
-leren kinderen om ruzie en meningsverschil op een goede manier op te lossen

In oktober 2015 zijn we gestart met een leerling raad op school.

De school schenkt veel extra aandacht aan de problemen van kinderen, die voortkomen uit echtscheidingsproblematiek en aan hechtingsproblemen bij (pleeg)kinderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerking en communicatie
  • (Zelf)vertrouwen en veiligheid
  • Welbevinden en betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het onderwijs onderzoekt minimaal 1 x per vier jaar het bestuur van een school. De Inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiën bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de Inspectie een aantal scholen die onder het schoolbestuur vallen, hetzij voor groot onderzoek, hetzij voor deel onderzoek. De gegevens van het laatste Inspectiebezoek zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.


Terug naar boven