Basisschool De Regenboog

Boterbloemstraat 23 8321 XG Urk

  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De betreffende collega wordt vervangen door de duo-leerkracht, een leerkracht uit de vervangingspool, een LIO stagiaire of onderwijsassistent onder toezicht van een leerkracht, de intern begeleider of evt. de directeur. Omdat de IB-er en de directeur zelf ook een uitgebreid takenpakket hebben proberen wij dit laatste te voorkomen. 

Als er geen vervanging wordt gevonden worden de leerlingen in het uiterste geval naar huis gestuurd. Dit gebeurt nooit de eerste dag. Vooraf krijgen de leerlingen dan een briefje mee naar huis en wordt er ook via de mail aan ouders/verzorgers doorgegeven waarom de leerlingen vrij zijn.
Uiteraard is dit laatste een zeer onwenselijke situatie! Ouders die thuis geen opvang kunnen realiseren kunnen contact met ons opnemen, de betreffende leerling zal dan op school worden opgevangen in een andere groep.

Gezien het huidige leraren tekort (dat steeds verder oploopt) is de mogelijkheid reëel aanwezig dat het naar huis sturen van leerlingen de komende tijd vaker zal voorkomen dan eerst het geval was. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Sociale vorming en thematisch werken is geïntegreerd in de vakken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school


Wij bieden specifieke ondersteuning aan leerlingen met gedragsproblemen, NT2 leerlingen en meer presteerders.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het nieuwe ondersteuningsprofiel 23-24 zullen we hier een besluit over nemen

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

VVE wordt ingezet om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en zo onderwijsachterstanden te voorkomen.

De voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 3 jaar.
De vroegschoolse educatie is bestemd voor groep 1 en 2 van de basisschool.
Schoolbesturen werken hiervoor samen met onder andere:

-gemeentebestuur

-GGD

-Peuterspeelzaal

-Taaltrein

-Paddestoel/Vuurtoren.

Er zijn nauwe contacten met de Peuterspeelzaal en er vindt een warme overdracht plaats. In de groepen 1 en 2 wordt o.a. gewerkt met de Amsterdamse woordenlijsten en is extra aandacht voor leerlingen met een spraak en/of taalachterstand, mede door inzet van een extra onderwijsassistent. Voor risico leerlingen wordt een passend aanbod gemaakt

Terug naar boven