Kindcentrum de Mortel

Perweide 5 5071 AC Udenhout

Schoolfoto van Kindcentrum de Mortel

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Wij heten u van harte welkom op het SchoolVenster van Kindcentrum de Mortel.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Kindcentrum de Mortel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Neem gerust ook eens een kijkje op onze website www.bsdemortel.nl

Team de Mortel

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jezelf zijn
  • Verbinden
  • Ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs neemt in heel Nederland af. Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft een prognose van de bevolkingsontwikkeling tot 2040 in beeld gebracht. Daarin zien we dat in steden de populatie groeit en op het platteland daalt en sterk vergrijst. Dit geldt ook voor Udenhout.

De ontwikkelingen en prognoses in Udenhout

In de afgelopen jaren is het potentieel aan basisschoolleerlingen in Udenhout systematisch afgenomen. De Mortel is op 19 augustus 2019 gestart met 344 leerlingen. De prognose is dat dit aantal zal afnemen en rond 300 - 310 leerlingen zal stabiliseren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
308
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Pestprotocol zoals zichtbaar is in het venster is een werkversie en is voor een groot gedeelte vervangen door protocol Vreedzame School en de daarmee verbonden consequenties voor rood, oranje en groen gedrag.

Momenteel zijn we als school nog druk bezig met het maken van een protocol voor mediawijsheid

Schorsen en verwijderen

Schorsen en verwijderen van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Dit zijn namelijk ordemaatregelen. Bij schorsing en/of verwijdering van een leerling wordt het protocol ‘schorsing en/of verwijdering’, van Tangent gevolgd. Dit protocol ligt ter inzage bij de directeur en is tevens te vinden op www.tangent.nl.Terug naar boven