Kindcentrum De Mortel

Perweide 5 5071 AC Udenhout

Schoolfoto van Kindcentrum De Mortel

Het team

Toelichting van de school

Kindcentrum De Mortel heeft een betrokken en enthousiast team. Betrokken bij de leerlingen, bij elkaar en de ouders. De mix tussen leerkrachten met een aantal jaren onderwijservaring en de jonge (startende) leerkrachten zorgt voor een lerende organisatie, waarin iedereen zijn/haar kwaliteiten kan en mag etaleren. We leren van en met elkaar en weten op deze manier het beste uit onze leerlingen te halen. De leerkrachten komen wekelijks in leerteams bij elkaar om hun kennis te delen en te leren van elkaar.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van verlof of ziekte van leerkrachten kunnen we een beroep doen op de vervangingspool van Stichting Tangent. Ons uitgangsput is dat de lessen voor de leerlingen altijd doorgaan. We merken echter ook dat er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. Het vinden van een geschikte vervanger is daardoor niet altijd vanzelfsprekend. Mocht er vanuit de vervangerspool geen invaller beschikbaar zijn, proberen we intern een aanpassing te doen, waardoor er toch een leerkracht voor de groep beschikbaar is. Het kan voorkomen dat intern niemand beschikbaar is. In dat geval zullen we de groep waarvan de leerkracht afwezig is een dag verdelen over andere groepen. Heel sporadisch kan het voorkomen dat ook dit niet lukt, of wenselijk is. In dat geval sturen we de betreffende groep een dag naar huis. Hierover worden ouders altijd minimaal één dag van tevoren geïnformeerd. Voor meer informatie over ons vervangingsbeleid kunt u terecht bij de directie van De Mortel.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Leerlingen in groep 1 en 2 gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 14.45 naar school. Op woensdag zijn zij vrij.
In de groepen 1 en 2 worden activiteiten uitgevoerd waarmee we sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische vaardigheden en cognitieve vaardigheden bevorderen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We splitsen de dag in twee delen, de ochtend en de middag. 's Ochtends staan de basisvakken (rekenen, lezen, taal, spelling) centraal. Hieraan besteden we per dag 3 1/2 uur.

's Middags werken we op een betekenisvolle en projectmatige manier. De wereldoriënterende culturele en creatieve vakgebieden zijn geïntegreerd in het projectwerk. Hierdoor vergroten we de betrokkenheid en de leermotivatie van leerlingen.

De in de tabel weergegeven tijden zijn een indicatie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Op onze school wordt onderwijs gegeven aan hoogbegaafde kinderen, kinderen met dyslexie, dove kinderen, kinderen met een motorische beperking en kinderen met gedragsproblemen. Daarbij wordt gekeken naar het welbevinden en de mogelijkheden die het kind heeft. Veelal gebeurt dit in de groep, maar soms moeten we extra ondersteuning inzetten buiten de klas in de vorm van Rt of Plusklas. Dit vindt altijd plaats in overleg met ouders.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven