Basisschool de Klaverwoid

Beukenlaan 79 1676 GS Twisk

Schoolfoto van Basisschool de Klaverwoid

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij nemen de NIO toets af in groep 7 en de doorstroomtoets in groep 8.
(De NIO toets meet wat de leerling 'in huis heeft', wat de capaciteiten zijn van de leerling en geeft de mogelijke schoolprestaties aan.)

De resultaten van de eindtoets van de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019 voldeden niet aan de norm waar onze school aan moet voldoen volgens de oude gewichtenregeling. In 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen i.v.m. het Coronavirus. In 2020-2021 is de IEP-eindtoets wel afgenomen, maar werd deze niet beoordeeld door de inspectie van het onderwijs i.v.m. het Coronavirus.

Het niveau van de leerlingen gemeten bij de afgenomen intelligentietesten (NIO) komt in het algemeen overeen met de resultaten die wij halen op de eindtoets. In 2023 hebben we bij vijf leerlingen het advies naar boven bijgesteld naar aanleiding van de Iep- eindtoets. Bij taal en spelling hebben alle leerlingen het fundamentele niveau 1F gehaald. Bij rekenen hebben bijna alle leerlingen het 1F niveau gehaald.  Het streefniveau 1S/2F is bij taal en spelling door onvoldoende leerlingen gehaald. Bij rekenen heeft 63% van onze leerlingen het streefniveau 1S gehaald, dit is boven het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

We monitoren de tussenresultaten op diverse manieren:

 • Methodegebonden toetsen
 • Registreren van behaalde leerdoelen
 • Methode onafhankelijke toetsen CITO Leerling in Beeld
 • Parnassys Leerlijnen groep 1-2
 • Doorstroomtoets groep 8
 • Observaties van de leerkracht

Met deze informatie kijken we waar de leerlingen staan en wat voor vervolgstappen we gaan maken. Op onze kwaliteitskaart HGW/OGW staat de procedure beschreven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen gaan aan het einde van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. De overstap naar het voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op het advies van de school. Het schooladvies wordt opgesteld op basis van de toetsresultaten, motivatie en werkhouding van de leerling. De toetsresultaten zijn de scores op methodetoetsen, citotoetsen en de NIO.

Het tijdspad advisering is als volgt:

 • Eind groep 7: oriënterend advies
 • Januari groep 8: voorlopig schooladvies
 • Februari groep 8: doorstroomtoets
 • Maart groep 8: definitief schooladvies
 • Maart: alle leerlingen hebben zich ingeschreven voor een voortgezet onderwijsschool.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Klaverwoid dragen we bij aan het opgroeien tot gelukkige wereldburgers. Om hieraan bij te dragen creëren we een veilige, open en positieve leeromgeving. In deze omgeving spreken leerkrachten duidelijk hun verwachtingen uit. Verwachtingen en routines worden aangeleerd en ingeoefend en daarna veelvuldig positief bekrachtigd. De leerkrachten spreken uit dat ze vertrouwen hebben in de leerling. In een gesprek tussen de leerkracht en leerling stelt de leerkracht zich open op. De leerkracht luistert, vat samen en vraagt door. Onze methodes De Vreedzame School en Blink Wereld sluiten aan bij onze missie. De school vormt een oefenplaats voor het ontwikkelen van de eigen identiteit. Iedereen mag uniek zijn. Het uitgangspunt is betrokken zijn bij de ander. Leerlingen doen ervaringen op door onderwerpen uit te diepen, waar het individuele belang en groepsbelang schuren. Ze worden zich bewust van eigen denken en leren welke keuzes daarin gemaakt kunnen worden. De leerlingen leren wat verantwoordelijkheid nemen en geven is. 

Op onze school hebben we ook een leerlingenraad. Onderwerpen zoals sociaal welbevinden en pesten worden besproken in de leerlingenraad. Hoe zien zij dit? Hoe zouden we dit anders kunnen doen? 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samenwerken
 • Zorg voor elkaar
 • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 11 juli 2022 is er door twee inspecteurs een onderzoek uitgevoerd in het kader van de herstelopdracht die er lag voor de school. Het resultaat is een positieve beoordeling door de inspectie, De Klaverwoid heeft een Voldoende gekregen op alle indicatoren. De indicator 'Zicht op ontwikkeling en begeleiding' is zelfs met een Goed beoordeeld. 

Terug naar boven