Basisschool de Klaverwoid

Beukenlaan 79 1676 GS Twisk

Schoolfoto van Basisschool de Klaverwoid

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij nemen de NIO toets af in groep 7 en de IEP-eindtoets in groep 8.
(De NIO toets meet wat de leerling 'in huis heeft', wat de capaciteiten zijn van de leerling en geeft de mogelijke schoolprestaties aan.)

De resultaten van de eindtoets van de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019 voldeden niet aan de norm waar onze school aan moet voldoen volgens de oude gewichtenregeling. In 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen i.v.m. het Coronavirus. In 2020-2021 is de IEP-eindtoets wel afgenomen maar wordt deze niet beoordeeld door de inspectie van het onderwijs ivm het Coronavirus.

De eindtoets 20-21 voldoet (nog) niet aan de landelijke normering. Er is wel een stijgende lijn in de opbrengsten te zien. De resultaten zijn passend bij de leerlingpopulatie van de desbetreffende groep. Wij hebben diverse toetsen naast elkaar gelegd (NIO, IEP-eindtoets en tussenopbrengsten Cito), deze geven (ook) los van elkaar hetzelfde beeld en dezelfde opbrengsten. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen.

In de kleutergroep wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend gevolgd, we maken daarvoor gebruik van de leerlijnen Jonge Kind van Parnassys. Hierbij wordt er gestructureerd geobserveerd waarbij wordt gekeken naar:

  • de sociaal-emotionele ontwikkeling (hoe gedraagt uw kind zich in de klas, ten opzichte van medeleerlingen en leerkracht)
  • de spelontwikkeling (welke bezigheden hebben de voorkeur van uw kind en zit daar ontwikkeling in)
  • de motorische ontwikkeling (hoe beweegt en speelt uw kind, hoe houdt het een potlood, schaar en prikpen vast)
  • de cognitieve ontwikkeling (wat heeft uw kind aan kennis opgedaan)

Vanaf groep 3 hanteren wij de Cito-toetsen om onze leerlingen goed te volgen. Daarvoor nemen wij verschillende toetsen af. Afhankelijk van groep en toets wordt een toets 1 a 2 keer per jaar afgenomen (medio januari en medio juni). Wij zijn in het bezit van Cito-toetsen voor spelling, rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, taalbeschouwing. De toetsen kunnen de leerkrachten handvatten geven om hun onderwijs nog beter vorm te geven.Cito-toetsen zijn onafhankelijke, landelijk genormeerde toetsen.

De resultaten van de leerlingen op de Cito-toetsen worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Met het team bespreken we in ieder geval twee keer per jaar de resultaten op school, groep en leerlingniveau.

Iedere leerkracht maakt analyses, weet vanuit deze analyses welke doelen er centraal staan bij een groep of een leerling en verwerkt deze in de weekplanning bij de verschillende vakken. Daarnaast maken de leerkrachten een groepsoverzicht, een verzameling gegevens van de leerlingen van de groep per vakgebied, zodat de leerkracht weet of de leerling behoort bij de groep die meer werk aankan, meer hulp nodig heeft of bij de basisgroep behoort. 

Leerkrachten werken met kinderen vanuit onderwijsbehoeften, wat werkt er wel, wat werkt er niet? Dit staat per leerling genoteerd in Parnassys.De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De leerkracht weet zo op ieder moment welke leerlingen extra uitleg nodig hebben en welke er sneller zelfstandig aan het werk kunnen. 

Iedere basisschool heeft een zorgstructuur waarbinnen de interne begeleider (IB) een centrale rol speelt. De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg binnen school, is een coach voor de leerkrachten en indien gewenst een aanspreekpunt voor ouders.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij adviseren kansrijk. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar wat een kind kan en kent (toets-opbrengsten) maar ook naar werkhouding, inzet etc. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school is een Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma  voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen

Het programma van de Vreedzame School vullen wij aan met lessen Rots&Water, op groepsniveau. Deze lessen worden gegeven door een gecertificeerde leerkracht. De begrippen rots en water hebben hun sterke en zwakke eigenschappen. De bedoeling is om van beide het goede te gebruiken: zeggen wat je goed vindt en wat je wilt, maar ook luisteren, open staan en compromissen kunnen sluiten.

Op onze school hebben we ook een leerlingenraad. Onderwerpen zoals sociaal welbevinden en pesten worden besproken in de leerlingenraad. Hoe zien zij dit? Hoe zouden we dit anders kunnen doen? 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken
  • Uniek zijn
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 21 sept. '21 is er door twee inspecteurs een onderzoek uitgevoerd in het kader van de herstelopdracht die er lag voor de school. Het resultaat is een positieve beoordeling door de inspectie, De Klaverwoid heeft een Voldoende gekregen op alle indicatoren. De indicator 'Zicht op ontwikkeling en begeleiding' is zelfs met een Goed beoordeeld. 

Terug naar boven