Basisschool de Klaverwoid

Beukenlaan 79 1676 GS Twisk

Schoolfoto van Basisschool de Klaverwoid

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij nemen de NIO toets af in groep 7 en de IEP-eindtoets in groep 8.
(De NIO toets meet wat de leerling 'in huis heeft', wat de capaciteiten zijn van de leerling en geeft de mogelijke schoolprestaties aan.)

De resultaten van de eindtoets van de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019 voldeden niet aan de norm waar onze school aan moet voldoen volgens de oude gewichtenregeling. In 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen i.v.m. het Coronavirus. In 2020-2021 is de IEP-eindtoets wel afgenomen maar wordt deze niet beoordeeld door de inspectie van het onderwijs ivm het Coronavirus.

Het niveau van de leerlingen gemeten bij de afgenomen intelligentietesten (de NIO) komt in het algemeen overeen met de resultaten die wij halen op de eindtoets. Hieruit kan je opmaken dat kinderen presteren naar hun vermogen. Binnen onze leerlingpopulatie zitten op dit moment een aantal leerlingen die een extra hulpvraag hebben. Opvallend is dat leerlingen die met de lesstof goed tot zeer goed presteren dit op de eindtoets niet doen. Het niveau 1F wordt wel behaald, maar het eindniveau 2F/1S wordt (nog) niet voldoende behaald. 

De onderwijsinspectie heeft bij ons n.a.v de tegenvallende eindtoetsresultaten een kwaliteitsonderzoek afgenomen. Het rapport staat op onze website. Naar aanleiding van het rapport is er een verbeterplan geschreven en handelt de school hiernaar.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen.

In de kleutergroep wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend gevolgd, we maken daarvoor gebruik van de leerlijnen Jonge Kind van Parnassys. Hierbij wordt er gestructureerd geobserveerd waarbij wordt gekeken naar:

  • de sociaal-emotionele ontwikkeling (hoe gedraagt uw kind zich in de klas, ten opzichte van medeleerlingen en leerkracht)
  • de spelontwikkeling (welke bezigheden hebben de voorkeur van uw kind en zit daar ontwikkeling in)
  • de motorische ontwikkeling (hoe beweegt en speelt uw kind, hoe houdt het een potlood, schaar en prikpen vast)
  • de cognitieve ontwikkeling (wat heeft uw kind aan kennis opgedaan)

Vanaf groep 3 hanteren wij de Cito-toetsen om onze leerlingen goed te volgen. Daarvoor nemen wij verschillende toetsen af. Afhankelijk van groep en toets wordt een toets 1 a 2 keer per jaar afgenomen (medio januari en medio juni). Wij zijn in het bezit van Cito-toetsen voor spelling, rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, taalbeschouwing. De toetsen kunnen de leerkrachten handvatten geven om hun onderwijs nog beter vorm te geven.Cito-toetsen zijn onafhankelijke, landelijk genormeerde toetsen.

De resultaten van de leerlingen op de Cito-toetsen worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Met het team bespreken we in ieder geval twee keer per jaar de resultaten op school, groep en leerlingniveau.

Iedere leerkracht maakt analyses, weet vanuit deze analyses welke doelen er centraal staan bij een groep of een leerling en verwerkt deze in de weekplanning bij de verschillende vakken. Daarnaast maken de leerkrachten een groepsoverzicht, een verzameling gegevens van de leerlingen van de groep per vakgebied, zodat de leerkracht weet of de leerling behoort bij de groep die meer werk aankan, meer hulp nodig heeft of bij de basisgroep behoort. 

Leerkrachten werken met kinderen vanuit onderwijsbehoeften, wat werkt er wel, wat werkt er niet? Dit staat per leerling genoteerd in Parnassys.De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De leerkracht weet zo op ieder moment welke leerlingen extra uitleg nodig hebben en welke er sneller zelfstandig aan het werk kunnen. 

Iedere basisschool heeft een zorgstructuur waarbinnen de interne begeleider (IB) een centrale rol speelt. De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg binnen school, is een coach voor de leerkrachten en indien gewenst een aanspreekpunt voor ouders.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij adviseren kansrijk. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar wat een kind kan en kent (toets-opbrengsten) maar ook naar werkhouding, inzet etc. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspecteur heeft een bezoek gebracht aan onze school op 12 januari 2015 voor het vierjaarlijkse kwaliteitsonderzoek.

Hij heeft onze school een basisarrangement toegekend. Dit houdt in dat onze school een voldoende krijgt voor het kwaliteitsonderzoek.

Terug naar boven