Basisschool de Klaverwoid

Beukenlaan 79 1676 GS Twisk

Schoolfoto van Basisschool de Klaverwoid

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft wordt dit verlof op de volgende manier ingevuld:

  • intern: een collega breidt werktijd uit.
  • vaste invaller vanuit de invalpool van stichting Allure
  • invaller die beschikbaar is, kan ook gepensioneerde leerkracht zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij het samenstellen van de groepen kijken wij vanuit onze onderwijsvisie naar de aantallen leerlingen, de leeftijden en de sociale verhoudingen binnen de groep. Ouders (o.a. MR) worden bij de planning betrokken.

De Klaverwoid telt dit jaar vier groepen:

  • Groep 1-2
  • groep 3-4 
  • groep 5-6 
  • groep 7-8

Samenstelling van het team

Directie: Anita Huibers : ma, di of wo, do

Groepsleerkrachten:

groep 1/2

Saskia Commandeur: ma di wo (wo om de week)

Annelieke de Koning: wo do vr  (wo om de week)


groep 3/4

Petra van Elven: di 

Natasja Juist:  ma, wo, do, vr

groep 5/6

Paula Maarschalkerweerd: ma di wo 

Petra van Elven: do vr


groep 7/8 

Annemarie van der Boor: ma di do vr

Elles Bel: wo


Intern begeleider: Inge Klaij:   di en do

Onderwijsassistent:  Judith de Vries:  ma en wo

Administratie:  Claudia Bongers

Werkdrukverlagingsdagen: Elles Bel: di of vrij

Vakleerkracht gym: nnb 

Conciërge: Fred Visscher ma di do vrij

ICT:Suzanne Hofland

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij bieden een rijke speel-leeromgeving. Deze speel-leeromgeving wordt samen met de kinderen gecreëerd, dit zorgt voor betrokkenheid. Hierdoor worden o.a. de woordenschat, rekenontwikkeling en de belevingswereld van de kinderen uitgebreid. De leerkrachten houden bij welke doelen er per leerling behaald zijn d.m.v. Parnassys leerlijnen Jonge Kind. In de loop van het jaar komen verschillende thema's aan de orde. We putten hiervoor uit veel verschillende bronnen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3/4 sluit aan bij de werkwijze van groep 1/2 en biedt het onderwijsaanbod voor de wereld oriënterende vakken thematisch aan. Groep 3 maakt voor de kernvakken gebruik de methode Veilig Leren Lezen voor het aanvankelijk leesonderwijs en voor het rekenonderwijs is dit de methode Pluspunt 4 in combinatie met Met Sprongen Vooruit. 
Groep 4 t/m 8 werkt voor de kernvakken met de volgende methodes: Lezen - Vernieuwend Niveau Lezen,  Begrijpend lezen - Nieuwsbegrip, Rekenen - Pluspunt 4 + Met Sprongen Vooruit, Spelling - Staal Spelling, Taal - Staal Taal. 
In de middag worden de Wereld oriënterende vakken vanuit thematisch werken aangeboden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan. Het doel van de wetswijziging is om ieder kind onderwijs te bieden dat hem of haar zo goed mogelijk helpt ontwikkelen, zo dicht mogelijk bij huis. Dit noemen we thuisnabij onderwijs. 

Zorgplicht 

Vanaf de wetswijziging in augustus 2014 hebben alle scholen zorgplicht: een school moet al haar leerlingen een passend onderwijsaanbod bieden. Zorgplicht betekent ook dat de school waar een kind wordt aangemeld de best passende onderwijsplek voor dit kind moet vinden als zij die zelf niet kan bieden. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. De school bekijkt de onderwijsbehoeftes en mogelijkheden van het kind, maar ook de bredere situatie rondom het kind en het gezin. U vindt de aanmeldingsprocedure op de website van De Westfriese Knoop onder het kopje “ouders en leerlingen”. 

Meer samenwerking 

Om passend en thuisnabij onderwijs mogelijk te maken gaan scholen intensiever samenwerken. Alle scholen voor primair onderwijs in de regio West Friesland, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, zijn verenigd in samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Dit samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij het aanbieden van passend en thuisnabij onderwijs. 

Knooppunten

De scholen die bij elkaar in de omgeving staan bundelen hun krachten in een knooppunt. Binnen het knooppunt ontwikkelen scholen samen arrangementen voor ondersteuning en delen expertise.  Binnen het knooppunt waarbij de Klaverwoid hoort is het OAM werkzaam. OAM staat voor ondersteunings arrangement Medemblik. Een ondersteuningsvoorziening waar leerlingen die een specifieke ondersteuningsvraag nodig hebben in een kleine setting circa 20 weken werken (1 dag in de week). Het OAM wordt geleidt door een gedragsspecialist.

Ondersteuning 

De scholen in het samenwerkingsverband hebben afgesproken hoe zij ondersteuning aanbieden. Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Het afgesproken stappenplan staat in het ondersteuningsplan op de website van De Westfriese Knoop. Ondersteuningsteam In deze commissie wordt de hulpvraag van het kind met een extra ondersteuningsbehoefte besproken indien de leerkracht en de intern begeleider advies wensen over de begeleiding en ontwikkeling van het kind. Hierin zit een aantal deskundigen: de expert uit de Westfriese Knoop, de directeur, de intern begeleider, schoolmaatschappelijk werk, de leerkracht en de ouder(s) van het kind. Naast deze mensen kan, afhankelijk van het probleem, nog een aantal deskundigen worden ingeschakeld. Er kan iemand bij zijn van de jeugdgezondheidszorg, kinderpsychiatrie, jeugdhulpverlening of van een logopedisch instituut. Deze commissie kan verder onderzoek doen. Na het onderzoek wordt een bespreking gehouden samen met de intern begeleider en de leerkracht van het kind. Hieruit komt een advies naar voren dat met de ouders wordt besproken. 

De trajectbegeleider 

Soms heeft een leerling meer of andere ondersteuning nodig dan de eigen school kan bieden. Dan schakelt de school een trajectbegeleider in om het best passende aanbod te vinden op een andere school binnen het knooppunt. De best passende plek kan ook binnen het speciaal (basis)onderwijs zijn. De trajectbegeleider coördineert een eventuele plaatsing. De ouders van een leerling worden bij elke stap in de keuzes voor het passend onderwijs van hun kind betrokken. Zo ontstaat een compleet beeld van de mogelijkheden en behoeftes van de leerling. In het belang van hun kind zijn ouders verplicht om alle relevante informatie te delen. 

Schoolondersteuningsplan

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de onderwijsinspectie stelt. Ons samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit Schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks herzien waardoor onze school en Samenwerkingsverband over een actueel overzicht beschikt van onderwijskundige informatie in relatie tot passend onderwijs. Perspectief op School geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze school. Het schoolondersteuningsplan kunt u vinden op website van school.

Vragen en informatie 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over passend onderwijs voor uw kind? Op de website van samenwerkingsverband De Westfriese Knoop vindt u informatie, links en het volledige ondersteuningsplan: www.dewestfrieseknoop.nl.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven