Basisschool de Klaverwoid

Beukenlaan 79 1676 GS Twisk

Schoolfoto van Basisschool de Klaverwoid

Het team

Toelichting van de school

De leerlingen krijgen 2x per week 45 minuten bewegingsonderwijs. De ene les wordt gegeven door de eigen leerkracht, de andere les door een vakdocent bewegingsonderwijs.

Voor de muzieklessen werken we samen met de plaatselijke fanfare. Elke groep krijgt 8 lessen per jaar van een gediplomeerd muziekdocent. In groep 1-2 gaat het om algemene muzikale vorming. In groep 3-4 leren de leerlingen blokfluiten. In groep 5 t/m 8 wordt er les gegeven op blaasinstrumenten. Naast de lessen op school is er vanaf groep 5 de mogelijkheid om buitenschool tijd verder te leren in de blazersklas.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht afwezig is. We volgen dan de volgende stappen:

  • Vervanger aanvragen
  • Indien er geen invaller beschikbaar is, krijgen de leerlingen thuisonderwijs.
  • Wanneer er langdurig geen invaller beschikbaar is, zullen er afwisselend groepen thuisonderwijs krijgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij het samenstellen van de groepen kijken wij vanuit onze onderwijsvisie naar de aantallen leerlingen, de leeftijden en de sociale verhoudingen binnen de groep. Ouders (o.a. MR) worden bij de planning betrokken.

De Klaverwoid telt dit jaar vier groepen:

  • groep 1-2 Saskia en Annelieke
  • groep 3-4 Natasja en Heleen
  • groep 5-6 Paula en Amanda
  • groep 7-8 Annemarie en Amanda/Annelieke

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2 werken we vanuit thema's aan alle gestelde doelen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor rekenen, taal en lezen werken we met methodes per vak. De wereldoriënterende vakken bieden we geïntegreerd in thema's aan via Blink Wereld. Alle kerndoelen worden in samenhang aangeboden. Voor Burgerschap gebruiken we ook Blink Wereld en de Vreedzame school.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan. Het doel van de wetswijziging is om ieder kind onderwijs te bieden dat hem of haar zo goed mogelijk helpt ontwikkelen, zo dicht mogelijk bij huis. Dit noemen we thuisnabij onderwijs. 

Zorgplicht 

Vanaf de wetswijziging in augustus 2014 hebben alle scholen zorgplicht: een school moet al haar leerlingen een passend onderwijsaanbod bieden. Zorgplicht betekent ook dat de school waar een kind wordt aangemeld de best passende onderwijsplek voor dit kind moet vinden als zij die zelf niet kan bieden. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. De school bekijkt de onderwijsbehoeftes en mogelijkheden van het kind, maar ook de bredere situatie rondom het kind en het gezin. U vindt de aanmeldingsprocedure op de website van De Westfriese Knoop onder het kopje “ouders en leerlingen”. 

Meer samenwerking 

Om passend en thuisnabij onderwijs mogelijk te maken gaan scholen intensiever samenwerken. Alle scholen voor primair onderwijs in de regio West Friesland, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, zijn verenigd in samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Dit samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij het aanbieden van passend en thuisnabij onderwijs. 

Knooppunten

De scholen die bij elkaar in de omgeving staan bundelen hun krachten in een knooppunt. Binnen het knooppunt ontwikkelen scholen samen arrangementen voor ondersteuning en delen expertise.  Binnen het knooppunt waarbij de Klaverwoid hoort is het OAM werkzaam. OAM staat voor ondersteunings arrangement Medemblik. Een ondersteuningsvoorziening waar leerlingen die een specifieke ondersteuningsvraag nodig hebben in een kleine setting circa 20 weken werken (1 dag in de week). Het OAM wordt geleidt door een gedragsspecialist.

Ondersteuning 

De scholen in het samenwerkingsverband hebben afgesproken hoe zij ondersteuning aanbieden. Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Het afgesproken stappenplan staat in het ondersteuningsplan op de website van De Westfriese Knoop. Ondersteuningsteam In deze commissie wordt de hulpvraag van het kind met een extra ondersteuningsbehoefte besproken indien de leerkracht en de intern begeleider advies wensen over de begeleiding en ontwikkeling van het kind. Hierin zit een aantal deskundigen: de expert uit de Westfriese Knoop, de directeur, de intern begeleider, schoolmaatschappelijk werk, de leerkracht en de ouder(s) van het kind. Naast deze mensen kan, afhankelijk van het probleem, nog een aantal deskundigen worden ingeschakeld. Er kan iemand bij zijn van de jeugdgezondheidszorg, kinderpsychiatrie, jeugdhulpverlening of van een logopedisch instituut. Deze commissie kan verder onderzoek doen. Na het onderzoek wordt een bespreking gehouden samen met de intern begeleider en de leerkracht van het kind. Hieruit komt een advies naar voren dat met de ouders wordt besproken. 

De trajectbegeleider 

Soms heeft een leerling meer of andere ondersteuning nodig dan de eigen school kan bieden. Dan schakelt de school een trajectbegeleider in om het best passende aanbod te vinden op een andere school binnen het knooppunt. De best passende plek kan ook binnen het speciaal (basis)onderwijs zijn. De trajectbegeleider coördineert een eventuele plaatsing. De ouders van een leerling worden bij elke stap in de keuzes voor het passend onderwijs van hun kind betrokken. Zo ontstaat een compleet beeld van de mogelijkheden en behoeftes van de leerling. In het belang van hun kind zijn ouders verplicht om alle relevante informatie te delen. 

Schoolondersteuningsplan

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de onderwijsinspectie stelt. Ons samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit Schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks herzien waardoor onze school en Samenwerkingsverband over een actueel overzicht beschikt van onderwijskundige informatie in relatie tot passend onderwijs. Perspectief op School geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze school. Het schoolondersteuningsplan kunt u vinden op website van school.

Vragen en informatie 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over passend onderwijs voor uw kind? Op de website van samenwerkingsverband De Westfriese Knoop vindt u informatie, links en het volledige ondersteuningsplan: www.dewestfrieseknoop.nl.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als school willen we werken vanuit hoge verwachtingen. Door formatieve toetsing (per les checken welke leerlingen het doel behaald hebben) zetten we differentiatie in. Het aanbod voor de meerkunners zullen we dit jaar uitbreiden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onderwijs in groep 1-2

Om tot leren te komen is een veilige leeromgeving nodig. De uitspraak ‘We zorgen voor elkaar’ staat centraal in de omgang met elkaar. In de groep zijn duidelijke afspraken en regels. De leerkracht heeft een leidende, begeleidende  en observerende rol en doet voor wat gewenst gedrag is. Het expliciet uitspreken van verwachtingen is hierbij ondersteunend. In groep 1-2 sluiten we het onderwijs aan bij de ontwikkeling van de leerlingen. Vanuit ons observatiesysteem Parnassys leerlijnen jonge kind worden keuzes gemaakt voor het aanbod in de groep. Per thema wordt een themaplanning gemaakt, waarin het aanbod van de leerlijnen wordt beschreven. Het aanbod in de groep is vooral gericht op de volgende ontwikkelingsgebieden: Taal, rekenen, sociaal-emotioneel, motoriek, muzikale vorming en spel.  De extra ondersteuning van leerlingen vindt voornamelijk plaats in kleine instructiegroepen en in het verrijken van de leeromgeving. Expliciete directe instructie wordt gegeven door de leerkracht, wanneer er doelgericht nieuwe vaardigheden aangeleerd worden. De leerlingen krijgen daarna de tijd om het geleerde te herhalen en te verwerken in hun spel. De leerkracht stimuleert het spel en daagt daarbij de leerlingen uit het eerder geleerde toe te passen. Tijdens het buitenspel wordt een rijke leer- en speelomgeving aangeboden, waardoor de leerlingen uitgenodigd worden tot spel. Ook hier heeft de leerkracht een leidende, begeleidende en observerende rol. Het aanbod van materialen wordt afgestemd op de behoefte van de leerlingen en de Parnassys leerlijnen voor het jonge kind. De keuze van de thema’s ligt dichtbij de belevingswereld van de leerlingen, spel is een belangrijk onderdeel van elk thema. In het spel zijn er veel kansen om de taal- en rekenontwikkeling te stimuleren.

Terug naar boven