De Cocon

Hoefstraat 173 5014 NK Tilburg

  • Een voorbeeld van een talige routine die we gebruiken om de woordenschat van de leerlingen uit te breiden.
  • In samenwerking met het mooiste museum van Tilburg: "De Pont" is dit prachtige kunstwerk ontstaan.
  • Sinds 2019 werken wij met deze visie. In schooljaar 2023-2024 gaan we de visie met het oog op het nieuwe schoolplan herijken.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We werken met vaste toetsmomenten vanuit de methodes en een observatiesysteem voor sociaal-emotioneel leren. Door het afnemen van de toetsen van leerling in beeld kunnen we ons onderwijsaanbod analyseren en eventueel bijstellen. Voor de eindtoets werken wij met de IEP eindtoets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar het VO: het schooladvies en de doorstroomtoets 

De locatie geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen ontvangen hun (voorlopig) schooladvies tussen 10 en 31 januari. In de eerste twee weken van februari maken alle leerlingen van groep 8 een doorstroomtoets. Dit is verplicht. Met de doorstroomtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze tot dat moment op de basisschool hebben geleerd. Helder is dat leerlingen zich blijven ontwikkelen, ook na de afnamen van de doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart ontvangen scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Krijgt de leerling een hoger advies vanuit de toets dan het (voorlopig) schooladvies? Dan geeft de locatie een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de locatie besluiten het advies niet te verhogen. De locatie?moet dit motiveren.  Bij een lagere score op de toets hoeft het schooladvies niet te worden bijgesteld. De doorstroomtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.  Locaties bepalen zelf welke doorstroomtoets zij gebruiken, mits de toets is toegelaten door de minister. De locatie kiest voor één toets aanbieder, zodat alle leerlingen van de locatie dezelfde toets maken. Op onze locatie is er gekozen voor de Iep.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op kindercampus de Cocon werken wij met heterogene groepen. Hierbij willen we een zo goed mogelijk aanbod voor de kinderen realiseren. In al onze groepen werken wij vanuit de gedachtegang van de 'Vreedzame school'. Hierbij worden verschillende sociale dilemma's bespreekbaar gemaakt voor en door kinderen om ze verder te kunnen helpen in de toekomst.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Gelijkheid
  • Samen vieren

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven