De Cocon

Hoefstraat 173 5014 NK Tilburg

  • Een voorbeeld van een talige routine die we gebruiken om de woordenschat van de leerlingen uit te breiden.
  • In samenwerking met het mooiste museum van Tilburg: "De Pont" is dit prachtige kunstwerk ontstaan.
  • Sinds 2019 werken wij met deze visie. In schooljaar 2023-2024 gaan we de visie met het oog op het nieuwe schoolplan herijken.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Kindercampus de Cocon is onderdeel van stichting Mondiaen. Deze stichting maakt gebruik van een eigen vervangerspoule dat ingezet kan worden bij afwezigheid van de leerkracht.

Wanneer onze eigen poule niet toereikend is, zoekt Driessen HRM voor ons een externe vervanger. In de gevallen dat er geen vervanger beschikbaar is, kijken we of we het intern op kunnen lossen. Dat kan door andere inzet van eigen personeel of het samenvoegen van groepen. Wanneer we geen oplossing hebben, zullen er groepen naar huis gestuurd worden. Ouders ontvangen hierover zo snel als mogelijk een bericht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast de nadrukkelijke aandacht voor de basisvakken rekenen, taal en lezen besteden we ook aandacht aan andere vakken. Dit zijn vakken als schrijven, handvaardigheid en tekenen. Vanaf groep 5 komt daar het vak Engels bij en de zaakvakken zoals aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling werken we door middel van lessen vanuit de vreedzame school. Voor de bovenbouw zijn de creatieve vakken met name verweven tijdens de creamiddag waarbij verschillende disciplines voorbij komen zoals sport, muziek, drama, creatief en koken. Daarnaast bieden we periodes naschoolse activiteiten aan waar dezelfde disciplines aan bod komen in samenwerking met externen. De naschoolse activiteiten zijn voor de kinderen van groep 1-8 en wisselen per periode.

De school heeft voor alle groepen 2x per week gymles onder leiding van een vakleerkracht.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op onze school ligt de focus op de basisvakken taal en rekenen. De kleuters ontwikkelen en leren voornamelijk vanuit spel. Dat past bij deze leeftijd. De leerkrachten verweven in het spel verschillende doelen waardoor kinderen leren en ontwikkelen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De invulling van de uren is een richtlijn. We verzorgen onderwijs op maat. Afhankelijk van de groep en de analyse die we op de resultaten maken, kunnen de uren variëren. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle informatie over de specifieke ondersteuning van De Cocon kunt u vinden in ons ondersteuningsprofiel.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Naast de ondersteuning die de leerkracht biedt, zetten we leerkrachtondersteuners in om ook individuele ondersteuning te kunnen bieden.

In overleg met ouders zoeken we altijd naar de meest passende wijze om een kind te kunnen begeleiden. Hiervoor werken we samen met allerlei instanties om ondersteuning op maat te kunnen bieden.

We werken nauw samen met ouders van kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Voor elk kind willen wij een passend aanbod kunnen bieden en onderzoeken elke keer wat haalbaar is binnen de groep waar het kind zit. Onze leerkrachten willen graag elk kind bieden wat het nodig heeft en sluiten dagelijks aan op behoeften van leerlingen. Dit vraagt ook ondersteuning van leerkrachten en de inzet van onze specialisten om hen deze ondersteuning te bieden. Jezelf blijven ontwikkelen is voor ons de sleutel!

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven