Basisschool De Bloemaert

Dalemdreef 23 5035 LZ Tilburg

 • Onze kinderen kunnen heerlijk spelen op het avontuurlijke schoolplein.
 • Binnen ons onderwijs geven we zo veel als mogelijk is betekenisvol onderwijs.
 • Basisschool De Bloemaert zit in het wijkgebouw van Grote Beemd.

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Bloemaert is een bevlogen team. Alle teamleden werken vanuit hun passie om kinderen te begeleiden bij hun ontwikkeling. 

We werken op De Bloemaert in onderwijsteams: kleuterbouw, onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Ieder team zit op een verdieping in de twee gebouwen en werkt samen. Alle lessen bereiden ze samen voor, ze beslissen samen over de inhoud van het curriculum en over de processen van hen als groepsleerkrachten en zeker ook over de ontwikkelprocessen van de kinderen.

Indeling team

 • Hoofdgebouw begane grond: Kleuterbouw met Nanda/Marieke en Anette/Hanny als groepsleerkrachten. Sandy en Mayke als onderwijsassistenten.
 • Hoofdgebouw eerste verdieping: Onderbouw met Marian/Kim groep 3, Lobke/Joyce groep 3/4, Mieke/Michelle groep 4 als groepsleerkrachten. Ingrid D. als onderwijsassistent.
 • Gebouw achterzijde begane grond:  Middenbouw met Carolien/Kim groep 5, Danny groep 5/6, Lianne/Nicky/Marieke groep 6 als groepsleerkrachten. Ingrid D. als onderwijsassistent en Ragne als leerkrachtondersteuner. 
 • Gebouw achterzijde eerste verdieping: Bovenbouw met Nikki groep 7, Sanne groep 7/8, Johnnie/Arianne/Nicky groep 8 als groepsleerkrachten. Ragne als leerkrachtondersteuner. 
 • Overige teamleden: conciërge Patrick, administratief medewerker Janneke, gymdocent Luc, muziekdocent Daan, expert taal Jolanda.

Ieder onderwijsteam heeft een coördinator: kleuterbouw Anette, onderbouw Marian, middenbouw Danny en bovenbouw Nikki. 

De coördinatoren hebben regelmatig overleg met het managementteam. Zodat we samen alle ontwikkelingen monitoren en vanuit gezamenlijke leerlijnen werken. 

Verder is er veel expertise in huis bij het team. We gaan hier steeds meer samen gebruik van maken en we blijven ons ontwikkelen door trainingen/coaching op maat te volgen. Dit doen we zowel op individueel niveau als op schoolniveau.

Daarnaast is er een ontwikkelteam Rekenen dat onder begeleiding van onderwijskundigen onze nieuwe methode Pluspunt gaat invoeren. Het ontwikkelteam Rekenen zorgt ook voor het cyclisch werken waarmee we onze kwaliteit van onderwijs naar een hoger niveau tillen. 

Dit schooljaar gaat het ontwikkelteam Diep Leren zorgen dat het geleerde beklijft bij de kinderen. Wat moeten wij dan als team doen om te zorgen dat de betrokkenheid van kinderen groter gaat worden? Hoe verbinden we de kinderen met de 'echte wereld'? Drie middagen in de week werken we met DaVinci (wereldoriëntatie) en hoe leren we onze kinderen onderzoek doen? Hoe zorgen we voor verbinding met de ander/de wereld om ons heen? En als we werken vanuit de competenties [karakterontwikkeling, burgerschap, samenwerking, communicatie, creativiteit en kritisch denken], hoe ziet dat er dan uit? Allerlei vragen waar het ontwikkelteam mee aan de slag gaat.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wegens ziekte of verlof van de leerkracht

In de loop van het schooljaar kan het zijn dat de vaste groepsleerkracht ziek is of één of meerdere dagen verlof heeft. Op De Bloemaert wordt elk jaar geprobeerd de invulling van deze dagen met eigen groepsleerkrachten op te vangen.

Wanneer een groepsleerkracht ziek is of verlof heeft, wordt vervanging geregeld. In eerste instantie gebeurt dat dan door onze eigen groepsleerkracht die in ons eigen schoolschil zit. Als dat niet mogelijk is, wordt er een beroep gedaan op de invalpool van onze eigen stichting Xpect Primair (Xpectschil). Daarna worden invallers ingezet die voor meerdere besturen werkzaam zijn.

Daarnaast werken we samen met RnewKids uit Tilburg: wij kunnen hen inhuren op een dag dat er geen invallers meer beschikbaar zijn. Zij gaan dan met onze kinderen aan de slag rondom sociale vorming en activiteiten vanuit school.

Helaas komt het tegenwoordig steeds vaker voor dat er geen invaller beschikbaar is. We zullen dan als organisatie alles proberen om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven. Kinderen over de groepen verdelen hoort bij deze mogelijkheden. We proberen in ieder geval te voorkomen dat er een groep naar huis wordt gestuurd. Een groep wordt overigens in principe niet op dezelfde dag naar huis gestuurd, maar pas na communicatie met de betrokken ouders.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We kiezen in principe er voor om de kinderen op leeftijd in de groepen te rangschikken. Naast de cognitieve ontwikkeling is de sociaal en emotionele ontwikkeling een erg belangrijke. Binnen de jaargroepen vinden er naast leeractiviteiten ook veel activiteiten plaats die op deze sociaal en emotionele ontwikkeling inspelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan coöperatieve leerstrategieën en culturele activiteiten. Bij de kleutergroepen kiezen we er juist voor om de oudste en jongste kleuters bij elkaar in één groep te plaatsen. Soms is het onvermijdelijk om een andere combinatie te vormen van twee groepen. Dit heeft vaak te maken met het aantal kinderen. Na elk schooljaar husselen we in principe de groepen; behalve bij de kleuters. In de bijlage van de schoolpagina van 'Scholen op de Kaart' kunt u het beleid hieromtrent lezen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wettelijk verplicht aantal uren per jaar: min. 940

Het totaal in 8 jaar onderwijs: 7520 uur

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze missie is het omgaan met verschillen die er tussen kinderen bestaan en we staan open voor de eigenheid en onderwijsbehoeften van ieder individu. Vanuit die positieve benadering, creëren we situaties waarbinnen iedereen succeservaringen op kan doen. Onze kernwaarden veiligheid, respect, sfeer, transparantie en betrokkenheid geven samen met onze kernkwaliteiten, maatwerk, professionaliteit, structuur, gedeelde verantwoordelijkheid en teamwork richting aan ons professioneel handelen.   

Vanuit deze visie is het onze ambitie alle kinderen passend onderwijs te bieden. Passend Onderwijs betekent dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en belemmeringen past. Het streven is ook: veilig leren in (vanuit) een versterkte omgeving. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Elke leerling is uniek en heeft zijn eigen ondersteuningsbehoeften. Wij zijn er op gericht de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen te achterhalen en ons onderwijs daar zo goed mogelijk op af te stemmen, gebruik makend van de kernwaarden van ons onderwijs. Op die manier streven wij er naar elke leerling optimale onderwijskansen te bieden. We willen hierbij niet alleen samen werken, maar vooral samenwerken.  

Elke leerling kan zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en krijgt onderwijs dat is afgestemd op zijn of haar ondersteuningsbehoefte.  

Ontwikkeling volgen

Binnen onze school wordt de ontwikkeling van kinderen op verschillende manieren gevolgd.

* Voortdurend observeren, signaleren en samen met elkaar en met de kinderen reflecteren op het onderwijs en het welbevinden. Op die manier wordt dagelijks het onderwijsaanbod “passend gemaakt” door de leerkracht en waar mogelijk door de kinderen zelf. D.i. cyclus HGW ( waarnemen, begrijpen, plannen, realiseren).

* Reflecteren door leerlingen op het door hen gemaakte werk. Samen met de leerkracht evalueren ze deze taken en bepalen wat zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

* In groep 1/2 wordt gebruik gemaakt van het digikeuzebord om de ontwikkeling in beeld te brengen, te interpreteren en bij te sturen waar nodig. Het kind moet worden gevolgd en langs verschillende wegen moet het kind worden bereikt. De verschillende ontwikkelingsgebieden bieden daarvoor veel mogelijkheden. De toets heeft een veel minder prominente plaats.

* In groep 3 t/m 8 worden methodetoetsen gebruikt om te evalueren op de aangeboden leerstof. Van daaruit wordt het onderwijsaanbod passend gemaakt voor een langere periode.

* In groep 3 t/m 8 worden citotoetsen gebruikt om de ontwikkeling te evalueren over een langere termijn en te vergelijken met een norm. Van daaruit worden keuzes gemaakt in het onderwijsaanbod voor een langere periode.      

Ondersteuningsniveaus

Om de onderwijszorg op een goede manier te kunnen bieden wordt op onze school gebruik gemaakt van vijf ondersteuningsniveaus die verderop uitgebreider zijn uitgewerkt per ondersteuningsniveau.  

Ondersteuningsniveau 1: Algemene zorg in de groep (aanpak 2; vanuit direct instructiemodel)

Ondersteuningsniveau 2: Extra zorg in de groep (aanpak 1 en 3; vanuit direct instructiemodel)

Ondersteuningsniveau 3: Speciale zorg met interne hulp

Ondersteuningsniveau 4: Speciale zorg met externe hulp

Ondersteuningsniveau 5: Een ander onderwijsarrangement  

In het schoolondersteuningsprofiel zijn steeds nieuwe interventies en aanpakken genoteerd. Van interventies die beschreven staan bij ondersteuningsniveau 1, mag verwacht worden dat deze ook van toepassing zijn bij ondersteuningsniveau 2 t/m 4.  

Communicatie met ouders

Doel van basisschool De Bloemaert is dat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen en onderwijs krijgt dat is afgestemd op zijn of haar ondersteuningsbehoeften. Wij geloven erin dat de pedagogische driehoek, ouders, school, kind hierin een rol speelt. Ouders en school hebben  een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijk doel als het gaat om de ontwikkeling van het kind. Ook ouders signaleren wat hun kind nodig heeft. Daarom vinden wij het belangrijk samen met kinderen en ouders te werken aan passend onderwijs. In gesprek met elkaar zoeken we naar het beste aanbod voor het kind en trekken samen op in het bieden van ondersteuning. Dit vraagt vertrouwen in elkaar en transparantie in wat we doen en willen. Ouders zijn dan ook altijd welkom bij ons op school.   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven