Basisschool De Bloemaert

Dalemdreef 23 5035 LZ Tilburg

 • BS De Bloemaert is een onderdeel van het gebouw Grote Beemd.
 • Onze kinderen kunnen heerlijk spelen op het avontuurlijke schoolplein.
 • Onze kinderen ontwikkelen zich stapje voor stapje. Een goede samenwerking tussen ouders, kinderen en school is daarbij essentieel.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op 'SchoolVenster' van BS De Bloemaert. Op deze plaats kunt u veel informatie vinden over de resultaten van onze basisschool. En wat wij belangrijk vinden op onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van onze school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Op BS De Bloemaert willen wij graag dat een kind zich ontwikkelt tot een evenwichtig individu. Kinderen leren optimaal in een veilige, pedagogische omgeving. Kinderen moeten leren samenwerken. Dat betekent dat ieder kind een verantwoordelijkheid heeft om de gezamenlijke doelen te bereiken. Kinderen ontwikkelen zich veelzijdig. We bieden een breed spectrum aan activiteiten aan, waarbij we de speerpunten cultuureducatie (bijvoorbeeld kunstenaars in de klas), coöperatieve werkvormen en de plusklas graag benoemen. Op de website van BS De Bloemaert kunt u nog veel meer informatie over onze school vinden.

Gegevens schoolbestuur 

Onze school maakt deel uit van de Stichting Xpect Primair. Xpect Primair bestuurt in Tilburg 25 basisscholen waar dagelijks ruim 7600 leerlingen onderwijs volgen. De stichting telt ruim 750 werknemers. Onze missie, visie, ambities en waarden treft u aan op de website www.xpectprimair.nl  

De bestuurder van de stichting is mevrouw mr. Carin Zandbergen. Het Bestuursbureau is gehuisvest aan de J. Asselbergsweg 38 te Tilburg.  

Contactgegevens: 

Stichting Xpect Primair Postbus 6028 5002 AA Tilburg T: 013 – 4648230? 

E: bestuur@xpectprimair.nl?

W: www.xpectprimair.nl  

Gezamenlijk afspraken en regelingen

Voor onderstaande praktische onderwerpen en regelingen zijn binnen de stichting afspraken gemaakt die gelden voor alle scholen van Xpect Primair. Actuele informatie over deze onderwerpen vindt u op de website van de stichting www.xpectprimair.nl Op aanvraag is een papieren versie van onderstaande documenten te verkrijgen bij de directie van de school.  

 • pesten
 • informatieplicht aan gescheiden ouders, verzorgers
 • leerplicht en verlof toelating
 • schorsing en verwijdering van leerlingen
 • seksueel misbruik
 • medisch handelen
 • kledingvoorschriften
 • dyslexie
 • beleid sponsoring
 • privacy beleid
 • klachtenregeling  

Onze externe Vertrouwenspersonen zijn:

 • Mevr. J. De Fretes Tel: 06-21293342 of 06-52857571 
 • Dhr. H. Werger Tel: 06-48101109 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Fijn pedagogisch klimaat
 • Omgaan met verschillen
 • Coöperatief (samen) leren
 • Brede ontwikkeling
 • Educatief partnerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
315
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven