Basisschool De Bloemaert

Dalemdreef 23 5035 LZ Tilburg

  • Onze kinderen kunnen heerlijk spelen op het avontuurlijke schoolplein.
  • Binnen ons onderwijs geven we zo veel als mogelijk is betekenisvol onderwijs.
  • Basisschool De Bloemaert zit in het wijkgebouw van Grote Beemd.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De referentieniveaus beschrijven wat een kind op een bepaald moment in zijn schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moet beheersen. Hierdoor kunnen scholen individuele prestaties van kinderen in kaart brengen.?? Met de eindtoets toetsen basisscholen of de kinderen aan het einde van groep acht de vereiste referentieniveaus behaald hebben. ??Deze referentieniveaus zijn vanaf 2020-2021 de manier waarop de Inspectie van het Onderwijs de basisvaardigheden van kinderen op het gebied van taal en rekenen beoordeelt. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de resultaten van ons onderwijs naast de methodegebonden toetsen door het Cito leerlingvolgsysteem (Cito Lovs). Dat gebeurt halverwege en aan het einde van elk schooljaar. Door middel van analyses op school-, groeps- en leerlingenniveau maken we beredeneerde keuzes op onderwijskundig en pedagogisch vlak. De leerkrachten van verschillende leerjaren vergaderen na elke meting van het Lovs gezamenlijk o.l.v. de intern begeleiders over wat goed gaat en wat beter mag/moet. Tijdens die bijeenkomsten leren we met en van elkaar. Welke interventies hebben nu gewerkt? En welke niet? Op deze manier worden de opbrengsten verhoogd. Daarnaast brengen we meerdere keren per schooljaar in kaart hoe een groep sociaal in elkaar steekt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons schooladvies van schooljaar 2021-2022 is wederom kansrijk geweest, zodat kinderen vanuit vertrouwen groeien naar het niveau dat wij voor ogen hebben. Kinderen gaan samen met hun ouders een school zoeken die bij ze past. Op niveau van leren en op niveau van hoe een kind is. Welke school daagt het kind goed uit tot leren, tot persoonlijke groei? Wat weten wij van het kind, wat zijn onze ervaringen en hoe is de ontwikkeling van een kind gegaan? Dit zijn onderwerpen die we meenemen in onze adviezen. 

Samen met kind en ouder(s)/verzorger(s) komen we tot een zo'n goed mogelijk en passend advies.

We blijven de kinderen de eerste drie jaar volgen in hun ontwikkeling zodat wij ook goed naar onze adviezen kunnen blijven kijken. Zijn onze kansen ook echt kansrijk, kan het hoger/moet het lager, hebben we ouders goed genoeg ingelicht, etc. 

Als school geven wij ouders geen advies over welke school, maar uiteraard wel over het niveau van onderwijs. De voortgezet onderwijsscholen verzorgen open dagen en informatiebijeenkomsten. We brengen kinderen en ouders hiervan op de hoogte. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven