Basisschool De Alm

Groenewoudstraat 70 5022 GE Tilburg

 • Schoolfoto van Basisschool De Alm
 • Schoolfoto van Basisschool De Alm
 • Schoolfoto van Basisschool De Alm
 • Schoolfoto van Basisschool De Alm
 • Schoolfoto van Basisschool De Alm

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Alm. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Modern-traditioneel
 • Wij gaan voor kwaliteit
 • Een veilig pedagogisch klimaat
 • Laagdrempelig en persoonlijk
 • Wij werken samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen uit de buurt zijn welkom op onze school indien wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Leerlingen moeten zich veilig, prettig, competent en gewaardeerd voelen. Daardoor kunnen zij zich optimaal ontwikkelen op zowel cognitief als sociaal emotioneel gebied. De wijk Groenewoud is een PACT wijk (PACT staat voor People Acting in Community Together), welke vanuit een initiatief van de gemeente is ontstaan. Het doel van deze manier van werken is dat buurtbewoners en professionals gezamenlijk de uitdagingen van de wijk aanpakken. Leidend hierin zijn de bewoners. De bewoners bepalen de agenda van de wijk in de breedste context. Onderwijs is hierin betrokken vanuit de behoeften van de kinderen in Groenewoud. Er wordt bekeken wat er nodig is om de kinderen een optimale ontwikkeling te bieden
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
167
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de voor- en na schoolse opvang werken we samen met BSO ProKidz.
ProKidz zit in ons schoolgebouw en maakt gebruik van 2 lokalen en de speelplaats. 

Voor meer informatie over de BSO kunt u terecht op de website van BSO Prokidz; www.prokidz.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Almtoppers

Kinderen moeten zich veilig voelen om tot leren te komen. We streven dan ook naar een omgeving waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar op een vriendelijke manier ontmoeten. We vinden het belangrijk dat de nadruk ligt op positief gedrag. Uitgangspunten hiervoor zijn veiligheid en respect. Om de sociale en fysieke veiligheid van kinderen zo goed als mogelijk te garanderen zetten we in op een preventieve aanpak waarin positieve gedragsverandering centraal staan. Dit ondersteunend pedagogisch klimaat zorgt ervoor dat leerlingen weten welk gedrag er van hen wordt verwacht en welk gedrag ze van anderen in hun omgeving kunnen verwachten. Het is onze ambitie dat school en ouders hierin intensief samenwerken. Om tot deze preventieve aanpak te komen hanteren we onze Almtoppers:

Op basisschool De Alm…

 • zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar.
 • zorgen we voor elkaars spullen.
 • zijn wij voorzichtig met elkaar.
 • regelen wij onze zaken goed.

Vier keer per jaar staat één van de Almtoppers centraal in ons onderwijsaanbod. We nemen dan samen met leerlingen een Almtopper onder de loep, zodat steeds duidelijker wordt welk gedrag gewenst is. Ook bij het inzoomen op deze Almtoppers ambiëren we het vergroten van de betrokkenheid van ouders. Daarnaast zien wij het als een uitdaging voor de komende beleidsperiode om de inzet van de Almtoppers te continueren en te borgen. We ervaren in de praktijk dat deze methodiek ons helpt om positief gedrag te creëren binnen de school en er daardoor rust heerst in de schoolomgeving. Anderzijds zijn we ons ervan bewust dat het een flinke uitdaging is om deze methodiek levend te houden. Een nieuwe visualisatie is hier een onderdeel van. Samen zullen we hier alert op moeten blijven.

Rots en Water

Naast de preventieve aanpak die wij met de methodiek Almtoppers nastreven, is de Alm een Rots- en waterschool. De methodiek 'Rots en water' helpt ons, aanvullend op de Almtoppers, om leerlingen te leren vertrouwen op zichzelf en voor zichzelf op te komen. Rots en Water geeft de aanzet tot het vergroten van zelfvertrouwen, zelfbeheersing, zelfreflectie en sociale vaardigheden. Daardoor wordt de weerbaarheid van leerlingen vergroot en levert de methodiek een bijdrage aan het zelfbewustzijn van ieder kind. Door de inzet van Rots en Water streven we naar een optimale sociale en maatschappelijke ontwikkeling voor ieder kind. We geloven erin dat deze vaardigheden worden ontwikkeld in interactie met medeleerlingen. Leerlingen leren welk gedrag wenselijk is in diverse situaties, hoe ze zich gepast gedragen en hoe ze zo dicht mogelijk bij zichzelf kunnen blijven.

Protocol en stappenplan 'Grensoverschrijdend gedrag door ouders'

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op onze scholen. Ook onze medewerkers. Daarom zijn er afspraken gemaakt (te vinden in het protocol 'Grensoverschrijdend gedrag door ouders'). We verwachten dat alle ouders zich hieraan houden. Houdt u zich niet aan deze afspraken en wordt er door u bijvoorbeeld geschreeuwd, gescholden, gedreigd of gevochten in de school of op het schoolterrein dan zijn we genoodzaakt om stappen te ondernemen. (zie ook; Stappenplan bij grensoverschrijdend gedrag)

Terug naar boven