OBS Hartevelden

Gendringenlaan 22 5043 LL Tilburg

  • Schoolfoto van OBS Hartevelden
  • Schoolfoto van OBS Hartevelden
  • Schoolfoto van OBS Hartevelden
  • Schoolfoto van OBS Hartevelden
  • Schoolfoto van OBS Hartevelden

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We hebben het afgelopen jaar veel investeringen gedaan op school om het onderwijs beter af te stemmen op onze leerlingen en de instructie te verbeteren. Onze kinderen hebben dit jaar een mooie score gehaald dat boven het landelijk gemiddelde ligt en boven de inspectienorm. We willen vooral nastreven dat alle kinderen op een passende plek naar het voortgezet onderwijs zullen gaan. 

Eindtoets wordt doorstroomtoets

Uw kind maakt in groep 8 een eindtoets. De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat uw kind zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen. Op onze school gebruiken we IEP. Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Er komt één?week?waarin?leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Doordat er één?aanmeldweek?komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets: Uw kind ontvangt tussen 10 en 31 januari het schooladvies. Uw kind maakt in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets. Uiterlijk 15?maart ontvangen wij de uitslag van de doorstroomtoets. U en uw kind ontvangen uiterlijk 24 maart van ons het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Heeft uw kind de doorstroomtoets beter gemaakt, dan stellen we het schooladvies naar boven bij. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te wijzigen. Het schooladvies komt tot stand in samenwerking met leerkrachten van groep 7, groep 8, de Kwaliteitcoördinator en de directie. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken voortdurend aan het verhogen van de opbrengsten. Dit doen wij door de instructie van de leerkracht te verbeteren middels het Expliciete Directe Instructiemodel, het verbeteren van de analyses en het afstemmen van de onderwijstijd.
Wij zien een wisselende groei bij leerlingen door de coronapandemie. We werken aan een herstelplan voor kinderen vanuit de NPO middelen (Nationaal Programma Onderwijs).
In de tussenresultaten (Cito toetsen die in de groepen 3 t/m 8 worden afgenomen), hebben we aan het einde van dit schooljaar een enorme groei laten zien. Deze lijn willen we volgend jaar voortzetten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We zijn er trots op dat alle leerlingen naar de school van hun keuze kunnen!
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We leren kinderen hoe ze met elkaar omgaan in hun klas, op school, buiten, in de wijk en de wereld. Dit noemen we wereldburgerschap. We leren kinderen samenwerken, vertrouwen hebben in zichzelf en elkaar. We leren ze respectvol om te gaan met anderen en met de omgeving waarin we leven. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ik voel me veilig
  • Ik heb vertrouwen in mezelf
  • Ik voel me verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven