Basisschool De Opstekker

Master Roordawei 1 A 8406 ES Tijnje

Schoolfoto van Basisschool De Opstekker

Het team

Toelichting van de school

De directeur en de Intern Begeleider geven leiding aan het team bestaande uit totaal 17 teamleden. 

Binnen onze school werken wij met 5 specialisten van het jonge kind.

De middenbouw bestaat uit 6 en de bovenbouw uit 4 vakbekwame leerkrachten.

Tevens zijn er gecertificeerde hoogbegaafdheid- , taal-lees- en cultuurcoördinatoren aanwezig.                       

                           

   

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Lesuitval proberen we vanzelfsprekend zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht er toch een leerkracht afwezig zijn, dan proberen we een invalleerkracht in te zetten. Omdat er ook in onze regio een tekort is aan invalleerkrachten, werken de scholen binnen ons bestuur met een protocol waarin onderstaande stappen worden doorlopen. Mocht er geen invalleerkracht beschikbaar zijn, dan proberen we eerst intern een oplossing te vinden. Gedurende de eerste dagen wordt de vervanging indien mogelijk intern opgelost. Dit kan bijvoorbeeld door de extra inzet van een eigen leerkracht, de inzet van directie of intern begeleider, het samenvoegen van een aantal groepen of het verdelen van de leerlingen over de overige groepen. Slechts in het uiterste geval hebben de leerlingen geen les op school. Bij langdurige vervanging wordt extern naar een structurele oplossing gezocht.   

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In 2018 is De Opstekker ontstaan uit een fusie van 2 basisscholen. Hierdoor konden wij beschikken over fusiegelden voor de komende 6 jaren. Deze gelden hebben wij ingezet in de formatie. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om met kleine homogenen groepen te gaan werken. Deze gelden worden voor het schooljaar 2023-2024 voor de laatste keer ingezet. Dit betekent dat we daarna overgaan naar de bezetting waar de school recht op heeft. Te weten 6 of 7 groepen. Onze onderwijsorganisatie gaat hierdoor veranderen.   

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleutergroepen werken met een beredeneerd aanbod. De ontwikkeling wordt gevolgd door observaties, die vastgelegd worden in Parnassys leerlijnen jonge kind. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op De Opstekker werken we volgens de principes van het handelingsgericht werken (HGW). De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan hierbij centraal.

Gedurende het hele schooljaar observeert en begeleidt de groepsleerkracht de kinderen uit de groep. Van iedere leerling houdt de leerkracht een leerlingdossier bij. 

Naast de reguliere zorg, die wij voor alle kinderen hebben, bieden wij ook extra zorg aan kinderen die in een bepaald ontwikkelingsaspect en/of ontwikkelingsfase extra ondersteuning nodig hebben.  Als de groepsleerkracht signaleert dat een kind onder of boven het niveau presteert wat op basis van de leeftijd mag worden verwacht, meldt zij/hij dit aan de interne begeleider. Samen bespreken zij een plan van aanpak. De ouders worden in dit proces meegenomen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze hoogbegaafde leerlingen krijgen extra ondersteuning. Sinds juni beschikt school over een gecertificeerd hoogbegaafdheid specialist. Daarbij hebben wij in 2022 van de NPO-gelden de levelkisten aan kunnen schaffen. In deze kisten zitten materialen voor de hoogbegaafde leerlingen met een doorgaande lijn. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De samenwerking met de peuterspeelzaal kan intensiever. Maar de intensieve samenwerking zal in de nieuwbouw een vanzelfsprekendheid worden. De peuterspeelzaal en de school worden dan in hetzelfde gebouw gehuisvest. 

Terug naar boven