Basisschool De Opstekker

Master Roordawei 1 A 8406 ES Tijnje

Schoolfoto van Basisschool De Opstekker

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Hoe brengen wij de ondersteuning in kaart?

 - We werken jaarlijks met een groepsplan. Dit plan wordt 4 keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld.
De evaluaties worden besproken tijdens groepsbesprekingen, die plaatsvinden in de maanden november, januari, april en juni. 
- Leerkrachten analyseren en interpreteren in november en april de verzamelde gegevens van de methode gebonden toetsen om zicht te krijgen op de opbrengsten van hun onderwijs, de effecten van hun onderwijsaanbod en de onderwijsbehoeften van hun leerlingen. In januari en juni staan naast de methode toetsen, maar ook de toetsen van het IEP leerlingvolgsysteem centraal. De analyse wordt beknopt in steekwoorden genoteerd in het groepsplan, onder het kopje evaluatie.  
- Bij de groepsbespreking zijn de leerkrachten en IB-er aanwezig. In februari en juni schuift de directeur ook aan.  
- De groepsbesprekingen zijn opgenomen in de jaarplanning.  
- Tijdens de groepsbesprekingen in januari en juni worden relevante gegevens betrekking hebbend op de sociaal-emotionele ontwikkeling, het gedrag, de taakaanpak, de werkhouding en de motivatie van leerlingen meegenomen in de analyses. De spindiagrammen van de IEP toets zijn hierbij leidend. 
- De leerkracht en IB-er dragen beiden gesprekspunten aan voor de groepsbespreking. 
- De IB-er leidt de groepsbespreking. 
- De groepsleerkracht (i.s.m. IB) maakt een kort verslag van de afspraken en besluiten. 
- De leerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten en afspraken. 
- De directeur en IB-er bewaken de gemaakte afspraken. 
- De groepsbespreking verloopt volgens een aantal vaste gesprekspunten (m.b.t. planmatig werken bijgehouden in groepsplan).  
- In de groepsbespreking kan het besluit worden genomen om een leerling te bespreken. De  leerkracht formuleert dan een vraag die wordt besproken. Redenen om een leerling te bespreken: 
1. De leerling profiteert onvoldoende van de specifieke aanpak in het groepsplan. 
2. De specifieke onderwijsbehoeften van de leerling blijven onduidelijk. 
3. Er zijn aanwijzingen of vermoedens van kind kenmerken. 
Alles wordt vastgelegd in onze leerlingadministratie.

Zelfevaluatie.
Na afloop van de tweede groepsbespreking (januari) bespreken en analyseren de directeur en IB-er schoolbreed de leeropbrengsten a.d.h.v. de groepsoverzichten en bepalen samen welke vervolgstappen er genomen moeten worden om de kwaliteit te waarborgen. Deze gegevens worden verwerkt in het zelfevaluatiedocument. Deze zelfevaluatie is tevens de verantwoording naar het bovenschools bestuur.  
Aan het eind van het schooljaar worden de groepsplannen afgesloten en draagt de leerkracht de groep over aan de nieuwe leerkracht m.b.v. het overdrachtsformulier. Binnen vier weken na de start van het nieuwe schooljaar stelt de leerkracht een groepsplan op. (groep 3 t/m 8)   

Leerlingen die eenmalig een V of V- (onvoldoende) scoren op technisch lezen komen in aanmerking voor de intensief groep. Na 2 maal een V of V- score wordt een Individueel Handelings Plan (IHP) opgesteld.   
Voor de andere vakgebieden waarop een leerling beneden de laagste ontwikkelscore van IEP scoort, wordt tijdens de groepsbespreking bepaald wat het vervolg is en hoe dit wordt weggeschreven.  Leerlingen die extra ondersteuning nodig zijn in de groep betreffende hun gedrag komen in aanmerking voor een OPP.  Leerlingen die boven de hoogste ontwikkelscore van IEP scoren, bieden we extra uitdaging aan. In eerste instantie in de pluslijn van de methode. Is er meer uitdaging nodig dan de methoden kunnen bieden dan wordt er passend verdiepingswerk gezocht voor het betreffende vak. 
PS. Gedurende de uitvoering van het groepsplan kan de behoefte bij de leerkracht ontstaan om zijn bevindingen met collega’s of IB-er te delen.  Als blijkt dat de onderwijsbehoeften van de leerling onvoldoende duidelijk zijn, wordt samen met de IB-er gezocht naar haalbare oplossingen. De IB-er zorgt dat de leerkracht vooral reflecteert en nadenkt over het eigen handelen in relatie tot de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich thuis voelen bij ons op school. Dat ze mogen zijn wie ze zijn, dat ze weten dat ze erbij horen en dat ze gewaardeerd worden. We kiezen voor een positieve benadering. Afspraken over omgaan met elkaar zijn vastgelegd in duidelijke schoolregels.   We proberen zoveel mogelijk in te gaan op de individuele (onderwijs) behoeften van de kinderen. Ieder kind maakt deel uit van een groep. Aan het sociaal pedagogisch klimaat besteden we dan ook veel aandacht. De Opstekker streeft er naar een veilige omgeving voor iedereen te bewerkstelligen. Bij de aanvang van een nieuw schooljaar is de eerste zes weken specifieke aandacht voor het welbevinden van de leerlingen en de groep. Dit noemen wij de ‘Gouden weken’.  Op De Opstekker wordt in een goede sfeer geprobeerd elke leerling maximaal te laten presteren. Naast leerprestaties vinden wij creativiteit en beweging voor de totale ontwikkeling van elk kind belangrijk.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen en veiligheid
  • verantwoordelijkheid nemen
  • bewustwording van eigenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven