De Bataaf

Aardbeivlinder 60 4007 HB Tiel

 • De Bataaf maakt samen met KDV/BSO KaKa en wijkvereniging Passewaaij deel uit van De Stater.
 • De speelpleinen lokken beweging uit en sociaal spel. Er is voldoende ruimte voor bewegend leren.
 • In elke unit zijn de verschillende werkplekken rijk ingericht met uitdagende ontwikkelingsmaterialen.
 • In de units zijn plekken waar je alleen of samen werkt.
 • De bibliotheek heeft een belangrijke, centrale plek in ons gebouw.

In het kort

Toelichting van de school

Vanaf januari 2021 is basisschool De Bataaf gehuisvest in een nieuw, modern gebouw waar ons onderwijsconcept, het unitonderwijs, helemaal tot zijn recht komt.

De Bataaf staat voor: eigentijds onderwijs in units - samenwerkend leren - goede communicatie - wederzijdse betrokkenheid - individuele aandacht - positieve benadering - ontwikkeling van talenten

Vensters biedt u inzicht in de resultaten van De Bataaf. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt Vensters u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Grote Sociale Veiligheid
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Betrokkenheid & Welbevinden
 • Positieve Benadering / KiVa
 • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Een landelijke trend is dat het leerlingenaantal daalt. Deze trend is niet zichtbaar op onze school. In januari 2021 zijn we verhuisd naar een nieuw schoolgebouw. De Bataaf werkt samen met kinderdagverblijf/BSO KaKa en de wijkvereniging in De Stater. De Bataaf trekt, zeker met het nieuwe gebouw, dat ingericht is voor het unitonderwijs en voorzien is van rijke, uitdagende leeromgevingen, nieuwe leerlingen aan.

Geïnteresseerde ouders vertellen we graag alles over ons onderwijs. Maak gerust een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het Sociaal Schoolveiligheidsplan is tevens opgenomen:

 • Anti-pestprotocol
 • Protocol sociale media
 • Protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie
 • School- en klassenregels

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten doen dit samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van leerkrachten en ouders op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding.  

Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit de klas voor een onderzoek. Zij let tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en taalontwikkeling. Na het onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten. Is eerder onderzoek door de logopedist nodig? Neem dan contact met ons op. 

Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar
Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek. De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met een algemeen gesprekje, meet en weegt het kind en onderzoekt of het kind goed ziet en hoort. Bij 10/11-jarigen is er alleen een gehooronderzoek als daar een reden voor is. Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan. Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail ons op het moment dat de uitnodiging is ontvangen. Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

Liever geen onderzoek?
Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan ons door.  

Inentingen voor kinderen van 9 en 12 jaar
in het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen meisjes een uitnodiging voor een prik tegen baarmoederhalskanker (HPV). Nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen. SamenwerkingSoms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil bespreken. Dit gebeurt natuurlijk alleen in overleg met de ouders. Samen bekijken we wat de juiste hulp is. 

Contact en bereikbaarheid
Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een afspraak of meer informatie? Neem dan contact met ons op. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl. 

Meer informatie 
Op www.ggdgelderlandzuid.nl  staat onder ‘Jeugd & Opvoeden’ meer informatie over de JGZ. Ook is hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van kinderen te vinden.
Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewegen, social media gebruik, roken, alcohol en vriendschappen/relaties.

Buurtzorg Jong
Buurtzorg Jong biedt professionele hulp en ondersteuning op een breed terrein en helpt een gezin tot het weer zelfstandig verder kan. Zij bieden opvoedondersteuning, psychosociale hulpverlening en financiële hulpverlening aan gezinnen met kinderen tot 23 jaar. Ze helpen bij het versterken van sociale vaardigheden, helpen leerkrachten op de scholen, geven ouderbegeleiding en psycho-educatie. Ze ondersteunen kinderen en ouders bij echtscheiding en bij veiligheidsvraagstukken. De hulp is vooral praktisch en concreet. Buurtzorg Jong werkt vanuit een klein, zelfsturend en multi­disciplinair team van hoog opgeleide en ervaren professionals. Buurtzorg Jong werkt samen met o.a. huisartsen, scholen, wijkagenten, de Jeugdgezondheidzorg, Veilig thuis en het CJG. Voor advies en/of een aanmelding kunt u, bij voorkeur in overleg met het gezin of de jongere, contact met hen opnemen. Er is geen wachtlijst, er is geen indicatie nodig en u krijgt, in overleg met het gezin/de jongere, altijd een terugkoppeling.

Terug naar boven