De Bataaf

Aardbeivlinder 60 4007 HB Tiel

 • De Bataaf maakt samen met KDV/BSO KaKa en wijkvereniging Passewaaij deel uit van De Stater.
 • De speelpleinen lokken beweging uit en sociaal spel. Er is voldoende ruimte voor bewegend leren.
 • In elke unit zijn de verschillende werkplekken rijk ingericht met uitdagende ontwikkelingsmaterialen.
 • In de units zijn plekken waar je alleen of samen werkt.
 • De bibliotheek heeft een belangrijke, centrale plek in ons gebouw.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Bataaf wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd in het LeerlingVolgSysteem.
De methode onafhankelijke toetsen van IEP gebruiken we om te bekijken of de tussenopbrengsten gehaald zijn.
De inspectie richt zich met name op de referentieniveaus op het gebied van rekenen, lezen en taal.
Vanaf 2024 maken we gebruik van de doorstroomtoets van IEP die passend is bij ons unitonderwijs.
Door ons onderwijs kwalitatief hoog te houden, willen we de referentieniveaus behalen die van onze school verwacht mogen worden. We verwachten een blijvend positief effect van de verbeterplannen en het plan van aanpak met betrekking tot rekenen en begrijpend lezen.

Al onze leerlingen nemen deel aan de doorstroomtoets, ook de leerlingen met een LGF (intensieve ondersteuning) of met een OPP (eigen leerlijn). Een lage score van één van deze leerlingen kan ervoor zorgen dat de percentages van het fundamentele niveau en het streefniveau lager uitvallen. 

De Bataaf zit met de percentages van het fundamentele niveau en het streefniveau boven de signaleringswaarde van de inspectie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Bataaf volgt elk kind zijn eigen leerlijn. We volgen de ontwikkeling van kinderen en bekijken steeds de groei die het kind heeft gemaakt. We nemen tussentijdse, adaptieve toetsen af (IEP LVS). Door Gynzy zijn we in staat om dagelijks een analyse te maken wat betreft de vorderingen van een kind.

De resultaten worden met alle leerkrachten van een unit en de intern begeleider geanalyseerd en besproken. Analyse van de toetsen zijn belangrijk, hier wordt in overleg met het kind mee verder gewerkt aan een nieuw aanbod van leerstof. De adaptieve toetsen zijn Cotan-gecertificeerd. De resultaten worden twee keer per jaar tijdens een 'opbrengstgesprek' besproken. Bij dit gesprek is het unitteam, de teamleider onderwijs en de directeur aanwezig. Er worden afspraken gemaakt over verbeteringen van de opbrengsten en welke plannen daarbij ingezet worden. De analyses en afspraken worden vastgelegd in een monitorrapport

Op stichtingsniveau wordt het monitorrapport door de teamleider onderwijs en de directeur met het SKOR-staflid onderwijs 2x per jaar besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets 

Vanaf schooljaar 2023-2024: 1 aanmeldweek en eindtoets wordt doorstroomtoets
Onze schoolverlaters (leerlingen uit groep 8 van de basisschool) maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets.
De wet die dit regelt is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer.
De wet gaat in vanaf schooljaar 2023-2024. De wet neemt een aantal problemen weg in de overgang van het basis- naar de middelbare school. Dit zijn de maatregelen:

 • De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen.
 • Er komt 1 week waarin de leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.

Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

 • Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.
 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun schooladvies.
 • Leerlingen maken in de eerste of tweede volle week van februari de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.
 • Scholen moeten in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot stand komt. Zij moeten ouders en leerlingen hierover actief informeren. Zo worden alle ouders op tijd betrokken bij de overgang naar de middelbare school.
 • Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het schooladvies in januari? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.

De centrale aanmeldweek geldt alleen voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs (vo) gaan.

Zo komt De Bataaf tot het schooladvies:
De school maakt een schooladvies voor een leerling op basis van:   

 • de leerresultaten uit het LVS. 
 • informatie van collega’s (zoals intern begeleiders).  

Op De Bataaf buigen de leerkrachten van unit 3 zich, samen met de intern begeleider en de directeur over het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. We vinden het belangrijk om in gesprek te gaan met leerlingen en hun ouders over het schooladvies.
Bij de voortgangsgesprekken in januari/februari wordt aan de kinderen van groep 7 een voorlopig V.O.-schooladvies gegeven. Deze kinderen kunnen samen met hun ouders zich voorzichtig al gaan oriënteren op een vervolgschool.       

              

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen die lekker in hun vel zitten en zich betrokken en veilig voelen, ontwikkelen zich optimaal. Welbevinden en betrokkenheid spelen daarbij een belangrijke rol. We willen weten wat kinderen beweegt, hen bezighoudt, hoe we aan kunnen sluiten bij hun behoeften, niveau en belevingswereld. Opvoeden doen we samen met ouders en partners (kinderopvang, zorg, sport en cultuur). We versterken elkaar en geven kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen tot bekwame, zelfstandige en sociale burgers.

Welbevinden is belangrijk, maar het garandeert nog niet dat er ontwikkeling is en dat er wordt geleerd. Daarvoor is meer nodig, namelijk betrokkenheid. Betrokkenheid is de staat waarin kinderen zich verbinden wanneer ze intensief met iets bezig zijn. Hun handelingen, mimiek en lichaamshouding verraden een intense mentale activiteit. Ze zijn uit zichzelf gemotiveerd om aan de slag te gaan en te blijven. Betrokkenheid komt alleen voor in het gebied tussen ‘al kunnen’ en ‘nog-niet-kunnen’. Betrokkenheid is de voorwaarde voor ontwikkeling. Met welbevinden en betrokkenheid als leidraad, krijgen we onmiddellijke feedback over onze aanpak, interacties en nieuwe interventies.

Als je vanuit een positieve benadering naar gedrag kijkt, ontstaat er een prettig groeps- en schoolklimaat.
Een positieve leeromgeving, zorgt ervoor dat leerlingen zich veilig voelen in de groep.
Op De Bataaf vinden we het belangrijk om altijd met een positieve blik naar de ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen te kijken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Grote Sociale Veiligheid
 • Betrokkenheid & Welbevinden
 • Positieve Benadering

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Wij streven voortdurend naar verbetering van onsonderwijs.Wij volgen systematisch de opbrengsten van ons onderwijs, registreren en analyseren. Op basis van o.a. datagegevens passen wij ons onderwijs aan. Wij vinden kwaliteit en professionaliteit van ons personeel belangrijk.

Samenvatting van het inspectiebezoek januari/februari 2022 (waarbij een bezoek gebracht is aan De Bataaf en de Rotondaschool):

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder bestuur in Nederland. We hebben bij Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland (SKOR) in januari/februari2022 onderzocht of de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen op orde is, of er sprake is van deugdelijk nancieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs (zie Onderzoekskader 2021).
We hebben met het bestuur gesproken over zijn bijdrage aan de basisvaardigheden van de leerlingen. Het bestuur brengt de ontwikkeling van de leerlingen op de basisvaardigheden systematisch in kaart en werkt aan de bestrijding van achterstanden als dat nodig is. Zo heeft het bestuur ingezet op tegenvallende rekenresultaten ten opzichte van wat verwacht mag worden van de leerlingpopulatie.

Wat gaat goed?
Het bestuur van SKOR heeft een gedegen kwaliteitszorgsysteem waarin planmatig en cyclisch wordt gewerkt. Het bestuur zet audits in als onderdeel van deze kwaliteitszorg.
De visie van de stichting wordt gedragen en wij zien een doorvertaling van de visie, ambities en strategische domeinen van het bestuur op schoolniveau. Directeuren van de scholen ervaren ruimte en eigen verantwoordelijkheid bij de uitwerking en uitvoering van de ambities op schoolniveau.
Het bestuur voert een actief HRM-beleid en zet beredeneerd mensen op een passende plek in. Daarmee ontstaan doorgroeimogelijkheden binnen de stichting. Ook voert het bestuur een effectief financieel beheer.
Het bestuur neemt de maatschappelijke opdracht rondom het leveren van goed Passend Onderwijs serieus en hee hiervoor een stevige zorgstructuur opgezet.

Wat kan beter?
Het bestuur kan zijn strategische doelen scherper formuleren door aan te geven wat het wil bereiken en wanneer het tevreden is. Ook kan het bestuur deze doelen duidelijker koppelen aan de meerjarenbegroting. 
Het bestuur kan de verbeterpunten uit de audits beter vastleggen in afspraken, zodat het gewenste effect op een later moment geëvalueerd kan worden.
Het bestuur kan de rolinvulling van de intern begeleider verduidelijken en hier afspraken over maken. Dit geldt ook voor de overlap in de rollen van staffunctionaris onderwijs, teamleider onderwijs en intern begeleider.
Ook kan het bestuur aan de hand van scherpere evaluaties van doelen en behaalde resultaten de juiste balans blijven zoeken tussen ruimte en controle van de scholen.
In een volgend jaarverslag kan het bestuur beter uitleggen wat de effecten zijn van de ingezette middelen voor passend onderwijs en kan het intern toezicht beter uitleggen welke resultaten dat toezicht heeft opgeleverd.

Wat moet beter?
Er zijn geen onderdelen die beter moeten.

Vervolg
We zullen het bestuur in de volgende vierjaarlijkse periode opnieuw onderzoeken.

Terug naar boven