De Bataaf

Aardbeivlinder 60 4007 HB Tiel

 • De Bataaf maakt samen met KDV/BSO KaKa en wijkvereniging Passewaaij deel uit van De Stater.
 • De speelpleinen lokken beweging uit en sociaal spel. Er is voldoende ruimte voor bewegend leren.
 • In elke unit zijn de verschillende werkplekken rijk ingericht met uitdagende ontwikkelingsmaterialen.
 • In de units zijn plekken waar je alleen of samen werkt.
 • De bibliotheek heeft een belangrijke, centrale plek in ons gebouw.

Het team

Toelichting van de school

In ons unitonderwijs is sprake van samenwerking tussen leerkrachten, leerkrachtondersteuners en specialisten.
Allen werken samen aan goed onderwijs; ze leveren elk hun eigen bijdrage.
Samen hebben ze de verantwoordelijkheid voor het leren van alle kinderen.
Samen bepalen ze de manier waarop wordt lesgegeven in de unit.
De leraren en andere begeleiders hebben gedurende de dag verschillende rollen, zoals:

 • instructie geven,
 • rondlopen en begeleiden,
 • observeren en registreren,
 • kindgesprekken voeren.

Collega’s spreken met elkaar af wie welke rol heeft bij welk onderdeel van de dag.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De personeelsleden van De Bataaf hebben soms recht op (compensatie)verlof. Bij afwezigheid van één van hen, wordt gezocht naar een goede vervanging.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Bataaf hebben we het leerstofjaarklassensysteem losgelaten en werken we in units. We gaan uit van de ontwikkeling van het kind en niet van de methode. In unit 1 zitten kinderen van 4 - 7 jaar, in unit 2 zitten kinderen van 7 - 9 jaar en in unit 3 zitten kinderen van 9 - 13 jaar.    

 • Elke unit bestaat uit drie heterogene basisgroepen. Gedurende de dag leren en werken de kinderen met en tussen elkaar. 
 • Elke unit bestaat uit een aantal vaste medewerkers: leerkrachten en leraarondersteuners. Onze leerkrachten zijn gedurende de unitlessen gezamenlijk verantwoordelijk voor de groep kinderen. Zij bereiden samen de lessen voor en bespreken dagelijks de resultaten van de kinderen met elkaar.
 • Elke leerkracht is coach van een aantal kinderen. De coach voert de kind-oudergesprekken. Omdat de kinderen meer actief en zelfstandig leren, zijn leerkrachten meer begeleider van leerprocessen van de kinderen dan voorheen.
 • In de units wordt zowel thematisch als groep doorbrekend gewerkt, waardoor de groepssamenstelling op diverse momenten van de dag afwijkt van de basisgroep.

Informatie over praktische zaken, leest u in hoofdstuk 4.

In de bijlagen (op de site van Scholen op de kaart) leest u meer over:
- Aanmelden en opvang nieuwe kinderen
- Overgang naar het voortgezet onderwijs

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze tijden zijn gemiddelden. Kinderen krijgen de ruimte meer tijd te besteden aan een vakgebied, als dit wenselijk is.

Op De Bataaf werken we met werktijden. Kinderen worden steeds meer eigenaar van hun leerproces. Als dit minder goed lukt, dan leren we kinderen hier meer tijd voor te plannen en meer instructie te volgen. Hierin zit geen vrijblijvendheid. We sturen daar waar nodig. Ons streven is dat kinderen zoveel mogelijk leren tijdens schooltijd.

Bewegingsonderwijs
Alle kinderen krijgen gymonderwijs en 'bewegend leren' in en rondom ons schoolgebouw. De jongste en middelste kinderen van unit 1 gymmen in het speellokaal, de overige kinderen in de gymzaal. Tijdens de gymlessen dragen de kinderen sportkleding en gymschoenen (voorzien van naam, zonder gladde of zwarte zool). Voor jonge kinderen is schoeisel met klittenband gewenst. De gymlessen in de gymzaal worden op woensdag verzorgd door de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Naast gymlessen zijn lessen in bewegend leren een vast onderdeel in ons onderwijsprogramma. 

Huiswerk (unit 3)
Huiswerk dient als voorbereiding op komende lessen en het bevordert het zelfstandig werken. 
Huiswerkopdrachten hebben als doel de leerlingen:
- te leren plannen
- te laten inzien dat er buiten schooltijd ook inspanningen gedaan moeten worden om de verwerking van informatie te bevorderen
- kritisch na te laten denken over dat waar ze mee bezig zijn.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Door de overgang van het leerstofjaarklassensysteem naar gepersonaliseerd leren verwachten we in de toekomst beter dienstbaar te zijn aan de (speciale) onderwijsbehoeften van de kinderen.

In de bijlage (op Scholen op de kaart: www.scholenopdekaart.nl) leest u het volledige schoolondersteuningsprofiel.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ambities van De Bataaf voor de komende jaren om kinderen met (en zonder) een extra ondersteuningsbehoefte nog beter te kunnen begeleiden:

Beleidsterrein: Aanbod/afstemming
We zorgen ervoor dat ons onderwijs betekenisvol blijft. Diversiteit aan vakgebieden, werkvormen, verdieping (integreren in IPC-thema’s).
Het continue zorgen voor een rijke, uitdagende leeromgeving, waarbij de focus ligt op de basisvaardigheden (taal-, reken-, burgerschap en digitale vaardigheden). Bij taalvaardigheden gaat het om doelgericht lezen, schrijven, kijken/luisteren, spreken en gesprekken voeren. Bij rekenen gaat het om kritisch denken en rekenwiskundig probleem-oplossen. Burgerschap gaat over het aanleren van basisnormen en -waarden in onze samenleving. Tenslotte krijgen de kinderen een basis met kennis over digitale technologie en ontwikkelen ze vaardigheden om daarmee om te gaan.
Leerlingen werken met gepersonaliseerd aanbod en hun instructie is hierop afgestemd. Zij zijn betrokken en worden uitgedaagd door een rijke leeromgeving.

Beleidsterrein: Didactisch handelen
Iedere leerkracht werkt bewust aan veranderend leerkrachthandelen, passende binnen ons vernieuwend onderwijs. We gebruiken materialen bij de uitleg. We stellen de juiste didactische en pedagogische vragen aan kinderen en begeleiden hen bij het zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren.

Beleidsterrein: Schoolklimaat/Sociale veiligheid
We zorgen voor een veilige schoolomgeving. Alle medewerkers volgen de KiVa-training en voeren de KiVa-lessen uit in de basisgroepen. 
Tijdens een ouderavond wordt informatie gegeven over (on)gewenst gedrag en het KiVa-programma.

Beleidsterrein: Opbrengsten
We creëren een sfeer waarin de brede ontwikkeling centraal staat. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd aan de hand van leerlijnen. We toetsen adaptief en kindgericht. We houden ons aan de eisen die de wet aan ons stelt op het gebied van toetsen. We maken gebruik van Leerlingvolgsysteem IEP, waar we de methode onafhankelijke toesten en de doorstroomtoets van gebruiken. Deze toetsen sluiten aan bij ons onderwijsconcept.
Op het gebied van rekenen en begrijpend lezen worden verbeterplannen uitgevoerd, gecontinueerd, geëvalueerd en geborgd.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen, voordat zij op de basisschool beginnen, via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Aangezien wij geen VVE-school zijn bieden wij geen voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken wel samen met het kinderdagverblijf en de peutergroep van KaKa in het gebouw van de school (en de peuterspeelzalen/kinderdagverblijven in en buiten de wijk) waardoor de ontwikkeling van kinderen goed wordt overgedragen en we een doorgaande lijn stimuleren. We gunnen het kinderen om te komen spelen en zich te ontwikkelen in de peuteropvang. De pedagogisch medewerker ondersteunt en stimuleert uw kind in het luisteren naar elkaar, het zorgvuldig omgaan met materialen en het samen spelen. 

Terug naar boven